ต่อสู้ (Kyorugi)

CLASS C

ประเภท ยุวชน ชาย | 6
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 15 ก.ก.
โรงเรียนเซนต์แมรี      ด.ช. คมชาญ ภูอาบอ่อน
โรงเรียนนิเวศน์วารินทร์      ด.ช. วริทธิ์ธร ศรีลางัด
โรงเรียนเซนต์แมรี      ด.ช. ภัทรภร ปิ่นทอง
 
 
   
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 15 กก. ไม่เกิน 18 ก.ก
M.J Taekwondo      ด.ช. กิตติศักดิ์ สุภาภา
P.K.GYM      ด.ช. อธิป รื่นพล
DRAGON GYM PHUKET      ด.ช. ศศิศ สิริวัฒน์
โรงเรียนเซนต์แมรี      ด.ช. ภพธนภณ อัครภูมิบดินทร์
โรงเรียนนิเวศน์วารินทร์      ด.ช. ธนวิชญ์ เฟื่องฟุ้ง
M.J Taekwondo      ด.ช. สิทธิชัย ลามมา
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต      ด.ช. ณัฐดนัย ทองภักดี
Taweesilp Trio      ด.ช. ชุติเทพ ใจขำ
โรงเรียนเซนต์แมรี      ด.ช. ภัคภาคิน จิตรบรรจง
โรงเรียนนิเวศน์วารินทร์      ด.ช. ทักษ์ดนัย เปาอินทร์
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 18 กก. ไม่เกิน 20 ก.ก
โรงเรียนนิเวศน์วารินทร์      ด.ช. ศุภวิชญ์ น้อยไผ่ล้อม
P.K.GYM      ด.ช. กฤตัชญ์ ภาคยธนากุล
โรงเรียนเซนต์แมรี      ด.ช. พีรวิชญ์ นฤปิติ
M.J Taekwondo      ด.ช. จารุภัทร รักเจียม
โรงเรียนนิเวศน์วารินทร์      ด.ช. กิตติพัฒน์ บุณฑา
โรงเรียนเจ้าพระยาเทควันโด      ด.ช. วชิราวิชญ์ จันทร์โนพูล
โรงเรียนเซนต์แมรี      ด.ช. ธนภูมิ สมบัติ
RSR      ด.ช. ณัฐภาค ซอดี
Taweesilp Trio      ด.ช. นิติธร สารีวงศ์
P.K.GYM      ด.ช. เตชินทร์ หงษ์ศรี
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 20 กก. ไม่เกิน 23 ก.ก
P.K.GYM      ด.ช. ภัทรพล ธนนิธินาถกุล
นครนายก เทควันโด      ด.ช. กษิติสัณห์ ยังฤทธิ์
ราชพฤกษ์-ทุ่งสง เทควันโด      ด.ช. พงษ์สิริ เบญจปัญญาวงศ์
Power p      ด.ช. กิติภูมิ พรไพศาสวิจิต
โรงเรียนเจ้าพระยาเทควันโด      ด.ช. ภูสยาม ภักดีอาษา
SWK Taekwondo      ด.ช. พรเมธินท์ ทวีพรเพิ่มมงคล
Taweesilp Trio      ด.ช. วิชยุตม์ ศิริวงษ์
   
 
 
   
 
 
   
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 23 กก. ไม่เกิน 26 ก.ก.
M.J Taekwondo      ด.ช. สุวภัทร เรืองพิศาล
RSR      ด.ช. จิรัฐร์ สุนทรัช
SWK Taekwondo      ด.ช. กิจณัฐษัณ ทรัพย์เอกภักดิ์
Taweesilp Trio      ด.ช. ภูปกรณ์ ชาวระนอง
   
 
 
