คัดเลือกนักกีฬาเทควันโดประเภทพุมเซ่เพื่อเก็บตัวฝึกซ้อม เข้าร่วมการแข่งขันในรายการ SEA GAME 2017


ประกาศ สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย ที่ ส.ท.ท.พิเศษ/2560 เรื่อง คัดเลือกนักกีฬาเทควันโดประเภทพมุ เซ่เพื่อเก็บตัวฝึ กซ้อม เข้าร่วมการแข่งขันในรายการSEA GAME 2017 ……………………………………………………………………………………………..

ตามที่สมาคมกีฬาเทควนั โดแห่งประเทศไทยจะจัดส่งนักกีฬาเทควนั โดประเภทพุมเซ่เข้าร่วม การแข่งขนั ในรายการ SEA GAME 2017 ในระหว่างวนั ที่19-31 สิงหาคม 2560 ณ ประเทศมาเลเซีย ตามความทราบ แลว้น้นั หากนักกีฬาคนไหนสนใจเขา้ร่วมคดั ตวัเพื่อเขา้ร่วมการแข่งขนั ในรายการดังกล่าวขา้งตน้ สามารถ สมคัรเขา้ร่วมการคดัตวัได้โดยจะตอ้งมีคุณสมบตัิต่อไปน้ี 1.เป็นนกักีฬาเทควนัโดประเภทพมุ เซ่ ที่มีผลงาน เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง จากการ แข่งขนัรายการใดรายการหน่ึงต่อไปน้ี - กีฬาแห่งชาติคร้ังที่44 นครสวรรค์ - กีฬาเยาวชนแห่งชาติคร้ังที่33 ชุมพร-ระนอง - การแข่งขนั GH Bank เทควันโดประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจา ปี2559 2.เป็นนกักีฬาในรุ่นประชาชนและเยาวชนที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2545 หรืออายุ 15 ปี บริบูรณ์ ท้งัน้ีนกักีฬาจะตอ้งส่งรายชื่อพร้อมแนบหลกัฐานประกอบดว้ยสา เนาบตัรประจา ตวัประชาชนและ สา เนาเกียรติบตัรผลงานของรายการแข่งขนั ต่างๆมาที่Email Chaiphanurak@hotmail.com ต้งัแต่บดัน้ีเป็นตน้ ไปจนถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2560 คนที่มีคุณสมบัติถูกต้องจะได้รับการตอบรับทางอีเมล์และให้มาท าการ คัดเลือกตัวในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.00 ณ ศูนย์ฝึ กซ้อมกีฬาเทควนัโด สมาคมกีฬาเทควนั โดแห่งประเทศไทย

**** หมายเหตุ **** - รับสมัครทาง Email เท่าน้นั **

นักกีฬาที่จะมารายงานตัวเพื่อเข้าร่วมฝึ กซ้อมต้องอยู่ในรุ่นประชาชนและเยาวชน อายุ15 ปีขึ้นไปและมี คุณวุฒิสายด า

** ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 สมาคมกีฬาเทควนัโดแห่งประเทศไทย

 

http://www.taekwondothai.com/news/view/123

Comments

sirinevler escort beylikdz escort atakoy escort sisli escort ataköy escort sisli escort şirinevler escort beylikduzu escort halkali escort halkali escort
Pornolar sikis izle, turk sex

pornolar

turk porn

turk sex sikis seyret

porno hd izlemek icin en ideal sex sitesi.
istanbul evden eve nakliyat free porn
ankara escort
kredi online
bayan escort