ต่อสู้ (Kyorugi)

CLASS C

ประเภท พิเศษ ชาย | 3-4
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน15 กก.
ชมรมเทควันโดกรศิริชลบุรี      ด.ช. ณฐกร นฤดลประวัติ
รุ่น B | น้ำหนัก15-18 กก.
รุ่น C | น้ำหนัก18 กก. ขึ้นไป
JAKKIT TKD      ด.ช. ไกรวุฒิ ดีเจริญวงษ์กุล
SPECIAL TKD.      ด.ช. คุณกิตติ ตันติราพันธ์
 
 
ประเภท พิเศษ หญิง | 3-4
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน15 กก.
JAKKIT TKD      ด.ญ. กมลพร ยังธัญญา
ชมรมเทควันโดกรศิริชลบุรี      ด.ญ. ธันวนัทธ์ คุณโยชน์
 
 
รุ่น B | น้ำหนัก15-18 กก.
รุ่น C | น้ำหนัก18 กก. ขึ้นไป
SPECIAL TKD.      ด.ญ. กิตติวรา แซ่ลี้
ประเภท ยุวชน ชาย | 6
รุ่น A | ไม่เกิน 18 กิโลกรัม
CTC Chonburi      ด.ช. ศุุภณัฐ เวชวงค์
ปากน้ำ สมุทรปราการ      ด.ช. ณัฐดนัย ทองภักดี
JAKKIT TKD      ด.ช. ธันวา ดอนเนว วินเท่อร์ส
ชมรมเทควันโดกรศิริชลบุรี      ด.ช. ณัฐพัชร์ สุวรรณไสวผล
JAKKIT TKD      ด.ช. จิรายุ ปัทมาพรพรรณ
โรงเรียนศรีหฤทัย      ด.ช. ภูมิรพี ศรีสุข
JAKKIT TKD      ด.ช. วงศ์ดรัณย์ ศิริกำธรกิจ
ชมรมเทควันโดกรศิริชลบุรี      ด.ช. สุภเวช ราชอัคคี
PAPEEW GYM      ด.ช. ทศพล กาญจนเภตรานันท์
JAKKIT TKD      ด.ช. ธนกฤต ชมสาร
รุ่น B | 18 – 20 กิโลกรัม
SPECIAL TKD.      ด.ช. จักรพรรดิ์ ภูผา
HANSOO PATTAYA      ด.ช. CHESNEY SANHAPHOT DUNN
JAKKIT TKD      ด.ช. สุวิจักขณ์ สกุลนรเศรษฐ์
ชมรมเทควันโดกรศิริชลบุรี      ด.ช. กัณฑ์อเนก รัตติกาลสุขะ
ปากน้ำ สมุทรปราการ      ด.ช. จักรภัทร เสกขุนทด
JAKKIT TKD      ด.ช. กรภัค พัฒนโสภณ
 
 
   
 
 
   
รุ่น C | 20 – 23 กิโลกรัม
ชมรมเทควันโดกรศิริชลบุรี      ด.ช. ภวัต สุวรรณอำไพ
SPECIAL TKD.      ด.ช. กฤติธี บุญยัง
ชมรมเทควันโดกรศิริชลบุรี      ด.ช. ธนัช สุริยวงศ์
ลูกประดู่      ด.ช. ณัฐพล บุญมา
   
 
 
   
รุ่น D | 23 – 26 กิโลกรัม
JAKKIT TKD      ด.ช. ภูริภพ แซ่โง้ว
ชมรมเทควันโดกรศิริชลบุรี      ด.ช. เจษฎา พิริยะเบญจวัฒน์
 
 
รุ่น E | 26 – 29 กิโลกรัม
CTC Chonburi      ด.ช. จิรสิน โพธิ์สุด
รุ่น F | 29 – 32 กิโลกรัม
JAKKIT TKD      ด.ช. สิรวิทย์ รุดดิษฐ
รุ่น G | 32 กิโลกรัม ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน หญิง | 6
รุ่น A | ไม่เกิน 18 กิโลกรัม
SPECIAL TKD.      ด.ญ. ณัฐรินีย์ อาชาอภิรักษ์
HUAMARK TAEKWONDO TEAM      ด.ญ. เพียงขวัญ เดียวสุรินทร์
 
 
รุ่น B | 18 – 20 กิโลกรัม
ชมรมเทควันโดกรศิริชลบุรี      ด.ญ. นภสร ชูจิต
SPECIAL TKD.      ด.ญ. ณภัทรลภา ทองแพง
JAKKIT TKD      ด.ญ. ปัณณลัญช์ จิตรประวัติ
HANSOO PATTAYA      ด.ญ. KANYAPATH PLUIMTANOM
   
