ต่อสู้ (Kyorugi)

CLASS C

ประเภท พิเศษ ชาย | 3-4
| น้ำหนักไม่เกิน 16 กิโลกรัม
สุโขทัย(เทศบาลตำบลลานหอย)      ด.ช. อติชาติ กรรณนิกา
STJ สุพรรณรัตน์      ด.ช. อิสริยกาญจน์ แสงสุวรรณ์
สุโขทัย(เทศบาลตำบลลานหอย)      ด.ช. เมธาสิทธิ์ ไม้จันทร์
Care-Young Taekwondo Lp.      ด.ช. พบธรรม จันติ๊บแจ่ม
สุโขทัย(เทศบาลตำบลลานหอย)      ด.ช. ชนัญกร ชุ่มเย็น
 
 
 
 
   
ประเภท พิเศษ หญิง | 3-4
| น้ำหนักไม่เกิน 16 กิโลกรัม
สุโขทัย(เทศบาลตำบลลานหอย)      ด.ญ.ณัฎฐณิชา  กุลสินธ์
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ < CMSS >      ด.ญ. ธรรชพร ใหม่ใจ
สุโขทัย(เทศบาลตำบลลานหอย)      ด.ญ. ปสุตา เรืองพานิช
 
 
   
ประเภท ยุวชน ชาย | 6
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 16 กิโลกรัม
รุ่น B | น้ำหนัก 16 - 18 กิโลกรัม
Suntzu Taekwondo      ด.ช. กรภัทร สุขจันทร์
STJ สุพรรณรัตน์      ด.ช. ภควัฒน วรรณาการ
สุโขทัย(เทศบาลตำบลลานหอย)      ด.ช. ปฐมพร บุญเจ๊ก
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ      ด.ช. ณัฐกิตติ์ จันทร์แจ่ม
สุโขทัย(เทศบาลตำบลลานหอย)      ด.ช. สุรเดช เรืองรอง
HATSADIN TKD      ด.ช. ภูริโชติ แก้วกัลยา
 
 
   
 
 
   
รุ่น C | น้ำหนัก 18 - 20 กิโลกรัม
CHANAN TAEKWONDO      ด.ช. กฤษกร คำฝั้น
a.s.p & เกาะคา เทควันโด      ด.ช. พิศิษฎ์ ศรีสมบูรณ์
 
 
รุ่น D | น้ำหนัก 20 - 22 กิโลกรัม
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ < CMSS >      ด.ช. ปิติพัฒน์ วระโชคพงษ์โตมร
แม่เมาะเทควันโด      ด.ช. พิชาภพ สุขสามภพ
 
 
รุ่น E | น้ำหนัก 22 - 24 กิโลกรัม
สุโขทัย(เทศบาลตำบลลานหอย)      ด.ช. รชต พิมพ์แบบ
PANTAJAK GYM      ด.ช. ธนพัชร์ สมศักดิ์
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ < CMSS >      ด.ช.รชต สมบัตินันท์
 
 
   
รุ่น F | น้ำหนัก 24 กิโลกรัมขึ้นไป
a.s.p & เกาะคา เทควันโด      ด.ช. ภาคิน สอนเสือ
ประเภท ยุวชน หญิง | 6
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 16 กิโลกรัม
รุ่น B | น้ำหนัก 16 - 18 กิโลกรัม
Care-Young Taekwondo Lp.      ด.ญ. สุวพักตร์ สร้อยเสพ
a.s.p & เกาะคา เทควันโด      ด.ญ. อัฐภิญญา เทียมเมฆา
STJ สุพรรณรัตน์      ด.ญ. นัฐกมล ศิริวงค์
 
 
   
รุ่น C | น้ำหนัก 18 - 20 กิโลกรัม
โรงเรียนวัดสวนดอกเชียงใหม่เทควันโด      ด.ญ. นริศา เกิดหลำ
Suntzu Taekwondo      ด.ญ. สุพิชญ์นรี เตโช
 