   
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 26 ก.ก. ขึ้นไป
P.K.GYM      ด.ช. ภูบดินทร์ ก่อเสริมสุข
โรงเรียนเซนต์แมรี      ด.ช. อธิภัส จันทะรักษ์
Power p      ด.ช. มนัสวิน ทัศบุตร
SKP TAEKWONDO      ด.ช. ภูมิพริษฐ์ จตุรพิธสกุล
ออกัสก้าเทควันโด อคาดิมีย์      ด.ช. ธนาสิทธิ์ สนศักดิ์
 
 
 
 
   
ประเภท ยุวชน หญิง | 6
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 15 ก.ก.
WHITEFIGHTER      ด.ญ. อภิชญาภา จำนงค์สาตร
โรงเรียนเซนต์แมรี      ด.ญ. อัญญา พรรณสุขี
ชัยนาท      ด.ญ. กุลรดา มองทรัพพย์
Taweesilp Trio      ด.ญ. พีชชาภา วรครุธ
   
 
 
   
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 15 กก. ไม่เกิน 18 ก.ก
ชัยนาท      ด.ญ. พรชนก อินปัญญา
นครนายก เทควันโด      ด.ญ. ศรัญญา พรหมบุตร
Power p      ด.ญ. คัมภิรดา ชินสาย
Nang Rong TKD      ด.ญ. ณัฏฐากร พันธ์ุเจริญ
โรงเรียนเจ้าพระยาเทควันโด      ด.ญ. บุณยกร วิเชียร
ชัยนาท      ด.ญ. จิรัชญา เทียมเกียรติวิไล
 
 
   
 
 
   
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 18 กก. ไม่เกิน 20 ก.ก
Nang Rong TKD      ด.ญ. เกวลี น้อยจันทร์
โรงเรียนนิเวศน์วารินทร์      ด.ญ. รินรดา อุทัยมณีพงษ์
โรงเรียนเจ้าพระยาเทควันโด      ด.ญ. พรรณอร ทองมีแสง
ชัยนาท      ด.ญ. ปาณิสรา สาใจ
โรงเรียนนิเวศน์วารินทร์      ด.ญ. พรรณรมณ ตปนีย์
 
 
 
 
   
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 20 กก. ไม่เกิน 23 ก.ก
S.A.T. TAEKWONDO      ด.ญ. จารุณิภา บุพศิริ
Taweesilp Trio      ด.ญ. กัลณรินทร์ โนนสละ
โรงเรียนนิเวศน์วารินทร์      ด.ญ. อารยา อ้วนศรีเมือง
 
 
   
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 23 กก. ไม่เกิน 26 ก.ก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 26 ก.ก. ขึ้นไป
นครนายก เทควันโด      ด.ญ. ปาลิดา อินทัตสิงห์
ประเภท ยุวชน ชาย | 7-8
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 18 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 18 กก. ไม่เกิน 20 กก.
Nang Rong TKD      ด.ช. สิรภพ พันธ์ุเจริญ
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต      ด.ช. ภวัต รัตนแสง
ราชพฤกษ์-ทุ่งสง เทควันโด      ด.ช. บีเยศ กลิ่นดี
นครนายก เทควันโด      ด.ช. นทีเทพ พรหมบุตร
โรงเรียนเซนต์แมรี      ด.ช. ประวีร์ โพธิ์ประจักษ์
เทควันโดพระประแดง      ด.ช. พัฒนพงษ์ ชุมภูวงศ์
Nang Rong TKD      ด.ช. ธรรมปพน บุระคร
BALCHAKI BANSANG TKD      ด.ช. ภานุวัฒน์ เกษมสินธุิ์
TKD FORCE      ด.ช. ยุทธานาวี ศรีงาม
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต      ด.ช. กรวิชญ์ กานดา
โรงเรียนเซนต์แมรี      ด.ช. กันตพัฒน์ เจริญสุข
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 20 กก. ไม่เกิน 22 กก.
Power p      ด.ช. ศุภากร แก้วศรีนาก
THE EMPEROR      ด.ช. กันตภูมิ หวังดี
โรงเรียนยอแซฟอยุธยา      ด.ช. อชิตะ แนวบรรทัด
The Rock เทควันโด      ด.ช. พีรพงศ์ นิลกุล
BALCHAKI BANSANG TKD      ด.ช. จริน ยาสมุทร์
TAWEESILP ROMPO      ด.ช.ณัฎฐกิตติ์ จงศรีวัฒนาพร
SKP TAEKWONDO      ด.ช. กฤตภาส วงเวียน
singhasiam      ด.ช. ธนกฤต ศรีพนมวรรณ
RSR      ด.ช. ภีมากร มานะนาวิกผล
 