 
 
   
รุ่น C | 20 – 23 กิโลกรัม
รุ่น D | 23 – 26 กิโลกรัม
JAKKIT TKD      ด.ญ. ปัณณรัฏฐ์ จิตรประวัติ
SPECIAL TKD.      ด.ญ. เอลิกา พลาหาญ
 
 
รุ่น E | 26 – 29 กิโลกรัม
รุ่น F | 29 – 32 กิโลกรัม
รุ่น G | 32 กิโลกรัม ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 7-8
รุ่น A | ไม่เกิน 20 กิโลกรัม
ปากน้ำ สมุทรปราการ      ด.ช. กรวิชญ์ กานดา
JAKKIT TKD      ด.ช. เตชินท์ ลอออรรถพงศ์
ชมรมเทควันโดกรศิริชลบุรี      ด.ช. ณัฐธีร์ คุณประโยชน์
ปากน้ำ สมุทรปราการ      ด.ช. ภวัต รัตนแสง
JAKKIT TKD      ด.ช. คุณากร พิมพ์คุณากร
โรงเรียนศรีหฤทัย      ด.ช. ศุภณัฐ เจริญงาม
ปากน้ำ สมุทรปราการ      ด.ช. พชร แก้วใหญ่
JAKKIT TKD      ด.ช. กันติทัต ผาสุข
   
 
 
   
   
 
 
   
รุ่น B | 20 – 22 กิโลกรัม
The Rock เทควันโด      ด.ช. พีรพงศ์ นิลกุล
PT TAEKWONDO KOHCHANG      ด.ช. วรพงศ์ ลีละวงศ์เทวัญ
ชมรมเทควันโดกรศิริชลบุรี      ด.ช. พีรดนย์ แสงเจริญโชติภัทร์
CTC Chonburi      ด.ช. พรหมพิริยะ แซ่เอ้ง
CTC Chonburi      ด.ช. กฤติเดช คงรอด
 
 
 
 
   
รุ่น C | 22 – 25 กิโลกรัม
CTC Chonburi      ด.ช. ภัทรดนัย ระบบ
JAKKIT TKD      ด.ช. ณภัทร มีศิริ
ชมรมเทควันโดกรศิริชลบุรี      ด.ช. พรรษชล บุญพลอย
ปากน้ำ สมุทรปราการ      ด.ช. พีรพัฒน์ ประเสริฐสัง
JAKKIT TKD      ด.ช. ธนกร แก้วพัฒน์
 
 
 
 
   
รุ่น D | 25 – 28 กิโลกรัม
JAKKIT TKD      ด.ช. จีรภัทร์ นวลแก้ว
HUAMARK TAEKWONDO TEAM      ด.ช. นิชคุณ บุตรหมัน
ลูกประดู่      ด.ช. วีรศักดิ์ เอี้ยวแซ
ปากน้ำ สมุทรปราการ      ด.ช. ธนภูมิ ดัดพันธ์
PAPEEW GYM      ด.ช. พลพรรษ ชมชื่น
 
 
 
 
   
รุ่น E | 28 – 31 กิโลกรัม
JAKKIT TKD      ด.ช. บัณฑิต ไตรรัตน์
The Rock เทควันโด      ด.ช. วิธวิน พิบูล
JAKKIT TKD      ด.ช. ภูบดี สาระธนะ
 
 
   
รุ่น F | 31 – 34 กิโลกรัม
รุ่น G | 34 – 37 กิโลกรัม
รุ่น H | 37 กิโลกรัม ขึ้นไป
SPECIAL TKD.      ด.ช. พีรณัฐ มะใบ
JAKKIT TKD      ด.ช. วายุ ไชยรินทร์
SPECIAL TKD.      ด.ช. ณัฐกรณ์ นกเสือ
 
 
   
ประเภท ยุวชน หญิง | 7-8
รุ่น A | ไม่เกิน 20 กิโลกรัม
CTC Chonburi      ด.ญ. ธนพร นุชนารถ
รุ่น B | 20 – 22 กิโลกรัม
JAKKIT TKD      ด.ญ. รุจิรดา หิรัญโรจน์ไพบูลย์
The Rock เทควันโด      ด.ญ. ปิยธิดา พิบูล
ลูกประดู่      ด.ญ. ณัฏฐณิชา วงศ์ประเทศ
CTC Chonburi      ด.ญ. วนัสนันท์ อ้นประเสริฐ
   
