ต่อสู้ (Kyorugi)

CLASS C

ประเภท พิเศษ ชาย | 3-4
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 15 กก.
รุ่น B | น้ำหนักไม่เกิน 15 กก. ไม่เกิน 17 กก.
รุ่น C | น้ำหนักไม่เกิน 17 กก. ไม่เกิน 19 กก.
รุ่น D | น้ำหนักไม่เกิน 19 กก. ขึ้นไป
ประเภท พิเศษ หญิง | 3-4
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 15 กก.
รุ่น B | น้ำหนักไม่เกิน 15 กก. ไม่เกิน 17 กก.
รุ่น C | น้ำหนักไม่เกิน 17 กก. ไม่เกิน 19 กก.
รุ่น D | น้ำหนักไม่เกิน 19 กก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 6
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 15 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 15 กก. ไม่เกิน 18 กก
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 18 กก. ไม่เกิน 20 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 20 กก. ไม่เกิน 23 กก.
NMC      ด.ช. นภทีป์ วัฒโย
NMC      ด.ช. ร่มโพธิ์ พันธุ์วิชาติกุล
CENTRAL TAEKWONDO CHA AM      ด.ช. TANALONGKON KAEWNGAM
 
 
   
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 23 กก. ไม่เกิน 26 กก
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 26 กก. ขึ้นไป
CENTRAL TAEKWONDO CHA AM      ด.ช. KRITCHANAT HOMKLIN
ประเภท ยุวชน หญิง | 6
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 15 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 15 กก. ไม่เกิน 18 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 18 กก. ไม่เกิน 20 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 20 กก. ไม่เกิน 23 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 23 กก. ไม่เกิน 26 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 26 กก. ขึ้นไป
CENTRAL TAEKWONDO CHA AM      ด.ญ. PICHCHANAN PHOUNPHAN
ประเภท ยุวชน ชาย | 7-8
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 18 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 18 กก. ไม่เกิน 20 กก.
Anan Taekwondo      ด.ช. กรวิชญ์ กานดา
NMC      ด.ช. สรวิศ พรมลี
 
 
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 20 กก. ไม่เกิน 22 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 22 กก. ไม่เกิน 24 กก.
Anan Taekwondo      ด.ช. ธรรศกร อิ่มสอาด
martial arts taekwondo      ด.ช. นิธินันท์ วงศ์ประสม
Byc Taekwondo by Arpassa      ด.ช. ชนาธิป อินทิวาด
HUAMARK TAEKWONDO TEAM      ด.ช. นัควัต หลงไหม
ร.ร.แม่พระฟาติมา      ด.ช. อธิป ศรีวันคำ
CENTRAL TAEKWONDO CHA AM      ด.ช. TANACHOT RATTANAWALAI
 
 
   
 
 
   
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 24 กก. ไม่เกิน 27 กก.
HUAMARK TAEKWONDO TEAM      ด.ช. ไฟซาล มารามาศ
martial arts taekwondo      ด.ช. กาจพน เชาว์ดี
 
 
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 27 กก. ไม่เกิน 30 กก.
HUAMARK TAEKWONDO TEAM      ด.ช. นิชคุณ บุตรหมัน
CENTRAL TAEKWONDO CHA AM      ด.ช. SITTICHOK SONGSERM
 
 
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 30 กก. ไม่เกิน 34 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 34 กก. ขึ้นไป
martial arts taekwondo      ด.ช. สหโชค เวฬุวนารัษ์
Byc Taekwondo by Arpassa      ด.ช. กิตตินันท์ จำปาศิลป์
 
 
ประเภท ยุวชน หญิง | 7-8
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 18 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 18 กก. ไม่เกิน 20 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 20 กก. ไม่เกิน 22 กก.
CENTRAL TAEKWONDO CHA AM      ด.ญ. GINA SEEPIMKUD
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 22 กก. ไม่เกิน 24 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 24 กก. ไม่เกิน 27 กก.
KS Taekwondo      ด.ญ. จิรัญญาฉัตร ยอดตา
NMC      ด.ญ.สุชานันท์ อิงคนันท์
 
 
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 27 กก. ไม่เกิน 30 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 30 กก. ไม่เกิน 34 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 34 กก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 9-10
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 22 กก
martial arts taekwondo      ด.ช. ต้นน้ำ ยงประญูร
Byc Taekwondo by Arpassa      ด.ช. ธนกฤต นันทวิจิตราภรณ์
 
 
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 22 กก. ไม่เกิน 25 กก.
KS Taekwondo      ด.ช. เจตนา ทองสา
KS Taekwondo      ด.ช. พลกฤต หวั่นวะดี
 
 
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 25 กก. ไม่เกิน 28 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 28 กก. ไม่เกิน 31 กก.
KS Taekwondo      ด.ช. วุฒิภัทร เทียมเทศ
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 31 กก. ไม่เกิน 34 กก.
KS Taekwondo      ด.ช. ฐานภพ อาสาวดีรส
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 34 กก. ไม่เกิน 37 กก.
KS Taekwondo      ด.ช. ณฐภัทร จำปาวงษ์
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 37 กก. ไม่เกิน 41 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 41 กก.ขึ้นไป
KS Taekwondo      ด.ช. พีรณัฐ แสงบุญ
KS Taekwondo      ด.ช. ธนภูมิ บุญเหลี่ยม
 
 
ประเภท ยุวชน หญิง | 9-10
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 22 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 22 กก. ไม่เกิน 25 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 25 กก. ไม่เกิน 28 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 28 กก. ไม่เกิน 31 กก
KS Taekwondo      ด.ญ. วศินี ฤทธิ์แผลง
HUAMARK TAEKWONDO TEAM      ด.ญ. อาภา มุสโตฟาดี
 