 
   
 
 
   
 
 
   
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 22 กก. ไม่เกิน 24 กก.
ราชพฤกษ์-ทุ่งสง เทควันโด      ด.ช. ชวกรรม์ พันธนิตย์
BALCHAKI BANSANG TKD      ด.ช. แทนคุณ นวลประดิษฐ์
โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)      ด.ช. นราวิชญ์ จักรนารายณ์
โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม      ด.ช. ชลกร พิศภา
ไพฑูรย์ เทควันโด ฉะเชิงเทรา      ด.ช. ธนกฤต ตรีเดช
singhasiam      ด.ช. กันตภณ ธัญญาสกุล
 
 
   
 
 
   
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 24 กก. ไม่เกิน 27 กก.
Taweesilp Trio      ด.ช. ธันณวัช ทิพย์สีราช
โรงเรียนเจ้าพระยาเทควันโด      ด.ช. วรากร ขำสด
นครนายก เทควันโด      ด.ช. ศุภวิชญ์ บุญเสริม
โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)      ด.ช. วชิรมงคล ปิ่นทอง
เสรีศึกษา      ด.ช. กฤศวรรธน์ สองเมืองหนู
โรงเรียนยอแซฟอยุธยา      ด.ช. ศรัญพงศ์ จำปาผา
TAWEESILP ROMPO      ด.ช. กวีพัฒน์ สักเนตร
M.J Taekwondo      ด.ช. ปัณณธร สว่างโรจน์
BALCHAKI BANSANG TKD      ด.ช. สรวีย์ วางฐาน
pontanaet gym      ด.ช. วรากร แสวงทรัพย์
โรงเรียนเจ้าพระยาเทควันโด      ด.ช. อิทธิภูมิ สุริยาไทย
Taweesilp Trio      ด.ช. ณัฐชนน ตรีสุขี
ร.ร.ทบอ.เพชราวุธวิทยาฯ      ด.ช. ปุณณวิช ส่งช่วย
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 27 กก. ไม่เกิน 30 กก.
Taweesilp Trio      ด.ช. ธดากรณ์ เกตุบรรจง
โรงเรียนเซนต์แมรี      ด.ช. ถิรวัฒน์ โอดสำโรง
Champ TKD      ด.ช. ธีธัช ปรีกมล
Taweesilp Trio      ด.ช. คุณานันท์ มงคลจรัสชัย
BVG GYM      ด.ช. ภาสวร พื้นบาด
M.J Taekwondo      ด.ช. พศวีร์ มาลากุล
Taweesilp Trio      ด.ช. ศุภรักษ์ เครือเขื่อนเพชร
   
 
 
   
 
 
   
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 30 กก. ไม่เกิน 34 กก.
โรงเรียนยอแซฟอยุธยา      ด.ช. พีรวัส ตันรัตนพิทักษ์
RANGSIT STAR      ด.ช. ไชยภัทร์ กันนุฬา
โรงเรียนเซนต์แมรี      ด.ช. กันตภณ พงษ์ขาว
DION TKD      ด.ช. ทัตเทพ กรุพิมาย
   
 
 
   
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 34 กก.ขึ้นไป
ราชพฤกษ์-ทุ่งสง เทควันโด      ด.ช. อครพนธ์ เตือนวีระเดช
โรงเรียนเซนต์แมรี      ด.ช. ปิยพัทธ์ บุญทรง
โรงเรียนเจ้าพระยาเทควันโด      ด.ช. วชิรวิทย์ มีกระพี้
singhasiam      ด.ช. ภูริภัทร แสงศิลา
Taweesilp Trio      ด.ช. กุศล พินิจสถิล
INTER TAEKWONDO ACADEMY      ด.ช. อัครวิทย์ อัครจรัลญา
 