 
 
   
รุ่น C | 22 – 25 กิโลกรัม
JAKKIT TKD      ด.ญ. ภูษณิศา จิตรภณภัทรกุล
CTC Chonburi      ด.ญ. ชมนภัส สุขช่วง
 
 
รุ่น D | 25 – 28 กิโลกรัม
CTC Chonburi      ด.ญ. พิมพ์พิชชา ธรรมนิมิตโชค
รุ่น E | 28 – 31 กิโลกรัม
รุ่น F | 31 – 34 กิโลกรัม
SPECIAL TKD.      ด.ญ. นางแพ็ด สํวํละดี
โรงเรียนศรีหฤทัย      ด.ญ. ณิชนันท์ ดำเนินกิจ
SPECIAL TKD.      ด.ญ. สุกฤตา นีรพัฒนกุล
 
 
   
รุ่น G | 34 – 37 กิโลกรัม
โรงเรียนศรีหฤทัย      ด.ญ. สริดานันท์ สวาฤทธิ
รุ่น H | 37 กิโลกรัม ขึ้นไป
โรงเรียนศรีหฤทัย      ด.ญ. กรรณิการ์ ไทยวัน
ประเภท ยุวชน ชาย | 9-10
รุ่น A | ไม่เกิน 24 กิโลกรัม
โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี      ด.ช.ธนชัย แสงกระจ่างจิตร
ลูกประดู่      ด.ช. ศุภวิชญ์ อุทชัยยา
 
 
รุ่น B | 24 – 27 กิโลกรัม
JAKKIT TKD      ด.ช. วัชรพล ปัทมาพรพรรณ
ปากน้ำ สมุทรปราการ      ด.ช. ณพธีร์ ยืนชีวิต
CTC Chonburi      ด.ช. อดุลวิทย์ คงรอด
CTC Chonburi      ด.ช. ณัฎฐกิตติ์ เสือสังโฆ
CTC Chonburi      ด.ช. บูรพา บรรพต
 
 
 
 
   
รุ่น C | 27 – 30 กิโลกรัม
SPECIAL TKD.      ด.ช. ธีรภพ เข็มทอง
โรงเรียนสำเร็จวิทยา      ด.ช. อภิเดช เทพา
 
 
รุ่น D | 30 – 33 กิโลกรัม
PT TAEKWONDO KOHCHANG      ด.ช. Taithai Hetjerton
ลูกประดู่      ด.ช. ฐิติพงศ์ วงศ์ประเทศ
 
 
รุ่น E | 33 – 36 กิโลกรัม
โรงเรียนศรีหฤทัย      ด.ช. วิวัฒน์ชัย พรมมา
PAPEEW GYM      ด.ช. Meshari Ahmad
 
 
รุ่น F | 36 – 39 กิโลกรัม
รุ่น G | 39 – 42 กิโลกรัม
SPECIAL TKD.      ด.ช. กิตติธัช แซ่ลี้
PT TAEKWONDO KOHCHANG      ด.ช. วงศกร กันศรีเวียง
 
 
รุ่น H | 42 กิโลกรัมขึ้นไป
HANSOO PATTAYA      ด.ช. SONNY JIRAPHONG DUNN
PT TAEKWONDO KOHCHANG      ด.ช. บัณฑูร วราทรเมธากุล
HANSOO PATTAYA      ด.ช.ติณณภพ เกตุมา
 
 
   
ประเภท ยุวชน หญิง | 9-10
รุ่น A | ไม่เกิน 24 กิโลกรัม
JAKKIT TKD      ด.ญ. พรลภัส หิรัญโรจน์ไพบูลย์
โรงเรียนศรีหฤทัย      ด.ญ. ตีรณา คุณรัตน์
SPECIAL TKD.      ด.ญ. ณัฎฐนันท์ อาชาอภิรักษ์
 
 
   
รุ่น B | 24 – 27 กิโลกรัม
รุ่น C | 27 – 30 กิโลกรัม
โรงเรียนศรีหฤทัย      ด.ญ. ธารินี ศรีสุข
HUAMARK TAEKWONDO TEAM      ด.ญ. อาภา มุสโตฟาดี
PAPEEW GYM      ด.ญ. ธนัญชนก รักษา
 
 
   