 
รุ่น D | น้ำหนัก 20 - 22 กิโลกรัม
รุ่น E | น้ำหนัก 22 - 24 กิโลกรัม
รุ่น F | น้ำหนัก 24 กิโลกรัมขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 7-8
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 18 กิโลกรัม
รุ่น B | น้ำหนัก 18 - 21 กิโลกรัม
โรงเรียนวัดสวนดอกเชียงใหม่เทควันโด      ด.ช. ธนกฤต กิมอ่อน
น่าน      ด.ช. กรฤต สุวรรณ์
CHANAN TAEKWONDO      ด.ช. พศุตม์ ชัยวิทย์นนท์
น่าน      ด.ช. สุกฤษฎิ์ โฆษิตปภาดา
บ้านขันหอม เทควันโด      ด.ช. จิระเดช น้อยปวง
 
 
 
 
   
รุ่น C | น้ำหนัก 21 - 24 กิโลกรัม
Suntzu Taekwondo      ด.ช. พีรวัส วิญญา
P-MAD (Phayao Martial Arts Dojo)      ด.ช. จักริน นิลสวิท
King Phoenix Taekwondo      ด.ช. ธรรธธนพล บูรพาเกียรติ
a.s.p & เกาะคา เทควันโด      ด.ช. อัตรวัฒน์ คำหนัก
Smart Taekwondo      ด.ช. วรินทร รตนประภา
สุโขทัย(เทศบาลตำบลลานหอย)      ด.ช. ชินาธิป ต๊ะโพธิ์
Suntzu Taekwondo      ด.ช. ติณณภพ ชัยยา
   
 
 
   
 
 
   
รุ่น D | น้ำหนัก 24 - 27 กิโลกรัม
STJ สุพรรณรัตน์      ด.ช. จารุภัทร เตปินยะ
Smart Taekwondo      ด.ช. ภคิน รัตนคำแปง
สุโขทัย(เทศบาลตำบลลานหอย)      ด.ช. กิตติ์ธนทัต. เลิศชัยกาญจน์
Care-Young Taekwondo Lp.      ด.ช. บวรชัย แก้วอาดิษฐ์
STJ สุพรรณรัตน์      ด.ช. มงคลศิริ ศิริวงค์
 
 
 
 
   
รุ่น E | น้ำหนัก 27 - 30 กิโลกรัม
รุ่น F | น้ำหนัก 30 กิโลกรัมขึ้นไป
Suntzu Taekwondo      ด.ช. อัศม์เดช สิริจิระพงศ์
Smart Taekwondo      ด.ช. ธราเทพ โกสลากร
สุโขทัย(เทศบาลตำบลลานหอย)      ด.ช. ฉัตรณรงค์ ดำนงค์
Care-Young Taekwondo Lp.      ด.ช. ภัทรพล กันทะวงค์
Lionfighter Academy      ด.ช. ณิธิศ จีรศักดิ์
Suntzu Taekwondo      ด.ช. กฤตนัย เป็งราชรอง
STJ สุพรรณรัตน์      ด.ช. ธนวัฒน์ โปธา
   
 
 
   
 
 
   
ประเภท ยุวชน หญิง | 7-8
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 18 กิโลกรัม
รุ่น B | น้ำหนัก 18 - 21 กิโลกรัม
PANTAJAK GYM      ด.ญ. ณภัทร กิตติคุณสิงขร
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ      ด.ญ. กันภิรมย์ กองฤทธฺ์
Care-Young Taekwondo Lp.      ด.ญ. พาขวัญ จันติ๊บแจ่ม
Lionfighter Academy      ด.ญ. ณาราชา ธรรมนาถสันติ
   
 
 
   
รุ่น C | น้ำหนัก 21 - 24 กิโลกรัม
น่าน      ด.ญ. ธนิษฐา เต็งไตรรัตน์
STJ สุพรรณรัตน์      ด.ญ. กานต์พิชชา คล้ายหริ่ม
 
