ต่อสู้ (Kyorugi)

CLASS C

ประเภท พิเศษ ชาย | 3-4
รุ่น A | น้ำหนัก ไม่เกิน 15 ก.ก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 15 กก. ไม่เกิน 18 ก.ก
Super Kick Gym      ด.ช. ศิรวิทย์ พงษ์อนันต์
สโมสรกีฬาเขตวังทองหลาง      ด.ช. รชต อาจม่วง
THE MAFIA-JITTRIN TAEKWONDO      ด.ช. ณัฐชนนท์ ปานทุ่ม
SL taekwondo      ด.ช. ติณณภพ นวลเพ็ชร
   
 
 
   
รุ่น C | รุ่น C | น้ำหนักเกิน 18 กก. ขึ้นไป
ประเภท พิเศษ หญิง | 3-4
รุ่น A | น้ำหนัก ไม่เกิน 15 ก.ก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 15 กก. ไม่เกิน 18 ก.ก
The Asian Taekwondo      ด.ญ. ปารย์ปัตย์ ด้วงประพัฒน์
Super Kick Gym      ด.ญ. กฤษยา สุขในมณี
THE MAFIA-JITTRIN TAEKWONDO      ด.ญ. ญภา ธนประเวศน์
The Asian Taekwondo      ด.ญ. วฤณภา วงศ์อภิชาติ
   
 
 
   
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 18 กก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 6
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 18 กก.
Power Junior      ด.ช. รพี ลิขิตอนุภาค
SL taekwondo      ด.ช. กฤติธี อึ้งตระกูล
ALL STAR      ด.ช. ปิยะณัฐ ทองเริ่ม
สโมสรกีฬาเขตวังทองหลาง      ด.ช. รัฐศักดิ์ ศรีบุญจิตต์
Power Junior      ด.ช. พบธรรม สินสุวรรณ
The N.P. Taekwondo      ด.ช. พิชญะ ลิ้มเจริญ
ALL STAR      ด.ช. วริทธิ์นันท์ โคตรพัฒน์
TAEKWONDO S.ONE จันทบุรี      ด.ช. เตชินท์ คงสวน
Power Junior      ด.ช. นิปปุน โต๋วสัจจา
ทวีศิลป์ สปิริต      ด.ช. อนวัช เพชรพัชราวรรณ
SL taekwondo      ด.ช. กษิดิศ อึ้งตระกูล
พัชระยิม      ด.ช. ธนภัทร กสิกรรม
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 18 กก. แต่ไม่เกิน 20 กก.
ALL STAR      ด.ช. ณเอก สุขวิรัตน์
TU JUNIOR      ด.ช. พัชรดลย์ จันทร์คำเรือง
RSR Beginner Team      ด.ช. เพียรเพชร สัตยดิษฐ์
THE MAFIA-JITTRIN TAEKWONDO      ด.ช. กฤตภาส จูเจริญ
ALL STAR      ด.ช. เมธัส สวัสดิ์โยธิน
Super Kick Gym      ด.ช. ธนโชติ พงศ์พันธ์
Power Junior      ด.ช. อภิวันวิวาห์ นกแก้ว
THE MAFIA-JITTRIN TAEKWONDO      ด.ช. ธนชิต สอนภักดี
Power Junior      ด.ช. พาคินท์ กฤดากร รินชุมภู
ทวีศิลป์ สปิริต      ด.ช. จิตติพัฒน์ วังกังวาน
ALL STAR      ด.ช. สิรวิชญ์ ยูรประดิษฐ์
JP Taekwondo Academy      ด.ช. สุรศักดิ์ ดีบุบผา
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 20 กก. ไม่เกิน 23 ก.ก
Super Kick Gym      ด.ช. ปราชญ์ ปลีหจินดา
ทวีศิลป์ สปิริต      ด.ช. ธาตุธรรม เรืองสุวรรณ
The Asian Taekwondo      ด.ช. ธนันต์ชัย จิระพงษ์ตระกูล
ยอดปฏิภาณยิม      ด.ช. พชรกร เฉลิมชัย
สโมสรกีฬาเขตวังทองหลาง      ด.ช. วายุภักษ์ บังครัน
RSR Beginner Team      ด.ช. พลวรรธน์ แสงพุ่มพงษ์
ALL STAR      ด.ช. พีรณัฐ อัศนีวุฒิกร
Tana Taekwondo      ด.ช. เจษฎา วังอรุณ
TAWEESILP ROMPO      ด.ช. ณัฎกิตติ์ จงศรีวัฒนาพร
ทวีศิลป์ สปิริต      ด.ช. ชาญอมร จงเพียร
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 23 กก. ไม่เกิน 26 ก.ก
SPS TAEKWONDO      ด.ช. นิธินันท์ คันทะมูล
AIR FORCE TAEKWONDO ACADEMY      ด.ช. ณัทภูดิท สุนทรสุข
Power Junior      ด.ช. กันตกฤษฎิ์ เชยชม
ชมรมเทควันโดหนองแค      ด.ช. พชรวิชญ์ ก๋งอุบล
ทวีศิลป์ 8      ด.ช. ธัญวรัตม์ บุกขุนทด
AIR FORCE TAEKWONDO ACADEMY      ด.ช. ธนคุณ เหล่าเทพ
 