 
   
 
 
   
ประเภท ยุวชน หญิง | 7-8
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 18 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 18 กก. ไม่เกิน 20 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 20 กก. ไม่เกิน 22 กก.
โรงเรียนยอแซฟอยุธยา      ด.ญ. ณัฐชา เหลี่ยมแก้ว
S.A.T. TAEKWONDO      ด.ญ. ณัฐชยา แสงมูล
RANGSIT STAR      ด.ญ. ศิริวรินทร์ ภักดีโต
ราชพฤกษ์-ทุ่งสง เทควันโด      ด.ญ. ทองไพรำ พันธุ์สนิท
โรงเรียนเซนต์แมรี      ด.ญ. สุธาสินี โอดสำโรง
โรงเรียนยอแซฟอยุธยา      ด.ญ. นัฟทาลี ศรีสถิต
The Rock เทควันโด      ด.ญ. ปิยธิดา พิบูล
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี      ด.ญ. นัทธิดา แก้วศรีโพธิ์
Nang Rong TKD      ด.ญ. พิชญภัค นนธิจันทร์
TAWEESILP ROMPO      ด.ญ. อันดา จอนมี
Taweesilp Trio      ด.ญ. พรรณรัตน์ อ่อนประดิษฐ์
RANGSIT STAR      ด.ญ. พชรกัญญ์ พุทธผล
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 22 กก. ไม่เกิน 24 กก.
โรงเรียนยอแซฟอยุธยา      ด.ญ. ถิรณัฏฐ์ วิชัยอรานันท์
THE EMPEROR      ด.ญ. ญาณิศา จีนแสง
ชัยนาท      ด.ญ. วราคณา สถิตย์พงษ์
Taweesilp Trio      ด.ญ. ชิดชนก ศรศิริ
โรงเรียนยอแซฟอยุธยา      ด.ญ. ศิรินภา เครือแตง
 
 
 
 
   
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 24 กก. ไม่เกิน 27 กก.
ราชพฤกษ์-ทุ่งสง เทควันโด      ด.ญ. อลิสา อุ่นวิมล
Nang Rong TKD      ด.ญ. ปณาลี กิ่งสีดา
ชัยนาท      ด.ญ. ณัฏณิชา พวงแก้ว
 
 
   
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 27 กก. ไม่เกิน 30 กก.
ดนัย เทควันโด ยิม      ด.ญ. ฟ้า เบลแฮม
Nang Rong TKD      ด.ญ. สรวีย์ สิงห์วงค์
SKP TAEKWONDO      ด.ญ. สะกินา ธนสารดิลก
 
 
   
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 30 กก. ไม่เกิน 34 กก.
ราชพฤกษ์-ทุ่งสง เทควันโด      ด.ญ. อริยาสิริ์ เตือนวีระเดช
ไพรัตน์ยิม/สภ.บางบาล      ด.ญ. พัชราภา ทาทอง
 
 
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 34 กก.ขึ้นไป
S.A.T. TAEKWONDO      ด.ญ. พัณณิตา โพธิ์สาลี
ราชพฤกษ์-ทุ่งสง เทควันโด      ด.ญ. เบญจสิริ เบญจปัญญาวงศ์
DION TKD      ด.ญ. ไปรยา สุขสุเมฆ
 
 
   
ประเภท ยุวชน ชาย | 9-10
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 22 กก.
BVG GYM      ด.ช. ภูรินท์ ภักดีมโนจิตต์
BALCHAKI BANSANG TKD      ด.ช. จตุภัทร ทรัพย์งาม
 