 
รุ่น D | น้ำหนัก 24 - 27 กิโลกรัม
PANTAJAK GYM      ด.ญ. ขวัญจิรา ประดิษฐ์ชูสกุล
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ < CMSS >      ด.ญ. สุภัชชา มงคลสินธุ์
Care-Young Taekwondo Lp.      ด.ญ. ธัญวรัตม์ หล้าสุรินทร์
 
 
   
รุ่น E | น้ำหนัก 27 - 30 กิโลกรัม
รุ่น F | น้ำหนัก 30 กิโลกรัมขึ้นไป
IPECM TKD      ด.ญ. กฤตพร ภูเขา
CHANAN TAEKWONDO      ด.ญ. พัชรีพร หมั่นดี
 
 
ประเภท ยุวชน ชาย | 9-10
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 22 กิโลกรัม
รุ่น B | น้ำหนัก 22 - 25 กิโลกรัม
Care-Young Taekwondo Lp.      ด.ช. ภูสิทธิ์ ตัดลักษ์
PANTAJAK GYM      ด.ช. ธนวัฒน์ หาญมโนวิริยะ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ < CMSS >      ด.ช.วัทธิกร คำหน้อย
CHANAN TAEKWONDO      ด.ช. ธนดล ภู่นา
HATSADIN TKD      ด.ช. คณัสนันท์ อูปคำ
 
 
 
 
   
รุ่น C | น้ำหนัก 25 - 28 กิโลกรัม
PANTAJAK GYM      ด.ช. ภาคิน ชาเรืองเดช
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ < CMSS >      ด.ช. เสฏวุฒิ คำมี
Suntzu Taekwondo      ด.ช. วีระพงษ์ เตโช
 
 
   
รุ่น D | น้ำหนัก 28 - 31 กิโลกรัม
น่าน      ด.ช. วัฒนชัย เทพคำ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15      ด.ช. ณรงค์ฤทธิ์ สืบสวน
 
 
รุ่น E | น้ำหนัก 31 - 34 กิโลกรัม
Smart Taekwondo      ด.ช. ปัณณวิชญ์ นิลสกุล
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ < CMSS >      ด.ช. คเณชา อินทรบุตร
 
 
รุ่น F | น้ำหนัก 34 - 37 กิโลกรัม
HATSADIN TKD      ด.ช. อภิวิชญ์ อินถา
PANTAJAK GYM      ด.ช. ณัฐวัตร กิตติคุณสิงขร
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ < CMSS >      ด.ช. ธนกฤต อะทะถ้ำ
 
 
   
รุ่น G | น้ำหนัก 37 กิโลกรัมขึ้นไป
PANTAJAK GYM      ด.ช. ศิวกร ประดิษฐ์ชูสกุล
CHANAN TAEKWONDO      ด.ช. จิรภัทร กิติสิทธิ์
Care-Young Taekwondo Lp.      ด.ช. ธีรเมธ ภูมิธรรม
น่าน      ด.ช. กิตติคุณ ชอบขุนทด
   
 
 
   
ประเภท ยุวชน หญิง | 9-10
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 22 กิโลกรัม
รุ่น B | น้ำหนัก 22 - 25 กิโลกรัม
PANTAJAK GYM      ด.ญ. เนวพร ชัยยศ
แม่เมาะเทควันโด      ด.ญ. จามิภัช ปันแก้ว
CHANAN TAEKWONDO      ด.ญ. พัฒน์นรี สุขทรัพย์
 
 
   
รุ่น C | น้ำหนัก 25 - 28 กิโลกรัม
HATSADIN TKD      ด.ญ. วรพิชชา คงแก้ว
IPECM TKD      ด.ญ. รวิปรียา ฤทธิ์กล้า
 
 
รุ่น D | น้ำหนัก 28 - 31 กิโลกรัม
โรงเรียนวัดสวนดอกเชียงใหม่เทควันโด      ด.ญ. กมลชนก ใสสะอาด
Hunter Club      ด.ญ. กลัยกร สุภวัฒนากร
 