 
   
 
 
   
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 26 กก.ขึ้นไป
ALL STAR      ด.ช. ปรรณวิชญ์ เก่งเขตรวิทย์
ALL STAR      ด.ช. พสิษฐ์ ตั้งประจักษ์ภักดี
ทวีศิลป์ สปิริต      ด.ช. พิตรพิบูล กรฤต
ALL STAR      ด.ช. กันตภณ ใยบัว
   
 
 
   
ประเภท ยุวชน หญิง | 6
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 18 กก.
ALL STAR      ด.ญ. มนภัทร ราวียา
Super Kick Gym      ด.ญ. อเล็กซานดร้า ญาดา เดอโมลด์
RSR Beginner Team      ด.ญ. ปุณยนุช เสรีเจริญชัย
ALL STAR      ด.ญ. อชิรดา โตชูวงศ์
AIR FORCE TAEKWONDO ACADEMY      ด.ญ. แองเจลีน่า กาญ่า หมื่นชัยพรหม
Power Junior      ด.ญ. ปพิชญา แหยมพรรณ์นัย
 
 
   
 
 
   
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 18 กก. แต่ไม่เกิน 20 กก.
CHOI's TAEKWONDO      ด.ญ. ORNAKAMANEE JEAMTHERANART
พัชระยิม      ด.ญ. อินทิรา ศรีจันทึก
 
 
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 20 กก. ไม่เกิน 23 ก.ก
JARAN IMPERIAL WORLD SAMRONG      ด.ญ. ริกะ ฮากิวะระ
S.A.T.Taekwondo      ด.ญ. จารุณิภา บุพศิริ
Power Junior      ด.ญ. ศิรกาญจน์ หยิบทรัพย์
NATTAKORN GYM      ด.ญ. อารยา เห็งขุนทด
   
 
 
   
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 23 กก. ไม่เกิน 26 ก.ก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 26 กก.ขึ้นไป
ALL STAR      ด.ญ. ฉันฐรัฐ บานชื่น
Power Junior      ด.ญ. อัญมณี ก้อใจ
 
 
ประเภท ยุวชน ชาย | 7-8
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
THE EMPEROR      ด.ช. กันตภูมิ หวังดี
ALL STAR      ด.ช. รัชกฤช ศิลปี
อนันต์ธันนารา      ด.ช.กรวิชญ์ กานดา
THE MAFIA-JITTRIN TAEKWONDO      ด.ช. จอมทัพ ชุ่มหมื่นไวย
KORAT TAEKWONDO      ด.ช. พันเลิศ ปรุงเรือน
Taekwondo AREA GYM.      ด.ช. มาวิน โซ๊ะมิน
Power Junior      ด.ช. ภูบดินทร์ ปิ่นทอง
พัชระยิม      ด.ช. ฐิณภูชิชย์ นองเจริญ
ALL STAR      ด.ช. ธนทร จักษุกิจ
 
 
   
 
 
   
 
 
   