 
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 31 น้ำหนักเกิน 34 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 34 กก. ไม่เกิน 37 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 37 กก. ไม่เกิน 41 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 41 กก.ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 11-12
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 30 กก.
martial arts taekwondo      ด.ช. อาทิตย์ คงสินทร
HUAMARK TAEKWONDO TEAM      ด.ช. สพลดนัย ติ๊บบุญศรี
รร.ถนอมพิศวิทยา      ด.ช. ปรัชญา ศรีศิริกุล
 
 
   
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 30 กก. ไม่เกิน 33 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 33 กก. ไม่เกิน 36 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 36 กก. ไม่เกิน 39 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 39 กก. ไม่เกิน 42 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 42 กก. ไม่เกิน 46 กก.
รร.ถนอมพิศวิทยา      ด.ช. ธนกฤต เศรษฐีสมบัติ
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 46 กก. ไม่เกิน 50 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 50 กก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน หญิง | 11-12
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 30 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 30 กก. ไม่เกิน 33 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 33 กก. ไม่เกิน 36 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 36 กก. ไม่เกิน 39 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 39 กก. ไม่เกิน 42 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 42 กก. ไม่เกิน 46 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 46 กก. ไม่เกิน 50 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 50 กก. ขึ้นไป
Islam Santichon      ด.ญ. วิรากร ไมลา
ประเภท ยุวชน ชาย | 13-14
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 33 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 33 กก. ไม่เกิน 37 กก.
รร.นวมินทราชูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล      ด.ช. กวีภูมิ หยุนแดง
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 37 กก. ไม่เกิน 41 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 41 กก. ไม่เกิน 45 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 45 กก. ไม่เกิน 49 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 49 กก. ไม่เกิน 53 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 53 กก. ไม่เกิน 57 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 57 กก. ไม่เกิน 61 กก
รุ่น I | น้ำหนักเกิน 61กก. ไม่เกิน 65 กก.
martial arts taekwondo      ด.ช. วทัญญุ ศรีวิภาสถิตย์
รุ่น J | น้ำหนักเกิน 65 กก.ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน หญิง | 13-14
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 29 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 29 กก. ไม่เกิน 33 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 33 กก. ไม่เกิน 37 กก
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 37 กก. ไม่เกิน 41 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 41 กก. ไม่เกิน 45 กก
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 45 กก. ไม่เกิน 49 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 49 กก. ไม่เกิน 53 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 53 กก. ไม่เกิน 57 กก.
รุ่น I | น้ำหนักเกิน 57 กก. ไม่เกิน 61 กก.
รุ่น J | น้ำหนักเกิน 61 กก.ขึ้นไป
ประเภท เยาวชน ชาย | 15-17
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 45 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 51 กก. ไม่เกิน 55 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 55 กก. ไม่เกิน 59 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 59 กก. ไม่เกิน 63 กก.
martial arts taekwondo      นาย อริย์ธัช อริยริทูรกุล
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 63 กก. ไม่เกิน 68 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 68 กก. ไม่เกิน 73 กก.
รุ่น I | น้ำหนักเกิน 73 กก. ไม่เกิน 78 กก.
รุ่น J | น้ำหนักเกิน 78 กก. ขึ้นไป
ประเภท เยาวชน หญิง | 15-17
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 42 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 42 กก. ไม่เกิน 44 กก.
martial arts taekwondo      นางสาว ณัฐฐาสิริิ สุวรรณคดี
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 44 กก. ไม่เกิน 46 กก
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 46 กก. ไม่เกิน 49 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 49 กก. ไม่เกิน 52 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 52 กก. ไม่เกิน 55 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 55 กก. ไม่เกิน 59 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 59 กก. ไม่เกิน 63 กก.
martial arts taekwondo      นางสาว สกาว คงมา
รุ่น I | น้ำหนักเกิน 63 กก. ไม่เกิน 67 กก.
martial arts taekwondo      นางสาว ประดุษดาว ถานวงค์
รุ่น J | น้ำหนักเกิน 67 กก.ขึ้นไป
CENTRAL TAEKWONDO CHA AM      นางสาว THITIMA KUMWONG
ประเภท ประชาชน ชาย |
รุ่น A | ฟินเวท น้ำหนักไม่เกิน 54 กก.
CENTRAL TAEKWONDO CHA AM      นาย PRATIPAN BUNLUESAP
รุ่น B | ฟลายเวท น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก
รุ่น C | แบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 58 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.
รุ่น D | เฟเธอร์เวท น้ำหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก.
รุ่น E | ไลท์เวท น้ำหนักเกิน 67 กก. แต่ไม่เกิน 72 กก.
รุ่น F | เวลเธอร์เวท น้ำหนักเกิน 72 กก. แต่ไม่เกิน 78 กก.
รุ่น G | มิดเดิลเวท น้ำหนักเกิน 78 กก. แต่ไม่เกิน 84 กก.
รุ่น H | เฮฟวี่เวท น้ำหนักเกิน 84 กก. ขึ้นไป
ประเภท ประชาชน หญิง |
รุ่น A | ฟินเวท น้ำหนักไม่เกิน 47 กก.
รุ่น B | ฟลายเวท น้ำหนักเกิน 47 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.
รุ่น C | แบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก.
รุ่น D | เฟเธอร์เวท น้ำหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก.
รุ่น E | ไลท์เวท น้ำหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.
รุ่น F | เวลเธอร์เวท น้ำหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก.
รุ่น G | มิดเดิลเวท น้ำหนักเกิน 67 กก. แต่ไม่เกิน 72 กก.
รุ่น H | เฮฟวี่เวท น้ำหนักเกิน 72 กก. ขึ้นไป