ต่อสู้ (Kyorugi)

CLASS C

ประเภท พิเศษ ชาย | 3-4
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 14 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน14 - 16 กก
บัวใหญ่เทควันโด by กฤษณ์      ด.ช. สรวิช วันน้อย
บ้านเทควันโดครูตอย (มหาสารคาม)      ด.ช. ศิริวัฒนา นาถมทอง
RDC TEAM      ด.ช. ปิยพนธ์ ศรีนุกูล
 
 
   
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 16 -18 กก.
บัวใหญ่เทควันโด by กฤษณ์      ด.ช. จุฑาเทพ ห่อไธง
หลานย่าโม โยธินนุกูล SPM      ด.ช. พิรชัช ปานทอง
บัวใหญ่เทควันโด by กฤษณ์      ด.ช. ไซม่อน แซ่เหยี่ยม
บัวใหญ่เทควันโด by กฤษณ์      ด.ช. คณพัชญ์ ตุงคะศิริ
   
 
 
   
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 18 +
ประเภท พิเศษ หญิง | 3-4
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน14 กก
รุ่น B | น้ำหนักเกิน14 - 16 กก
หลานย่าโม โยธินนุกูล SPM      ด.ญ. กัญญาวีร์ ชินชัยศักดิ์
บัวใหญ่เทควันโด by กฤษณ์      ด.ญ. กัญญาพัชร ชัยชมภู
KORAT TAEKWONDO      ด.ญ. มณิภา ศุภรณ์พานิช
 
 
   
รุ่น C | น้ำหนักเกิน16 -18 กก
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 18 +
หลานย่าโม โยธินนุกูล SPM      ด.ญ. วรรณิศา ดวงเดือน
ประเภท ยุวชน ชาย | 6
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 18 กก.
Bee Gym Taekwondo      ด.ช. ชัยกร จิตนภากาญจน์
RDC TEAM      ด.ช. วรภัทร ศิริมาก
Bee Gym Taekwondo      ด.ช. ชัยกฤต จิตนภากาญจน์
 
 
   
รุ่น B | น้ำหนักเกิน18 - 20 กก
KORAT TAEKWONDO      ด.ช. รัชต์พล รัตนไตร
หลานย่าโม โยธินนุกูล SPM      ด.ช. วรรณรัตน์ เพ็งเรือง
บ้านเทควันโดครูตอย (มหาสารคาม)      ด.ช. สกุลวัฒน์ ชะยอยรัมย์
KORAT TAEKWONDO      ด.ช. ณัฐวัฒน์ ศักย์สิริภากร
   
 
 
   
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 20 - 23 กก.
หลานย่าโม โยธินนุกูล SPM      ด.ช. ปวริศร์ เชาวลิต
บัวใหญ่เทควันโด by กฤษณ์      ด.ช. สุรภัทร สุธิน
บ้านเทควันโดครูตอย (มหาสารคาม)      ด.ช. ต่อสกุล นวสฤษฏ์กุล
 
 
   
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 23 - 26 กก.
MNK.(ขอนแก่น)      ด.ช.กฤตภาส ตระกาลไทย
รุ่น E | น้ำหนักเกิน26 กก. ขึ้นไป
บ้านเทควันโดครูตอย (มหาสารคาม)      ด.ช. อชิรวิชญ์ ศิริสะพรั่ง
ไดโน คิก ขอนแก่น      ด.ช. ปภังกร ศรีอัศวิน
 
 
ประเภท ยุวชน หญิง | 6
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 18 กก.
บัวใหญ่เทควันโด by กฤษณ์      ด.ญ. นภัสวรรณ ชินจัตุพรพงศ์
Nang Rong TKD      ด.ญ. ณัฏฐากร พันธ์ุเจริญ
Bee Gym Taekwondo      ด.ญ. ฐานิสรา ชื่นบาน
บัวใหญ่เทควันโด by กฤษณ์      ด.ญ. ภิชามญ์ แก้ววัง
บัวใหญ่เทควันโด by กฤษณ์      ด.ญ. ปวริศา หงษ์อนนท์
Phimai Taekwondo      ด.ญ. ยิ่งลักษณ์ ชมพูงาม
Bee Gym Taekwondo      ด.ญ. อันดา สถาปนะนันท์
   