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 20 กก. ไม่เกิน 23 กก.
Tana Taekwondo      ด.ช. วัชรวิศว์ นามะโน
JP Taekwondo Academy      ด.ช. รุจิภาส บุรีรักษ์
Super Kick Gym      ด.ช. ก้องกิตติ์ ภู่ผึ้ง
The Asian Taekwondo      ด.ช. ณปภัทรช สังวาลย์
SPEED GYM      ด.ช. ธนาศักดิ์ แสงสว่าง
พัชระยิม      ด.ช. สิริวัฒ แสงชา
ทีมสุขสวัสดิ์ 26 เทควันโด      ด.ช. สิทธิพงษ์. ผอมสระน้อย
RSR Beginner Team      ด.ช. ชยางกูร อิ่มเขียน
The Rock เทควันโด      ด.ช. พีรพงศ์ นิลกุล
ALL STAR      ด.ช. ธันวา มงคลธนาผล
อรัญเทควันโด      ด.ช. สิรวิชญ์ มงคลธนทรัพย์
Tana Taekwondo      ด.ช. รชต ไชยศิลา
The Asian Taekwondo      ด.ช. กฤษฏิ์ชัยบูลย์ กฤตมโนรถ
RoumjaiTKD      ด.ช. ณัฐวุฒิ
พรสวรรค์ รุ่งเรือง      ด.ช. ชยพล ปานสุข
KORAT TAEKWONDO      ด.ช. ธนภัทร สมัครชัย
THE MAFIA-JITTRIN TAEKWONDO      ด.ช. กันตพัฒน์ ผาคำ
NATTAKORN GYM      ด.ช. ธาวิน ขรีดาโอ๊ะ
TU JUNIOR      ด.ช. พฤฒินันท์ จันทร์คำเรือง
TAWEESILP ROMPO      ด.ช. ศิวกร พุทธรักษา
THE EMPEROR      ด.ช. ณัฐกิตติ์ ธนากรศิริพัฒน์
THE MAFIA-JITTRIN TAEKWONDO      ด.ช. สุพศิน กมุทะรัตน์
JP Taekwondo Academy      ด.ช. วสุธนา ยาออม
พัชระยิม      ด.ช. ปิยะพงษ์ กุลเดช
ยอดปฏิภาณยิม      ด.ช. ยศวัฒน์ สมศรี
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 23 กก. ไม่เกิน 26 กก.
Super Kick Gym      ด.ช. ธีรเดช เกิดความสุข
The Asian Taekwondo      ด.ช. ณัฏฐพล รุ่งโรจน์ปัญญากุล
Junior Taekwondo Academy      ด.ช. ภวิน แถมนามโฮง
สโมสรกีฬาเขตวังทองหลาง      ด.ช. ธีรพงษ์ ไกยสินธ์
ALL STAR      ด.ช. รณกร บัวทิพย์
Tana Taekwondo      ด.ช. โชติวัฒน์ เรืองวงศ์
HUAMARK TAEKWONDO TEAM      ด.ช. ไฟซาล มารามาศ
Taekwondo AREA GYM.      ด.ช. พลภัทร เล็กใจกล้า
ALL STAR      ด.ช. เดชภพ ล้ำฤทธิ์
TU JUNIOR      ด.ช. ปัณณวิชญ์ เหมือนศรีชัย
TAWEESILP ROMPO      ด.ช. กวีพัฒน์ สักเนตร
THE EMPEROR      ด.ช. ศิรชัย ยาวจันทึก
Power Junior      ด.ช. ภูตะวัน ปิ่นทอง
AIR FORCE TAEKWONDO ACADEMY      ด.ช. ศิวัช ขันธ์ศรี
   
 
 
   
   
 
 
   
   
 
 
   
 
 
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 26 กก. ไม่เกิน 30 กก.
ALL STAR      ด.ช. วรัชย นิยมธรรม
SPS TAEKWONDO      ด.ช. กุลสมิทธิ์ ชาญเกียรติก้อง
อนันต์ธันนารา      ด.ช. ชนาธิป บัลลัง
The N.P. Taekwondo      ด.ช. ธนชาต เลิศสมบัติ
ALL STAR      ด.ช. นพศิลป์ สนใจ
ChampTKD      ด.ช. ธีธัช ปรีกมล
HUAMARK TAEKWONDO TEAM      ด.ช. นิชคุณ บุตรหมัน
NATTAKORN GYM      ด.ช. ชวัลวรรธ ชาญนำสิน
ชมรมเทควันโดหนองแค      ด.ช. ญาณาธร ก้อนทอง
ALL STAR      ด.ช. ศุภณัฐ บุญเตี้ย
Taekwondo AREA GYM.      ด.ช. อภิภพ อาษานอก
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 30 กก. ไม่เกิน 34 กก.
The Best Fighter TKD      ด.ช. อัครพงษ์ บุญสูง
ทวีศิลป์ 8      ด.ช. นภูมิ สุขจันทร์
 