 
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 22 กก. ไม่เกิน 25 กก.
โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)      ด.ช. จิรวัฒน์ กำจัด
นครนายก เทควันโด      ด.ช. กิตติภณ ยังฤทธิ์
ราชพฤกษ์-ทุ่งสง เทควันโด      ด.ช. ธนาธิป เล็กเกาะทวด
โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)      ด.ช. จิรวัฒน์ กำจัด
Taweesilp Trio      ด.ช. ทีปกร พรหมมินทร์
 
 
 
 
   
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 25 กก. ไม่เกิน 28 กก.
TKD FORCE      ด.ช. ธนกร กาญจนะโกมล
ร.ร.ทบอ.เพชราวุธวิทยาฯ      ด.ช. ธีร์ธวัช พรมหอม
โรงเรียนยอแซฟอยุธยา      ด.ช. พิริยากร ถิ่นขนอน
The Rock เทควันโด      ด.ช. วิธวิน พิบูล
BALCHAKI BANSANG TKD      ด.ช. ณัฐภัทร พันธะไชย
M.J Taekwondo      ด.ช. ปวิชญา สว่างโรจน์
TKD FORCE      ด.ช. ปัณณธร เหมศรีสวัสดิ์
โรงเรียนเจ้าพระยาเทควันโด      ด.ช. ศตวรรษ นิ่มตรง
The Fast Taekwondo      ด.ช. สิรถพ เวียงนาค
SWK Taekwondo      ด.ช. ชัดเจน ทับไกร
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 28 กก. ไม่เกิน 31 กก.
ไพฑูรย์ เทควันโด ฉะเชิงเทรา      ด.ช. ศรีภูมิ นันทพานิช
เสรีศึกษา      ด.ช. สรอรรถ ราชเพียแก้ว
TKD FORCE      ด.ช. ธนทัต ธนะธรรมโกศล
โรงเรียนเจ้าพระยาเทควันโด      ด.ช. ปกรณ์ นิ่มตรง
ไพฑูรย์ เทควันโด ฉะเชิงเทรา      ด.ช. กันตภณ อนุมาศ
TAWEESILP ROMPO      ด.ช. ก้องภพ กาฬสิงห์
TKD FORCE      ด.ช. ภูดิศ กิจเจริญภิญโญ
   
 
 
   
 
 
   
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 31 กก. ไม่เกิน 34 กก.
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี      ด.ช. สุกฤษฏิ์ ลีเลิศ
TKD FORCE      ด.ช. ฐาปนวิทย์ สุรัตนสัญญา
ไพรัตน์ยิม/สภ.บางบาล      ด.ช. ศุภณัฐ ใยขาว
 
 
   
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 34 กก. ไม่เกิน 37 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 37 กก. ไม่เกิน 41 กก.
TKD FORCE      ด.ช. คณิศร ช่องท้วม
P.K.GYM      ด.ช. พิพัฒน์พล สิทธิชัยนนท์
ร.ร.ทบอ.เพชราวุธวิทยาฯ      ด.ช. ชัยณรงค์ เวสกุล
TKD FORCE      ด.ช. ภูมิภากร ท้องหิรัญ
   
 
 
   
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 41 กก.ขึ้นไป
RANGSIT STAR      ด.ช. กานตพงศ์ กาโพธิ์พันธ์
เสรีศึกษา      ด.ช. อภิวัฒน์ วันลี
โรงเรียนยอแซฟอยุธยา      ด.ช. สุริยะ สายแวว
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี      ด.ช. ณฐกร วันทอง
โรงเรียนเจ้าพระยาเทควันโด      ด.ช. ทักษพร บุญจันทร์
ไพฑูรย์ เทควันโด ฉะเชิงเทรา      ด.ช. พุทธรักษา เสถียรวุฒิไกร
INTER TAEKWONDO ACADEMY      ด.ช. นันทนัช หงษ์โต
   
 
 
   
 
 
   