 
 
   
 
 
   
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 18 - 20 กก.
บัวใหญ่เทควันโด by กฤษณ์      ด.ญ. กัญญาณัฐ บุญเอก
Nang Rong TKD      ด.ญ. เกวลี น้อยจันทร์
อนุบาลบ้านคุณหนูนครราชสีมา      ด.ญ. วีรยาภรณ์ วงศ์วิชยาภรณ์
NATTAKORN GYM      ด.ญ. อารยา เห็งขุนทด
หลานย่าโม โยธินนุกูล SPM      ด.ญ. กนกวรรณ เศษดา
 
 
 
 
   
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 20 - 23 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 23 - 26 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 26 กก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 7-8
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
หลานย่าโม โยธินนุกูล SPM      ด.ช. เชียงโชค จารุทวัย
KORAT TAEKWONDO      ด.ช. พันเลิศ ปรุงเรือน
Nang Rong TKD      ด.ช. สิรภพ พันธ์ุเจริญ
 
 
   
รุ่น B | น้ำหนักเกิน20 - 23 กก.
หลานย่าโม โยธินนุกูล SPM      ด.ช. อิทธิมนต์ ฉิมสูงเนิน
KORAT TAEKWONDO      ด.ช. ธนภัทร สมัครชัย
RDC TEAM      ด.ช. วชิรวิทย์ จันทร์คำภา
หลานย่าโม โยธินนุกูล SPM      ด.ช. วินัย มาติน
หลานย่าโม โยธินนุกูล SPM      ด.ช. ปัณณวัฒน์ แสงสุระ
บัวใหญ่เทควันโด by กฤษณ์      ด.ช. นภพล ห่อไธสง
Phimai Taekwondo      ด.ช. สรนันท์ สุขจินดาเสถียร
KORAT NMC      ด.ช. ธนกฤต ศรีมาศ
RDC TEAM      ด.ช. กรวิชช์ เสนาะธรรม
หลานย่าโม โยธินนุกูล SPM      ด.ช. ชัยพัทธ์ ศิรินิธิธีระกุล
รุ่น C | น้ำหนักเกิน23 - 26 กก
RDC TEAM      ด.ช. กฤษเมธี รัตนกุสุมภ์
โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)      ด.ช. วชิรมงคล ปิ่นทอง
RDC TEAM      ด.ช. ปาฏิหาริย์ วงศ์วนิชกังวาฬ
หลานย่าโม โยธินนุกูล SPM      ด.ช. ธีรพัฒน์ ขินสันเทียะ
บัวใหญ่เทควันโด by กฤษณ์      ด.ช. สิริณัฏฐ์ ปาทำมา
Bee Gym Taekwondo      ด.ช. กิตติพัฒน์ พลหนุ่ย
RDC TEAM      ด.ช. สิทธิพล ศรีนุกูล
MNK.(ขอนแก่น)      ด.ช.ปองพล สุขประเสริฐ
บัวใหญ่เทควันโด by กฤษณ์      ด.ช. ศิรวิทย์ การปลูก
 
 
   
 
 
   
 
 
   
รุ่น D | น้ำหนักเกิน26 - 30 กก
RDC TEAM      ด.ช. ฉัตรตรี หลายวัชระ
หลานย่าโม โยธินนุกูล SPM      ด.ช. ถิรปพน รัตนชินกร
KORAT NMC      ด.ช. นวภูมิ ชาติเหมาะ
MNK.(ขอนแก่น)      ด.ช.พศุตม์ กลีบบัว
บัวใหญ่เทควันโด by กฤษณ์      ด.ช. ธวัชชัย ปรัชญาถาวรกุล
Bee Gym Taekwondo      ด.ช. วุฒิไกร ปลั่งศรีทรัพย์
 
 
   
 
 