 
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 34 กก. ไม่เกิน 38 กก.
สโมสรกีฬาเขตวังทองหลาง      ด.ช. ธีรภัทร นิลดวงดี
วัน@บางแค      ด.ช. กิตติธัช โชติประดิษฐ
ทวีศิลป์ สปิริต      ด.ช. เขษมศักดิ์ คำบัณฑิตย์กุล
 
 
   
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 38 กก.ขึ้นไป
THE MAFIA-JITTRIN TAEKWONDO      ด.ช. ตุลย์จักร์ ชัชเมธานนท์
TU JUNIOR      ด.ช. มรรษกร เหลืองมงคลกุล
X.TEAM GYM      ด.ช. กรปวีณ์ โชติจารุมณีวงศ์
MTธีรศาสตร์เทควันโด      ด.ช. สุทธิพงศ์ โพธิบุตร
   
 
 
   
ประเภท ยุวชน หญิง | 7-8
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
Premier taekwondo      ด.ญ. พิชญธิดา พรหมศร
สโมสรกีฬาเขตวังทองหลาง      ด.ญ. วสุจิตตาญ์ จิระชัยประสิทธฺิ
Junior Taekwondo Academy      ด.ญ. นวินญา คมขำ
RSR Beginner Team      ด.ญ. กุสุมา หลงผดุง
The Rock เทควันโด      ด.ญ. ปิยธิดา พิบูล
THE MAFIA-JITTRIN TAEKWONDO      ด.ญ. ศิศิรา อุปลา
The Winner@ศูนย์กีฬาบางบอน      ด.ญ. เขมจิรา สาระบุญ
TAWEESILP ROMPO      ด.ญ. โชติมณี เดชาโชติสิน
Power Junior      ด.ญ. รัตนาภรณ์ จูมไชย
SAMPRAN TAEKWONDO      เด็กหญิงนภัษสร เทศสมบูรณ์
พัชระยิม      ด.ญ. มิลินท์ จุ้ยสัมพันธ์
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 20 กก. ไม่เกิน 23 กก.
Junior Taekwondo Academy      ด.ญ. วิรัลพัชร ทรงพุฒิ
สโมสรกีฬาเขตวังทองหลาง      ด.ญ. กัญญาณัฐ โคหนองบัว
SPS TAEKWONDO      ด.ญ. พรรณณิภา เกียรติคุณ
ALL STAR      ด.ญ. วริสา นรานรนันท์
SL taekwondo      ด.ญ. ภัทรภร นนธิราช
Tana Taekwondo      ด.ญ. ปิยฐกาญ พรมพันห่าง
S.A.T.Taekwondo      ด.ญ. ณัฐชยา แสงมูล
KORAT TAEKWONDO      ด.ญ. ชวัลลักษณ์ นากสกุลรัตน์
THE MAFIA-JITTRIN TAEKWONDO      ด.ญ. ธัญทิพย์ จิตสว่าง
TAEKWONDO S.ONE จันทบุรี      ด.ญ. รุจิรัตน์ สุพรรณพงศ์
TU JUNIOR      ด.ญ. นิศาชล พลบุตร
ทวีศิลป์ 8      ด.ญ. ศุภิสรา วงศ์ประสิทธิ์
SPS TAEKWONDO      ด.ญ. ปวริศา สุมารัตน์
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 23 กก. ไม่เกิน 26 กก.
ALL STAR      ด.ญ. นันทกานต์ ทองเริ่ม
สโมสรกีฬาเขตวังทองหลาง      ด.ญ. ณัฎฐกันย์ ทองคุณธรรม
ALL STAR      ด.ญ. ภานิชา นามทะจันทร์
X.TEAM GYM      ด.ญ. ณัฏฐ์ณภัทร บุญเลิศ
ALL STAR      ด.ญ. ปุณิกา ฤทธิเรือง
SAMPRAN TAEKWONDO      เด็กหญิงกัณณ์อลิน ลภัสเดชาวงษ์
ทวีศิลป์ 8      ด.ญ. รวิ มูลมะณี
   
 
 
   
 
 
   