รุ่น D | 30 – 33 กิโลกรัม
ปากน้ำ สมุทรปราการ      ด.ญ. ขวัญชนก สันตศิริ
รุ่น E | 33 – 36 กิโลกรัม
รุ่น F | 36 – 39 กิโลกรัม
รุ่น G | 39 – 42 กิโลกรัม
ปากน้ำ สมุทรปราการ      ด.ญ. ดวงฤทัย ใจหาญ
HANSOO PATTAYA      ด.ญ. MOLLY PAWINYA THOMAS
 
 
รุ่น H | 42 กิโลกรัมขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 11-12
รุ่น A | ไม่เกิน 28 กิโลกรัม
รุ่น B | 28 – 31 กิโลกรัม
CTC Chonburi      ด.ช. ฐิตวีร์ ธรรมนิมิตโชค
PT TAEKWONDO KOHCHANG      ด.ช. ปฎิพัทธิ์ ศรประดิษฐ์
HUAMARK TAEKWONDO TEAM      ด.ช. สพลดนัย ติ๊บบุญศรี
PT TAEKWONDO KOHCHANG      ด.ช. ธรรมปพน โคกาบุญ
   
 
 
   
รุ่น C | 31 – 34 กิโลกรัม
PT TAEKWONDO KOHCHANG      ด.ช. Bodhi Martinez
ชมรมเทควันโดกรศิริชลบุรี      ด.ช. พิเชษฐ์ หาญทอ
ลูกประดู่      ด.ช. บวรนันท์ ชันรัมย์
 
 
   
รุ่น D | 34 – 37 กิโลกรัม
รุ่น E | 37 – 40 กิโลกรัม
รุ่น F | 40 – 43 กิโลกรัม
รุ่น G | 43 – 46 กิโลกรัม
รุ่น H | 46 กิโลกรัมขึ้นไป
JAKKIT TKD      ด.ช. สิรภัทร ศรีสุข
HANSOO PATTAYA      ด.ช ฟารุตน์ ศิริสวัสดิ์
 
 
ประเภท ยุวชน หญิง | 11-12
รุ่น A | ไม่เกิน 28 กิโลกรัม
รุ่น B | 28 – 31 กิโลกรัม
รุ่น C | 31 – 34 กิโลกรัม
SPECIAL TKD.      ด.ญ. กัลยกร บุญยัง
โรงเรียนศรีหฤทัย      ด.ญ. สุพิชชา นพภา
ลูกประดู่      ด.ญ. ปุญญิศา ศรีสร้อยพร้าว
 
 
   
รุ่น D | 34 – 37 กิโลกรัม
HANSOO PATTAYA      ด.ญ. ธิดารัตน์ เทียนถาวร
JAKKIT TKD      ด.ญ. ณัชชา ลอออรรถพงศ์
HANSOO PATTAYA      ด.ญ. อรดี ศรีหงษา
 
 
   
รุ่น E | 37 – 40 กิโลกรัม
รุ่น F | 40 – 43 กิโลกรัม
JAKKIT TKD      ด.ญ. ธีรนุช มีศิริ
PAPEEW GYM      ด.ญ. วิภวานี ศรีสวัสดิ์
JAKKIT TKD      ด.ญ. ณัฐธิดา นาคู
 
 
   
รุ่น G | 43 – 46 กิโลกรัม
รุ่น H | 46 กิโลกรัมขึ้นไป
JAKKIT TKD      ด.ญ. ปพิชญา ไตรรัตน์
PT TAEKWONDO KOHCHANG      ด.ญ. ฐิตินันท์ ธนชัยวิวัฒน์
โรงเรียนศรีหฤทัย      ด.ญ. ปนัดดา วัฒฐานะ
ชมรมเทควันโดกรศิริชลบุรี      ด.ญ. เกษราพร รุ่งแจ่มแจ้ง
JAKKIT TKD      ด.ญ. ศิริรัตน์ เบ็ญจปัก
 
 
 
 
   
ประเภท ยุวชน ชาย | 13-14
รุ่น A | ไม่เกิน 36 กิโลกรัม
JAKKIT TKD      ด.ช. ธเนศ แซ่ฉั่ว
PT TAEKWONDO KOHCHANG      ด.ช. ธนพล จันทรา
 
 
รุ่น B | 36 – 39 กิโลกรัม
รุ่น C | 39 – 42 กิโลกรัม
รุ่น D | 42 – 45 กิโลกรัม
รุ่น E | 45 – 48 กิโลกรัม
รุ่น F | 48 – 51 กิโลกรัม
รุ่น G | 51 – 54 กิโลกรัม
รุ่น H | 54 กิโลกรัมขึ้นไป
JAKKIT TKD      ด.ช. ณรงค์ฤทธิ์ ว่องไว
JAKKIT TKD      ด.ช. อินทัช นิดใหม่
 