   
รุ่น E | น้ำหนักเกิน30 กก. ขึ้นไป
บัวใหญ่เทควันโด by กฤษณ์      ด.ช. ฑีรฏล ทวันเวช
หลานย่าโม โยธินนุกูล SPM      ด.ช. ศุภศิษฏ์ พิชัยลักษณ์
บ้านเทควันโดครูตอย (มหาสารคาม)      ด.ช. ภานุวัฒน์ ศิริสะพรั่ง
บัวใหญ่เทควันโด by กฤษณ์      ด.ช. วุฒิพงษ์ วันน้อย
MNK.(ขอนแก่น)      ด.ช.จริวัฒน์ น่วมโต
บัวใหญ่เทควันโด by กฤษณ์      ด.ช. ภาณุวิชญ์ แกมกระโทก
 
 
   
 
 
   
ประเภท ยุวชน หญิง | 7-8
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
บัวใหญ่เทควันโด by กฤษณ์      ด.ญ. ศิววิภา อินจันทร์
KORAT TAEKWONDO      ด.ญ. กัญญาภัค โสภา
 
 
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 20 - 23 กก.
KORAT TAEKWONDO      ด.ญ. ชวัลลักษณ์ นากสกุลรัตน์
Nang Rong TKD      ด.ญ. พิชญภัค นนธิจันทร์
KORAT TAEKWONDO      ด.ญ. วรัลพัชร ศรีรงค์
หลานย่าโม โยธินนุกูล SPM      ด.ญ. ณัฐวรา จันทรศิริ
KORAT TAEKWONDO      ด.ญ. มาริสสา แวนซ์
 
 
 
 
   
รุ่น C | น้ำหนักเกิน23 - 26 กก
Nang Rong TKD      ด.ญ. สิรภัทร วนพงศ์ทิพากร
หลานย่าโม โยธินนุกูล SPM      ด.ญ. สุธิมา สาธิมา เซลเลอะ
KORAT TAEKWONDO      ด.ญ. นพลดา ฟักบางยูง
 
 
   
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 26 - 30 กก.
บัวใหญ่เทควันโด by กฤษณ์      ด.ญ. มณีพิชญา มูลทรา
หลานย่าโม โยธินนุกูล SPM      ด.ญ. แทนคุณ เศษกลาง
Nang Rong TKD      ด.ญ. สรวีย์ สิงห์วงค์
หลานย่าโม โยธินนุกูล SPM      ด.ญ. ศุกลธร ฉวีกลาง
บัวใหญ่เทควันโด by กฤษณ์      ด.ญ. จินดาภัทร สุธิน
KORAT TAEKWONDO      ด.ญ. ญาณิดา การกล้า
หลานย่าโม โยธินนุกูล SPM      ด.ญ. จิณห์จุฑา สกุลพวงผกา
   
 
 
   
 
 
   
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 30 กก. ขึ้นไป
หลานย่าโม โยธินนุกูล SPM      ด.ญ. ภรภัทร สุทธิแพทย์
บัวใหญ่เทควันโด by กฤษณ์      ด.ญ. ชุติมาศ วงษ์หนองแวง
หลานย่าโม โยธินนุกูล SPM      ด.ญ. อินทิรา ทับทอง
RDC TEAM      ด.ญ. พลอยชมพู มุ่งสุข
หลานย่าโม โยธินนุกูล SPM      ด.ญ. กษมาวดี จิตะศิลาพันธ์
 
 
 
 
   
ประเภท ยุวชน ชาย | 9-10
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 23 กก.
บัวใหญ่เทควันโด by กฤษณ์      ด.ช. สิทธิพงษ์ นอสูงเนิน
Nang Rong TKD      ด.ช. ปัณชญา สามารถมานะกิจ
 
 
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 23 - 25 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 25 - 28 กก.
KORAT TAEKWONDO      ด.ช. กิตติธัช เรืองศรี
โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)      ด.ช. จิรวัฒน์ กำจัด
บัวใหญ่เทควันโด by กฤษณ์      ด.ช. ภัทรดนัย ถนอมดำรงศักดิ์
KORAT TAEKWONDO      ด.ช. ธันฐภัทร์ ธนศิริไพศาล
บัวใหญ่เทควันโด by กฤษณ์      ด.ช. ธนพัฒน์ สุขวัฒน์เมธีวงศ์
RDC TEAM      ด.ช. วิชญ์ธิวัตร ผลประพฤติ
DMG TAEKWONDO      ด.ช. ณพธีร์ ยืนชีวิต
   