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 26 กก. ไม่เกิน 30 กก.
Super Kick Gym      ด.ญ. ขณิษฐ์ชญาน์ นลเทพ
SPEED GYM      ด.ญ. ปภาพินท์ ผินสู่
ALL STAR      ด.ญ. เกล้าฤมล มุ่งอ้อมกลาง
ดนัย เทควันโด ยิม      ด.ญ. ฟ้า เบลแฮม
พัชระยิม      ด.ญ. ศุภิสรา เอกชัย
 
 
 
 
   
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 30 กก. ไม่เกิน 34 กก.
ALL STAR      ด.ญ. เกล้าฤดี ุ มุ่งอ้อมกลาง
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 34 กก. ไม่เกิน 38 กก.
SPS TAEKWONDO      ด.ญ. ณัฐมน ถั่วทอง
S.A.T.Taekwondo      ด.ญ. พัณณิตา โพธิ์สาลี
พรสวรรค์ รุ่งเรือง      ด.ญ. บงกชชมพู โสภะ
 
 
   
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 38 กก.ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 9-10
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 24 กก.
Premier taekwondo      ด.ช. ณัชพล เอี่ยมเอื้อยุทธ์
อรัญเทควันโด      ด.ช. ธนชัย แสงกระจ่างจิตร
RoumjaiTKD      ด.ช. ศุภวิชญ์
พรสวรรค์ รุ่งเรือง      ด.ช. สุรัติกร วัฒนา
Taekwondo AREA GYM.      ด.ช. รัชชานนท์ แสงอรุณ
The Winner@ศูนย์กีฬาบางบอน      ด.ช. วสุ สุยังกุล
TU JUNIOR      ด.ช. นิติภูมิ ไชยโยธา
พัชระยิม      ด.ช. ภูดิศ ปริวิทธางกูร
   
 
 
   
   
 
 
   
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 24 กก. ไม่เกิน 26 กก.
RSR Beginner Team      ด.ช. ศวัสกร วิเชียรเจริญ
WHITEFIGHTER      ด.ช. สิปปพัฒฒ์ พิกุลแย้ม
SPEED GYM      ด.ช. กฤเชาว์ สมณะ
ร.ร.ทบอ.เพชราวุธวิทยาฯ      ด.ช. ธีร์ธวัช พรมหอม
สโมสรกีฬาเขตวังทองหลาง      ด.ช. วายุ สหไพบูลย์กิจ
SL taekwondo      ด.ช. ธนกานต์ แสงคล้อย
KK.TAEKWONDO      ด.ช. พงศดากร ครุฑชูชื่น
TKD.CENTER      ด.ช. ธนัยนันท์ ศรีพยัคฆ์
SPEED GYM      ด.ช. ปรวัฒน์ แซ่ลิ้ม
ทวีศิลป์ 8      ด.ช. ปุญญพัฒน์ พุ่มเพ็ชร
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 26 กก. ไม่เกิน 29 กก.
WHITEFIGHTER      ด.ช. พศิน กมล
RSR Beginner Team      ด.ช. สินธะ สินธวาลัย
TKD FORCE      ด.ช. ภูดิศ กิจเจริญภิญโญ
อรัญเทควันโด      ด.ช. อภิเดช เทพา
Tana Taekwondo      ด.ช. อดุลย์วิทย์ เผือกวัฒนะ
The Rock เทควันโด      ด.ช. วิธวิน พิบูล
THE MAFIA-JITTRIN TAEKWONDO      ด.ช. ติณณภพ นิตยอภัย
TKD FORCE      ด.ช. ธนกร กาญจนะโกมล
Taekwondo AREA GYM.      ด.ช. ศุภกร สุขน้อย
The Winner@ศูนย์กีฬาบางบอน      ด.ช. ศิรวิทย์ จงกิจวรกุล
NATTAKORN GYM      ด.ช. กชกร หลักคงคา
TAWEESILP ROMPO      ด.ช. ก้องภพ กาฬสิงห์
X.TEAM GYM      ด.ช. เกล้านพคุณ ขำเฟื่อง
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 29 กก. ไม่เกิน 32 กก.
ร.ร.ทบอ.เพชราวุธวิทยาฯ      ด.ช. ภัครพีร์ ปานเพชร
ทีมสุขสวัสดิ์ 26 เทควันโด      ด.ช. ไกรวิชฌ์ เอี่ยมประดิษฐ์
สโมสรกีฬาเขตวังทองหลาง      ด.ช. ก้องเกียรติ ภูคาม
TKD FORCE      ด.ช. ธนทัต ธนะธรรมโกศล
The Winner@ศูนย์กีฬาบางบอน      ด.ช. พิเชฐไชย สาระบุญ
Power Junior      ด.ช. กันตวัฒน์ แสงมณี
พัชระยิม      ด.ช. ทีปกร คนเพียร
Taekwondo AREA GYM.      ด.ช. ธีรวัฒน์ ชานุชิต
   