ประเภท ยุวชน หญิง | 9-10
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 22 กก.
INTER TAEKWONDO ACADEMY      ด.ญ. พิชชาอร ปริญญาวิวัฒน์กุล
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 22 กก. ไม่เกิน 25 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 25 กก. ไม่เกิน 28 กก.
นครนายก เทควันโด      ด.ญ. นิชาภา อินทัตสิงห์
โรงเรียนยอแซฟอยุธยา      ด.ญ. กรกนก รับสมบัติ
ค่ายอดิศร เทควันโด      ด.ญ. จิณห์นิภา บุญรอดดิษฐ์
โรงเรียนยอแซฟอยุธยา      ด.ญ. ศิริพรรณ ขันติ
   
 
 
   
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 28 กก. ไม่เกิน 31 กก.
P.K.GYM      ด.ญ. เนตรชนก ภาคยธนากุล
RANGSIT STAR      ด.ญ. เนติภรณ์ งามเสงี่ยม
Power p      ด.ญ. เบญญาภา วังสวรรค์
Nang Rong TKD      ด.ญ. พันธุดา ศรีสวัสดิ์
singhasiam      ด.ญ. พรรณพัชร เจริญพรรุ่งเรือง
RSR      ด.ญ. ณัฐปภัสร์ สุนทรัช
 
 
   
 
 
   
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 31 กก. ไม่เกิน 34 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 34 กก. ไม่เกิน 37 กก.
ราชพฤกษ์-ทุ่งสง เทควันโด      ด.ญ. กัญญาณัฐ นาคา
TAWEESILP ROMPO      ด.ญ. วรรณศิริ ชูช่วย
 
 
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 37 กก. ไม่เกิน 41 กก.
ชัยนาท      ด.ญ. หฤทชนัน เหลาอ่อน
ร.ร.ทบอ.เพชราวุธวิทยาฯ      ด.ญ. วิชญาพร ศิริเรือง
 
 
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 41 กก.ขึ้นไป
P.K.GYM      ด.ญ. อัญญรัตน์ เพ็ชร์อินทร์
M.J Taekwondo      ด.ญ. จิดาภา สุรชีวิน
Taweesilp Trio      ด.ญ. ณิชารีย์ โชคทรัพย์
 
 
   
ประเภท ยุวชน ชาย | 11-12
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 30 กก.
โรงเรียนยอแซฟอยุธยา      ด.ช. ณฐนนท์ แก้วหิรัญ
ค่ายอดิศร เทควันโด      ด.ช. น้ำเพชร บัวเฮง
 
 
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 30 กก. ไม่เกิน 33 กก.
นครนายก เทควันโด      ด.ช. กฤษณพล แสงไชยราช
DION TKD      ด.ช. ทีมังกร สุทธิโชติ
 
 
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 33 กก. ไม่เกิน 36 กก.
ราชพฤกษ์-ทุ่งสง เทควันโด      ด.ช. นฤดม วงค์วัชระบุตร
โรงเรียนยอแซฟอยุธยา      ด.ช. ปิติพีร์ มีจาด
ดนัย เทควันโด ยิม      ด.ช. วัฒนา เบลแฮม
 
 
   
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 36 กก. ไม่เกิน 39 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 39 กก. ไม่เกิน 42 กก.
P.K.GYM      ด.ช. ณภัทร ธนนิธินาถกุล
pontanaet gym      ด.ช. สมัชญ์พงษ์ ทรัพย์เย็น
ไพฑูรย์ เทควันโด ฉะเชิงเทรา      ด.ช. ธนวัฒน์ เล็กชะอุ่ม
TAWEESILP ROMPO      ด.ช. ภูริพัฒน์ จงศรีวัฒนาพร
   
 
 
   
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 42 กก. ไม่เกิน 46 กก.
Nang Rong TKD      ด.ญ. พรธิภา จึงตระกูล
ชัยนาท      ด.ช. ภโวทัย คำวอน
 
 
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 46 กก. ไม่เกิน 50 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 50 กก.ขึ้นไป
ค่ายอดิศร เทควันโด      ด.ช. ทัักษ์ดนัย พลสาร
โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม      ด.ช. พัสกร ฉ่ำเจริญ
 