 
 
   
 
 
   
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 28 - 31 กก.
หลานย่าโม โยธินนุกูล SPM      ด.ช. กฤตภัค เพียสุพรรณ
บัวใหญ่เทควันโด by กฤษณ์      ด.ช. รชตะ ศิริสาขา
Phimai Taekwondo      ด.ช. ณฐวัฒน์ วิรุฬห์บัณฑิตกุล
KORAT TAEKWONDO      ด.ช. เปรมนัช อารีย์
หลานย่าโม โยธินนุกูล SPM      ด.ช. ตรีโชติ แสงสุระ
 
 
 
 
   
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 31 - 35 กก.
KORAT TAEKWONDO      ด.ช. จุลจักร นากสกุลรัตน์
บัวใหญ่เทควันโด by กฤษณ์      ด.ช. อภิรักษ์ อินจันทร์
KORAT TAEKWONDO      ด.ช. ธิติวุฒิ เกนขุนทด
KORAT TAEKWONDO      ด.ช. นิโคลาส แวนซ์
   
 
 
   
รุ่น F | น้ำหนักเกิน35 - 39 กก.
หลานย่าโม โยธินนุกูล SPM      ด.ช. นราวิชญ์ จามเกษม
NATTAKORN GYM      ด.ช. วรากร รัตนโชติกรกุล
Graci Barra Kuwait      ด.ช. Meshari Ahmad
 
 
   
รุ่น G | น้ำหนักเกิน39 กก. ขึ้นไป
หลานย่าโม โยธินนุกูล SPM      ด.ช. ธนกฤต เนตรประสบสุข
โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)      ด.ช. ศตวรรษ ทองสัน
RDC TEAM      ด.ช. เต็มบุญณ์ เกตุกระทุ่ม
หลานย่าโม โยธินนุกูล SPM      ด.ช. นพรุจ กูบกระโทก
MNK.(ขอนแก่น)      ด.ช. พีรวัส ศรัทธาทิพย์
 
 
 
 
   
ประเภท ยุวชน หญิง | 9-10
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 23 กก.
หลานย่าโม โยธินนุกูล SPM      ด.ญ. นภัสวรรณ พิชัยลักษณ์
บัวใหญ่เทควันโด by กฤษณ์      ด.ญ. จิรติกาล จุลวิทัศน์
หลานย่าโม โยธินนุกูล SPM      ด.ญ. อธิติยา สุทธิศักดิ์
 
 
   
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 23 - 25 กก.
หลานย่าโม โยธินนุกูล SPM      ด.ญ. วาสนา มาติน
หลานย่าโม โยธินนุกูล SPM      ด.ญ. ณัฐปรียา คลังคนเก่า
KORAT TAEKWONDO      ด.ญ. ณรดา เพียงเกาะ
หลานย่าโม โยธินนุกูล SPM      ด.ญ. ขวัญชนก คลังคนเก่า
   
 
 
   
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 25 - 28 กก
KORAT TAEKWONDO      ด.ญ. สัณห์ลิณี ชาวนา
บัวใหญ่เทควันโด by กฤษณ์      ด.ญ. นันท์นภัส ชินจัตุพรพงศ์
KORAT TAEKWONDO      ด.ญ. ณัฐรัตน์ นิติเกตุโกศล
 
 
   
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 28 - 31 กก.
หลานย่าโม โยธินนุกูล SPM      ด.ญ. นันทรัตติกาล แสงสุระ
บัวใหญ่เทควันโด by กฤษณ์      ด.ญ. ธัญพิชชา นามโคตรสี
Nang Rong TKD      ด.ญ. พันธุดา ศรีสวัสดิ์
MNK.(ขอนแก่น)      ด.ญ.ภัทชรสีณ์ ประเสริฐสุข
หลานย่าโม โยธินนุกูล SPM      ด.ญ. กัญญ์วรา วรรณพฤกษ์
 
 
 
 
   