 
 
   
   
 
 
   
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 32 กก. ไม่เกิน 35 กก.
Junior Taekwondo Academy      ด.ช. จิราพงษ์ สินอภิรมย์สราญ
The Rock เทควันโด      ด.ช. พีรพล เรณูมาร
KORAT TAEKWONDO      ด.ช. จุลจักร นากสกุลรัตน์
AIR FORCE TAEKWONDO ACADEMY      ด.ช. สิฐฐาภัคร์ หงษ์ทอง
NATTAKORN GYM      ด.ช. ชยุต จันทนา
ชมรมเทควันโดหนองแค      ด.ช. ภูมิภัทร เขียวคำ
Junior Taekwondo Academy      ด.ช. ธนพนธ์ ตาลหยง
   
 
 
   
 
 
   
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 35 กก. ไม่เกิน 39 กก.
SPS TAEKWONDO      ด.ช. กุลวริศร์ ชาญเกียรติก้อง
NATTAKORN GYM      ด.ช. วรากร รัตนโชติกรกุล
ร.ร.ทบอ.เพชราวุธวิทยาฯ      ด.ช. มงคล ปัญญาภรณ์ทรัพย์
X.TEAM GYM      ด.ช. ธันยพัต บุตรแสน
   
 
 
   
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 39 กก. ไม่เกิน 42 กก.
ร.ร.ทบอ.เพชราวุธวิทยาฯ      ด.ช. ชัยณรงค์ เวสกุล
Junior Taekwondo Academy      ด.ช. สุวิศิษฏ์ บรรณเสถียนศรี
ALL STAR      ด.ช. ตรัยคุณ เอี่ยมท้วม
Junior Taekwondo Academy      ด.ช. ปุรเชษฐ์ ทองมีเพชร
   
 
 
   
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 42 กก.ขึ้นไป
ทีมสุขสวัสดิ์ 26 เทควันโด      ด.ช. วรวิทย์. แจ่มจิตร
SPS TAEKWONDO      ด.ช. เตชสิทธิ์ ละลี
Tana Taekwondo      ด.ช. สรกฤช วรพงศ์
KK.TAEKWONDO      ด.ช. จิรศักดิ์ ขำเล็ก
SPS TAEKWONDO      ด.ช. นิธิกรณ์ คันทะมูล
TU JUNIOR      ด.ช. รักษ์ นาครักษ์
 
 
   
 
 
   
ประเภท ยุวชน หญิง | 9-10
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 24 กก.
SPEED GYM      ด.ญ. อลิตา วงศ์วิเคราะห์
ร.ร.ทบอ.เพชราวุธวิทยาฯ      ด.ญ. นงนภัส สุมาพา
Premier taekwondo      ด.ญ. เมธาพร แดงถาวร
SL taekwondo      ด.ญ. จรรยพรรณ แสงคล้อย
Junior Taekwondo Academy      ด.ญ. อาทิมา จันสกุลวิบูลย์
ดนัย เทควันโด ยิม      ด.ญ. โชติกา เพ็ชรโยธิน
The Winner@ศูนย์กีฬาบางบอน      ด.ญ. ชนัญธิดา ภัทติวงค์
วัน@บางแค      ด.ญ. บัณฑิตา ปิ่นแก้ว
TKD.CENTER      ด.ญ. ทอสิริ สิงห์ทอง
 
 
   
 
 
   
 
 
   
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 24 กก. ไม่เกิน 26 กก.
ร.ร.ทบอ.เพชราวุธวิทยาฯ      ด.ญ. วาศินี ระดาชัย
Super Kick Gym      ด.ญ. พรพิมล เลี้ยงไพศาล
ร.ร.ทบอ.เพชราวุธวิทยาฯ      ด.ญ. ธิดารัตน์ เหมขำ
CHOI's TAEKWONDO      ด.ญ. THANATSUDA TIASUWON
สโมสรกีฬาเขตวังทองหลาง      ด.ญ. วสุษมลญ์ จิระชัยประสิทธิ
Taekwondo AREA GYM.      ด.ญ. พาลิน มงคลสุเมธา
ร.ร.ทบอ.เพชราวุธวิทยาฯ      ด.ญ. เกวลี สุพรรณ์
   