 
ประเภท ยุวชน หญิง | 11-12
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 30 กก.
โรงเรียนอนุบาลหทัยนิรมล      ด.ญ. บัวบูชา วรดิลก
SWK Taekwondo      ด.ญ. จุฑาทิพย์ เที่ยงตรง
 
 
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 30 กก. ไม่เกิน 33 กก.
เทควันโดพระประแดง      ด.ญ. กัลธิมา สัทธาพงษ์
Nang Rong TKD      ด.ญ. นุชฏา ดีอินทร์
โรงเรียนยอแซฟอยุธยา      ด.ญ. พิชญาภา ศุภชัยวัฒนา
 
 
   
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 33 กก. ไม่เกิน 36 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 36 กก. ไม่เกิน 39 กก.
โรงเรียนยอแซฟอยุธยา      ด.ญ. รินรพร แสงเวช
โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม      ด.ญ. ปณิดา นาครอด
The Rock เทควันโด      ด.ญ. เพธิดา ทองยะ
โรงเรียนยอแซฟอยุธยา      ด.ญ. พัชรมัย เศรษฐผล
   
 
 
   
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 39 กก. ไม่เกิน 42 กก.
P.K.GYM      ด.ญ. อัญชสา แก้วกระแสสินทร์
BALCHAKI BANSANG TKD      ด.ญ. ณปาล บรรจบบารมี
 
 
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 42 กก. ไม่เกิน 46 กก.
ราชพฤกษ์-ทุ่งสง เทควันโด      ด.ญ. ธนัชชา จันทร์ทิพย์
P.K.GYM      ด.ญ. ณัฐสุภา บุญนฤธี
ร.ร.ทบอ.เพชราวุธวิทยาฯ      ด.ญ. ธัญชิดา อดุลสุทธิกุล
 
 
   
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 46 กก. ไม่เกิน 50 กก.
โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม      ด.ญ. สุรภา มณีภานุพงศ์
THE EMPEROR      ด.ญ. กุลณัฐดา อุ่นเจริญ
Taweesilp Trio      ด.ญ. ปุณยวีย์ สายสุด
 
 
   
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 50 กก.ขึ้นไป
P.K.GYM      ด.ญ. ธนพร มั่งบุญชัง
โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม      ด.ญ. สุเมธินี สร้อยทอง
M.J Taekwondo      ด.ญ. พิมพ์มาดา สุรชีวิน
 
 
   
ประเภท ยุวชน ชาย | 13-14
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 33 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 33 กก. ไม่เกิน 35 กก.
The Rock เทควันโด      ด.ช. บุษกร รักษาวงศ์
SWK Taekwondo      ด.ช. รวิช ใจสุทธิ
 
 
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 35 กก. ไม่เกิน 39 กก.
เสรีศึกษา      ด.ช. วรธน จันทร์แสง
ศรณ์กริชเทควันโดเขตวัฒนา      ด.ช. ณัฐวุฒิ พงษะพัง
Nang Rong TKD      ด.ช. วชิรวิชญ์ สำรวจวงศ์
SWK Taekwondo      ด.ช. จักรพรรรดิ เที่ยงตรง
   
 
 
   
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 39กก. ไม่เกิน 43 กก.
ศรณ์กริชเทควันโดเขตวัฒนา      ด.ช. บูชิต หลานเศษฐา
The Rock เทควันโด      ด.ช. จีรพงษ์ คุณคง
ชัยนาท      ด.ช. พีรวิษญ์ ต่อแก้ว
 
 
   
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 43 กก. ไม่เกิน 47กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 47 กก. ไม่เกิน 51กก.
Champ TKD      ด.ช. ธีรวุฒิ สาระ
DION TKD      ด.ช. พีรพล สุขสำราญ
 