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 31 - 35 กก
RDC TEAM      ด.ญ. ชนิกานต์ ทางดี
KORAT TAEKWONDO      ด.ญ. ชุติกาญจน์ แต่งแก้ว
 
 
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 35 - 39 กก.
RDC TEAM      ด.ญ. ณัทณิชชา เชื่องสุวรรณ
หลานย่าโม โยธินนุกูล SPM      ด.ญ. อาริตา มุ่งเอื้อมกลาง
KORAT TAEKWONDO      ด.ญ. มีคณา เพียงเกาะ
 
 
   
รุ่น G | น้ำหนักเกิน39 กก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 11-12
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน25 กก
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 25 - 29 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 29 - 32 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 32 - 35 กก.
Phimai Taekwondo      ด.ช. ปฏิพัทธ์ ธรรมรักษา
โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)      ด.ช. รชานนท์ อุ่นแก้ว
บัวใหญ่เทควันโด by กฤษณ์      ด.ช. ภานุวัฒน์ นาคิลชาติ
Phimai Taekwondo      ด.ช. พลภัทร ภิรมย์นาค
KORAT TAEKWONDO      ด.ช. ธนภัทร โสภา
 
 
 
 
   
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 35 - 38 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 38 - 41 กก.
บ้านเทควันโดครูตอย (มหาสารคาม)      ด.ช. ชลสิทธิ์ มัดทองหลาง
บัวใหญ่เทควันโด by กฤษณ์      ด.ช. ชนัญชัย แก้วสงวน
 
 
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 41 - 43 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 43- 45 กก.
โรงเรียนอนุบาลแสนสนุก      ด.ช. เสฎฐวุฒิ ชนะภัย
Bee Gym Taekwondo      ด.ช. เกริกฤทธิ์ แก้วเกาะ
 
 
รุ่น I | น้ำหนักเกิน45 กก. ขึ้นไป
Bee Gym Taekwondo      ด.ช. กฤษณะ ศรีสุวรรณ
KORAT TAEKWONDO      ด.ช. พีรดนย์ จำปาเงิน
Phimai Taekwondo      ด.ช. มักซ์ นิลส์สัน
KORAT TAEKWONDO      ด.ช. อิศรา เล็บขาว
RDC TEAM      ด.ช. วิชาญชาพล รามสูตร
KORAT TAEKWONDO      ด.ช. ปกรณ์อัฑฒ์ ขานจันทึก
 
 
   
 
 
   
ประเภท ยุวชน หญิง | 11-12
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 25 กก
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 25 - 29 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 29 - 32 กก.
หลานย่าโม โยธินนุกูล SPM      ด.ญ. วรรณพร เมืองกลาง
บัวใหญ่เทควันโด by กฤษณ์      ด.ญ. อารีรัตน์ ไชยแหม่ง
 
 
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 32 - 35 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 35 - 38 กก.
Phimai Taekwondo      ด.ญ. ภัทรวรรณ บุญการุณ
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 38 - 41 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 41 - 43 กก.
RDC TEAM      ด.ญ. พรณัชชา แสงกลาง
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 43- 45 กก.
รุ่น I | น้ำหนักเกิน 45 กก. ขึ้นไป
KORAT TAEKWONDO      ด.ญ. ณภัชกมล คำดีพงษ์
บัวใหญ่เทควันโด by กฤษณ์      ด.ญ. พัชรินทร์ ตรวจสูงเนิน
โรงเรียนอนุบาลแสนสนุก      ด.ญ. ปิณทิรา รองเย็น
DMG TAEKWONDO      ด.ญ. ปพิชญา คำประโคน
   
 
 
   
ประเภท ยุวชน ชาย | 13-14
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน35 กก
Nang Rong TKD      ด.ช. วชิรวิชญ์ สำรวจวงศ์
บัวใหญ่เทควันโด by กฤษณ์      ด.ช. อนวัช สงวนบุญ
 
 
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 35 - 38 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 38 - 41 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 41 - 44 กก.
Phimai Taekwondo      ด.ช. ทินกฤต ยอดปืน
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 44 - 47 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 47 - 50 กก.
โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)      ด.ช. เมทิน สุทธิ
KORAT TAEKWONDO      ด.ช. ธัญวัฒน์ สมพลวัฒนา
 