 
รุ่น E | น้ำหนัก 31 - 34 กิโลกรัม
รุ่น F | น้ำหนัก 34 - 37 กิโลกรัม
Suntzu Taekwondo      ด.ญ. อนัญญา สิริจิระพงศ์
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ < CMSS >      ด.ญ. กาญจ์นเกล้า อัศวเวชมงคล
 
 
รุ่น G | น้ำหนัก 37 กิโลกรัมขึ้นไป
PANTAJAK GYM      ด.ญ. ธารินี สุริยะ
Suntzu Taekwondo      ด.ญ. จิดาภา ตั้งวิวัฒน์จินดา
 
 
ประเภท ยุวชน ชาย | 11-12
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม
น่าน      ด.ช. กรมิษฐ์ สุวรรณ์
a.s.p & เกาะคา เทควันโด      ด.ช. กิตติกร ตันสุวรรณ
 
 
รุ่น B | น้ำหนัก 30 - 33 กิโลกรัม
รุ่น C | น้ำหนัก 33 - 36 กิโลกรัม
รุ่น D | น้ำหนัก 36 - 39 กิโลกรัม
รุ่น E | น้ำหนัก 39 - 42 กิโลกรัม
IPECM TKD      ด.ช. ศุภสัณห์ เสมอใจ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ < CMSS >      ด.ช. สิทธิพล หงษ์โต
STJ สุพรรณรัตน์      ด.ช. ณัฐภัทร เตปินยะ
 
 
   
รุ่น F | น้ำหนัก 42 - 46 กิโลกรัม
รุ่น G | น้ำหนัก 46 กิโลกรัมขึ้นไป
STJ สุพรรณรัตน์      ด.ช. ปุณณกานต์ ทานุอินทร์
The First step TKD      ด.ช. ปุณณภพ. จูงใจ
CHANAN TAEKWONDO      ด.ช. ต้นน้ำ วนาเกษมสุข
STJ สุพรรณรัตน์      ด.ช. กวิน อมรรัตนพิบูลย์
น่าน      ด.ช. ชลพรรษ เลียงสุนทรสิทธิ์
 
 
 
 
   
ประเภท ยุวชน หญิง | 11-12
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15      ด.ญ. นภัสสร กิตติวรศรีสกุล
HATSADIN TKD      ด.ญ. ถลัชนันท์ แก้วโพธิ์
P-MAD (Phayao Martial Arts Dojo)      ด.ญ. ณัฐวิภา รวมสุข
 
 
   
รุ่น B | น้ำหนัก 30 - 33 กิโลกรัม
รุ่น C | น้ำหนัก 33 - 36 กิโลกรัม
Lionfighter Academy      ด.ญ. จันทมณี จันทร์ใจวงค์
รุ่น D | น้ำหนัก 36 - 39 กิโลกรัม
รุ่น E | น้ำหนัก 39 - 42 กิโลกรัม
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ < CMSS >      ด.ญ. วรนารี ไฮคำ
รุ่น F | น้ำหนัก 42 - 46 กิโลกรัม
รุ่น G | น้ำหนัก 46 กิโลกรัมขึ้นไป
Suntzu Taekwondo      ด.ญ. อัญชสา สิริจิระพงศ์
a.s.p & เกาะคา เทควันโด      ด.ญ. กนกพิชญ์ นาสุธรรม
PANTAJAK GYM      ด.ญ. เกณิกา ใหม่ปัน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15      ด.ญ. รัชญาพร มะโน
P-MAD (Phayao Martial Arts Dojo)      ด.ญ. กัลยกร เปรมชู
 
 
 
 
   
ประเภท ยุวชน ชาย | 13-14
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 34 กิโลกรัม
รุ่น B | น้ำหนัก 34 - 37 กิโลกรัม
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ < CMSS >      ด.ช. นิรันดร์ ประถานะ
สุโขทัย(เทศบาลตำบลลานหอย)      ด.ช. จักรกฤษณ์ ทองเปี้ย
 