 
ประเภท ยุวชน หญิง | 13-14
รุ่น A | ไม่เกิน 34 กิโลกรัม
รุ่น B | 34 – 37 กิโลกรัม
รุ่น C | 37 – 40 กิโลกรัม
รุ่น D | 40 – 43 กิโลกรัม
โรงเรียนศรีหฤทัย      ด.ญ. อโนมา แตงอ่อน
JAKKIT TKD      ด.ญ. เวธกา จันทกานนท์
โรงเรียนศรีหฤทัย      ด.ญ. มาติกา อานามนารถ
 
 
   
รุ่น E | 43 – 46 กิโลกรัม
JAKKIT TKD      ด.ญ. ธมลวรรณ วรรณสิงห์
ปากน้ำ สมุทรปราการ      ด.ญ. สุรภา ทองศรี
 
 
รุ่น F | 46 – 49 กิโลกรัม
JAKKIT TKD      ด.ญ. เกวรินทร์ สุขแสน
ชมรมเทควันโดกรศิริชลบุรี      ด.ญ. อิสรีย์ จินตนา
 
 
รุ่น G | 49 – 52 กิโลกรัม
รุ่น H | 52 กิโลกรัมขึ้นไป
The Rock เทควันโด      ด.ญ. ปรายฟ้า กมลเลิศ
JAKKIT TKD      ด.ญ. ชนิกานต์ เอกอัน
ชมรมเทควันโดกรศิริชลบุรี      ด.ญ. ธมน สุวรรณอำไพ
The Rock เทควันโด      ด.ญ. ปรายฝน กมลเลิศ
PAPEEW GYM      ด.ญ. ชมพูนุช สะอาดม่วง
 
 
 
 
   
ประเภท เยาวชน ชาย | 15-17
รุ่น A | ไม่เกิน 45 กิโลกรัม
รุ่น B | 45 – 48 กิโลกรัม
JAKKIT TKD      นาย ธีระพงศ์ ศรีแจ้ง
JAKKIT TKD      นาย คุณากร ภากรสกุล
 
 
รุ่น C | 48 – 51 กิโลกรัม
รุ่น D | 51 – 55 กิโลกรัม
รุ่น E | 55 – 59 กิโลกรัม
รุ่น F | 59 – 63 กิโลกรัม
ปากน้ำ สมุทรปราการ      นาย เกษมสันต์ เหลาทอง
รุ่น G | 63 – 68 กิโลกรัม
รุ่น H | 68 กิโลกรัมขึ้นไป
ประเภท เยาวชน หญิง | 15-17
รุ่น A | ไม่เกิน 42 กิโลกรัม
รุ่น B | 42 – 44 กิโลกรัม
JAKKIT TKD      นางสาว นิดานุช กอบเงินทอง
รุ่น C | 44 – 46 กิโลกรัม
รุ่น D | 46 – 49 กิโลกรัม
JAKKIT TKD      นางสาว ชุลีพร วงศ์อนันต์โชติ
รุ่น E | 49 – 52 กิโลกรัม
รุ่น F | 52 – 55 กิโลกรัม
รุ่น G | 55 – 59 กิโลกรัม
รุ่น H | 59 กิโลกรัมขึ้นไป
ปากน้ำ สมุทรปราการ      นางสาว วิลาสินี มีแก้ว
ประเภท ประชาชน ชาย |
รุ่น A | ไม่เกิน 54 กิโลกรัม
รุ่น B | 54 – 58 กิโลกรัม
รุ่น C | 58 – 63 กิโลกรัม
รุ่น D | 63 – 68 กิโลกรัม
รุ่น E | 68 – 74 กิโลกรัม
รุ่น F | 74 – 80 กิโลกรัม
รุ่น G | 80 – 87 กิโลกรัม
รุ่น H | 87 กิโลกรัมขึ้นไป
ประเภท ประชาชน หญิง |
รุ่น A | ไม่เกิน 46 กิโลกรัม
รุ่น B | 46 – 49 กิโลกรัม
รุ่น C | 49 – 53 กิโลกรัม
รุ่น D | 53 – 57 กิโลกรัม
รุ่น E | 57 – 62 กิโลกรัม
รุ่น F | 62 – 67 กิโลกรัม
รุ่น G | 67 – 73 กิโลกรัม
รุ่น H | 73 กิโลกรัมขึ้นไป