 
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 50 - 54 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 54 กก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน หญิง | 13-14
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 32 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 32 - 35 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 35 - 38 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 38 - 41 กก.
หลานย่าโม โยธินนุกูล SPM      ด.ญ. เอื้อ อารีพันธ์
โรงเรียนบัวใหญ่      ด.ญ. ปัญญาพร ชัยอมรนุกูล
SRN      ด.ญ. สิริณัฐชา เอี่ยวเจริญ
 
 
   
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 41 - 45 กก.
Nang Rong TKD      ด.ญ. พาณิภัค ปาลอนันต์กุล
บัวใหญ่เทควันโด by กฤษณ์      ด.ญ. สุทธาทิพย์ พนันชัย
 
 
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 45 - 49 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 49 - 53 กก.
โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)      ด.ญ. อัญชลีพร วณิชวัฒนวรชัย
บัวใหญ่เทควันโด by กฤษณ์      ด.ญ. นิราภร หงษ์อนนท์
SRN      ด.ญ. สกุณา สุภารัตน์
 
 
   
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 53 กก. ขึ้นไป
หลานย่าโม โยธินนุกูล SPM      ด.ญ. จารุพร การงาน
บัวใหญ่เทควันโด by กฤษณ์      ด.ญ. ปิยฉัตร แสนภูมิ
หลานย่าโม โยธินนุกูล SPM      ด.ญ. ณัฐชา กูบกระโทก
 
 
   
ประเภท เยาวชน ชาย | 15-17
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 45 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 45 - 48 กก.
โรงเรียนบัวใหญ่      นาย กรพรหม ราชบุรี
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 48 - 51 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 51 - 55 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 55 - 59 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 59 - 63 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน63 - 68 กก
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 68 - 73 กก.
รุ่น I | น้ำหนักเกิน 73 กก. ขึ้นไป
ประเภท เยาวชน หญิง | 15-17
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 42 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 42 - 44 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 44 - 46 กก.
โรงเรียนบัวใหญ่      นางสาว พิมลมาศ ปัญจนะ
SRN      นางสาว กมลวรรณ ดวงดี
โรงเรียนบัวใหญ่      นางสาว จุฑามาศ พานา
 
 
   
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 46 - 49 กก.
โรงเรียนบัวใหญ่      นางสาว ศิริรัตน์ อ่อนชมภู
บัวใหญ่เทควันโด by กฤษณ์      นางสาว วนิดา กัญญาวัชยุวพงษ์
โรงเรียนบัวใหญ่      นางสาว พชรพร ประเสริฐ
 
 
   
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 49 - 52 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 52 - 55 กก.
โรงเรียนบัวใหญ่      นางสาว น้ำผึ้ง ศรีทอง
KORAT NMC      นางสาว ศิริลักษณ์ เขียนโคกกรวด
 
 
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 55 - 59 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 59 - 63 กก.
รุ่น I | น้ำหนักเกิน63 กก. ขึ้นไป
บ้านเทควันโดครูตอย (มหาสารคาม)      นางสาว สุนิสา โสวะคุณ
ประเภท ประชาชน ชาย |
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 45 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 45 - 48 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 48 - 51 กก
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 51 - 55 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 55 - 59 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 59 - 63 กก.
บัวใหญ่เทควันโด by กฤษณ์      นาย ยศธร จันทะโคตร์
Phimai Taekwondo      นาย ภควัต บุญการุณ
 
 
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 63 - 68 กก
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 68 - 73 กก.
รุ่น I | น้ำหนักเกิน 73 กก. ขึ้นไป
ประเภท ประชาชน หญิง |
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 42 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 42 - 44 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 44 - 46 กก.
บ้านเทควันโดครูตอย (มหาสารคาม)      นางสาว อรณลิน จันทร์แก้ว
Phimai Taekwondo      นางสาว เยาวลักษณ์ ยอดปืน
 
 
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 46 - 49 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 49 - 52 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 52 - 55 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 55 - 59 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 59 - 63 กก.
รุ่น I | น้ำหนักเกิน 63 กก. ขึ้นไป