 
รุ่น C | น้ำหนัก 37 - 40 กิโลกรัม
สุโขทัย(เทศบาลตำบลลานหอย)      ด.ช. ธนกร บุตรหล่อ
LUCKY TEAM      ด.ช. สุรศักดิ์ อาซากู่
 
 
รุ่น D | น้ำหนัก 40 - 43 กิโลกรัม
รุ่น E | น้ำหนัก 43 - 46 กิโลกรัม
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ < CMSS >      ด.ช. กิติพงศ์ มงคลอุทิศ
P-MAD (Phayao Martial Arts Dojo)      ด.ช. กวิน เวียงคำ
สุโขทัย(เทศบาลตำบลลานหอย)      ด.ช. ชิติพัทธ์ เธียรศิลปรักษ์
 
 
   
รุ่น F | น้ำหนัก 46 - 49 กิโลกรัม
รุ่น G | น้ำหนัก 49 - 52 กิโลกรัม
รุ่น H | น้ำหนัก 52 - 55 กิโลกรัม
รุ่น I | น้ำหนัก 55 กิโลกรัมขึ้นไป
ประเภท ยุวชน หญิง | 13-14
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 34 กิโลกรัม
Hunter Club      ด.ญ. วาริศา รีวีระกุล
รุ่น B | น้ำหนัก 34 - 37 กิโลกรัม
รุ่น C | น้ำหนัก 37 - 40 กิโลกรัม
PANTAJAK GYM      ด.ญ. ธิดารัตน์ สุปี
HATSADIN TKD      ด.ญ. ปริญญาลักษณ์ ใจนาง
 
 
รุ่น D | น้ำหนัก 40 - 43 กิโลกรัม
HATSADIN TKD      ด.ญ. อรอนงค์ แก้วโพธิ์
STJ สุพรรณรัตน์      ด.ญ. พิมพ์นภา แซ่หยาง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ < CMSS >      ด.ญ. ถุงเงิน มั้นเกษวิทย์
 
 
   
รุ่น E | น้ำหนัก 43 - 46 กิโลกรัม
รุ่น F | น้ำหนัก 46 - 49 กิโลกรัม
รุ่น G | น้ำหนัก 49 - 52 กิโลกรัม
รุ่น H | น้ำหนัก 52 - 55 กิโลกรัม
STJ สุพรรณรัตน์      ด.ญ. ปฎิวรดา นิพัธนนท์
PANTAJAK GYM      ด.ญ. ภูมินทรา หล้าใจ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ < CMSS >      ด.ญ. คณิตา ธนากานต์สกุล
HATSADIN TKD      ด.ญ. ณัชชา แซ่กุง
PANTAJAK GYM      ด.ญ. พิชญา สันตะจิตโต
 
 
 
 
   
รุ่น I | น้ำหนัก 55 กิโลกรัมขึ้นไป
STJ สุพรรณรัตน์      ด.ญ. ศิริภัสสร แปรสนม
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ < CMSS >      ด.ญ. กฤติกา เยหลุง
The First step TKD      ด.ญ. ไขนภา โตลำมะ
STJ สุพรรณรัตน์      ด.ญ. วรรณฤดี แซ่เฉีย
   
 
 
   
ประเภท เยาวชน ชาย | 15-17
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 45 กิโลกรัม
รุ่น B | น้ำหนัก 45 - 48 กิโลกรัม
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ < CMSS >      ด.ช. สมเกียรติ วันสิริโอภาส
สุโขทัย(เทศบาลตำบลลานหอย)      นาย ธนพนธ์ อักช้าง
 
 
รุ่น C | น้ำหนัก 48 - 51 กิโลกรัม
รุ่น D | น้ำหนัก 51 - 55 กิโลกรัม
PANTAJAK GYM      นาย ธนากร ทั่งเกษม
สุโขทัย(เทศบาลตำบลลานหอย)      นาย นครินทร์ บุญแสน
STJ สุพรรณรัตน์      ด.ช. นิพิฐพนธ์ จาสุข
 
 
   