 
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 51กก. ไม่เกิน 55 กก.
เทควันโดพระประแดง      ด.ช. อิทธิพัทธ์ โรจนคงอยู่
ศรณ์กริชเทควันโดเขตวัฒนา      ด.ช. คุณานนต์ ชะนะนิล
WHITEFIGHTER      ด.ช. นนทพัทธ์ ฟักสุวรรณ
 
 
   
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 55 กก. ไม่เกิน 59 กก.
รุ่น I | น้ำหนักเกิน 59 กก. ไม่เกิน 63 ก.ก
รุ่น J | น้ำหนักเกิน 63 ก.ก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน หญิง | 13-14
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 33 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 33 กก. ไม่เกิน 35 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 35 กก. ไม่เกิน 39 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 39กก. ไม่เกิน 43 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 43 กก. ไม่เกิน 47กก.
P.K.GYM      ด.ญ. ช่อชมภู เรืองกัน
เทควันโดพระประแดง      ด.ญ. อินทิพร โรจนคงอยู่
 
 
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 47 กก. ไม่เกิน 51กก.
Nang Rong TKD      ด.ญ. พาณิภัค ปาลอนันต์กูล
ชัยนาท      ด.ญ. ณัฐชยา ศาสตร์แก้ว
 
 
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 51กก. ไม่เกิน 55 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 55 กก. ไม่เกิน 59 กก.
โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)      ด.ญ. อัญชลีพร วณิชวัฒนวรชัย
รุ่น I | น้ำหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.
รุ่น J | น้ำหนักเกิน 63 กก. ขึ้นไป
ประเภท เยาวชน ชาย | 15-17
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 45 กก.
ศรณ์กริชเทควันโดเขตวัฒนา      นาย วรรณชัย มุ่งพูนกลาง
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 51 กก. ไม่เกิน 55 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 55 กก. ไม่เกิน 59 กก.
pontanaet gym      นาย สฤตชล อุดมศรี
DION TKD      นาย วิรัช สาวิรัก
 
 
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 59 กก. ไม่เกิน 63 กก.
S.A.T. TAEKWONDO      นาย นพภาณุ จงไกรรัตนกุล
โรงเรียนเจ้าพระยาเทควันโด      ด.ช. จตุพร บุญจันทร์
 
 
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 63 กก. ไม่เกิน 68 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 68 กก. ไม่เกิน 73 กก.
รุ่น I | น้ำหนักเกิน 73 กก. ไม่เกิน 78 กก.
S.A.T. TAEKWONDO      นาย ปาฏิหาริย์ นีระสิงห์
รุ่น J | น้ำหนักเกิน 78 กก. ขึ้นไป
DION TKD      นาย อรรณพ อบอุ่น
ประเภท เยาวชน หญิง | 15-17
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 42 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 42 กก. ไม่เกิน 44 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 44 กก. ไม่เกิน 46 กก.
ค่ายอดิศร เทควันโด      นางสาว พรรณพัสสา กุมภาพันธ์
โรงเรียนเจ้าพระยาเทควันโด      นางสาว ปาณิกา เมธาวัชรินทร์
 
 
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 46 กก. ไม่เกิน 49 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 49 กก. ไม่เกิน 52 กก.
WHITEFIGHTER      นางสาว มานิตา วัชรศักดิ์เวช
โรงเรียนเจ้าพระยาเทควันโด      นางสาว ฐิติมน เขียวชะอุ่ม
ออกัสก้าเทควันโด อคาดิมีย์      นางสาว วรรณพร เนตรแสงศรี
 
 
   
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 52 กก. ไม่เกิน 55 กก.
ศรณ์กริชเทควันโดเขตวัฒนา      นางสาว สุดารัตน์ เพ็งแจ่ม
TAWEESILP ROMPO      นางสาว อภิญญา เสมขำ
 
 
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 55 กก. ไม่เกิน 59 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 59 กก. ไม่เกิน 63 กก.
รุ่น I | น้ำหนักเกิน 63 กก. ไม่เกิน 67 กก.
รุ่น J | น้ำหนักเกิน 67 กก.ขึ้นไป