รุ่น E | น้ำหนัก 55 - 59 กิโลกรัม
รุ่น F | น้ำหนัก 59 - 63 กิโลกรัม
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ < CMSS >      ด.ช. วรวิช บัวลม
สุโขทัย(เทศบาลตำบลลานหอย)      นาย เกียรติศักดิ์ พิ่งพัก
 
 
รุ่น G | น้ำหนัก 63 - 68 กิโลกรัม
รุ่น H | น้ำหนัก 68 - 73 กิโลกรัม
รุ่น I | น้ำหนัก 73 - 78 กิโลกรัม
รุ่น J | น้ำหนัก 78 กิโลกรัมขึ้นไป
ประเภท เยาวชน หญิง | 15-17
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 42 กิโลกรัม
รุ่น B | น้ำหนัก 42 - 44 กิโลกรัม
รุ่น C | น้ำหนัก 44 - 46 กิโลกรัม
PANTAJAK GYM      นางสาว ธิตินัดดา อิทธิรัตตกุล
รุ่น D | น้ำหนัก 46 - 49 กิโลกรัม
รุ่น E | น้ำหนัก 49 - 52 กิโลกรัม
STJ สุพรรณรัตน์      นางสาว เบญญาภา รักษานนท์
HATSADIN TKD      นางสาว ณัฐณิชา ใจนาง
 
 
รุ่น F | น้ำหนัก 52 - 55 กิโลกรัม
รุ่น G | น้ำหนัก 55 - 59 กิโลกรัม
รุ่น H | น้ำหนัก 59 - 63 กิโลกรัม
STJ สุพรรณรัตน์      นางสาว ซางซาง ปรัชญาชัยกุล
รุ่น I | น้ำหนัก 63 - 68 กิโลกรัม
รุ่น J | น้ำหนัก 68 กิโลกรัมขึ้นไป
P.S.C Phare      นางสาว ยศวดี สุริวงศ์
ประเภท ประชาชน ชาย |
รุ่นฟินเวท | น้ำหนักไม่เกิน 54 กิโลกรัม
รุ่นฟลายเวท | น้ำหนักเกิน 54–58 กิโลกรัม
รุ่นแบนตั้มเวท | น้ำหนักเกิน 58– 63 กิโลกรัม
STJ สุพรรณรัตน์      นาย พีรพล ชัยปลื้ม
STJ สุพรรณรัตน์      นาย ธาดา แก้วเนตร
 
 
รุ่นเฟเธอร์เวท | น้ำหนักเกิน 63– 68 กิโลกรัม
STJ สุพรรณรัตน์      นาย จีข่าง หลี่ซาง
รุ่นไลท์เวท | น้ำหนักเกิน 68– 74 กิโลกรัม
รุ่นเวลเธอร์เวท | น้ำหนักเกิน 74– 80 กิโลกรัม
รุ่นมิดเดิลเวท | น้ำหนักเกิน 80– 87 กิโลกรัม
รุ่นเฮฟวี่เวท | น้ำหนักเกิน 87 กิโลกรัมขึ้นไป
ประเภท ประชาชน หญิง |
รุ่นฟินเวท | น้ำหนักไม่เกิน 46 กิโลกรัม
รุ่นฟลายเวท | น้ำหนักเกิน 46– 49 กิโลกรัม
รุ่นแบนตั้มเวท | น้ำหนักเกิน 49– 53 กิโลกรัม
รุ่นเฟเธอร์เวท | น้ำหนักเกิน 53– 57 กิโลกรัม
รุ่นไลท์เวท | น้ำหนักเกิน 57– 62 กิโลกรัม
รุ่นเวลเธอร์เวท | น้ำหนักเกิน 62– 67 กิโลกรัม
รุ่นมิดเดิลเวท | น้ำหนักเกิน 67– 73 กิโลกรัม
รุ่นเฮฟวี่เวท | น้ำหนักเกิน 73 กิโลกรัมขึ้นไป
P.S.C Phare      นางสาว ยศวดี สุริวงศ์