 
 
   
 
 
   
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 26 กก. ไม่เกิน 29 กก.
TAEKWONDO S.ONE จันทบุรี      ด.ญ. อภัทสรา ทองดี
ดนัย เทควันโด ยิม      ด.ญ. สิรีญา ภัทรวดี
X.TEAM GYM      ด.ญ. ขวัญจิรา บุญอิ่ม
SAMPRAN TAEKWONDO      ด.ญ. ชดาภา ศุภกุลเอกวัฒนา
ทวีศิลป์ 8      ด.ญ. ประวีณา ชื่นเย็น
 
 
 
 
   
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 29 กก. ไม่เกิน 32 กก.
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(SanamChai)      ด.ญ. จิราภา มาก่อ
Tana Taekwondo      ด.ญ. มัลลิกา หาญสันเที๊ยะ
NATTAKORN GYM      ด.ญ. โกสัญญา แซ่ตั้ง
TAWEESILP ROMPO      ด.ญ. ปุณณ์ชญา สมนึก
ชมรมเทควันโดจังหวัดพัทลุง      ด.ญ. พรรณิภา อ่อนคง
 
 
 
 
   
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 32 กก. ไม่เกิน 35 กก.
SPS TAEKWONDO      ด.ญ. กุลณัฐฐา อรุณกรพสุรักษ์
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(SanamChai)      ด.ญ. สุพิชชา คำประศาสตร์
TAWEESILP ROMPO      ด.ญ. วรรณศิริ ชูช่วย
 
 
   
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 35 กก. ไม่เกิน 39 กก.
The Asian Taekwondo      ด.ญ. สุดารัตน์ สุพัฒสร
THE MAFIA-JITTRIN TAEKWONDO      ด.ญ. กชพร สอนภักดี
SAMPRAN TAEKWONDO      ด.ญ. เด็กหญิงธีรดา ทองอยู่
 
 
   
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 39 กก. ไม่เกิน 42 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 42 กก.ขึ้นไป
ALL STAR      ด.ญ. จีรนันท์ ขันสพัด
KK.TAEKWONDO      ด.ญ. ชนัญธิดา จันทร์สิงห์
 
 
ประเภท ยุวชน ชาย | 11-12
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 28 กก.
RSR Beginner Team      ด.ช. ชวิศ มงคลสวัสดิ์
JP Taekwondo Academy      ด.ช. อัศวิน พลอยปทุม
 
 
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 28 กก. ไม่เกิน 31 กก.
The Best Fighter TKD      ด.ช. รัชชานนท์ เกิดวัฒนา
JARAN IMPERIAL WORLD SAMRONG      ด.ช. ปิติกร สุขจิต
 
 
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 31 กก. ไม่เกิน 34 กก.
ALL STAR      ด.ช. ธนภัทร บุญมี
ดนัย เทควันโด ยิม      ด.ช. วัฒนา เบลแฮม
TAWEESILP ROMPO      ด.ช. ภูริพัฒน์ จงศรีวัฒนาพร
THE EMPEROR      ด.ช. ภูผา อมรฤทธิธาดา
MTธีรศาสตร์เทควันโด      ด.ช. ปุณยวัฒน์ โพธินันทวงศ์
 
 
 
 
   
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 34 กก. ไม่เกิน 37 กก.
The Asian Taekwondo      ด.ช. วิวัศน์ ผดุงเกียรติสกุล
สโมสรกีฬาเขตวังทองหลาง      ด.ช. ธีระวัฒน์ วรชินา
TAWEESILP ROMPO      ด.ช. ศุภณัฐ แตงประดิษฐ์
 
 
   
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 37 กก. ไม่เกิน 40 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 40 กก. ไม่เกิน 44 กก.
The Asian Taekwondo      ด.ช. จิรัฎฐ์ รุ่งโรจน์ปัญญากุล
พัชระยิม      ด.ช. ภูเดชา นองเจริญ
 
 
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 44 กก. ไม่เกิน 48 กก.
SPEED GYM      ด.ช. ศุภกฤต กิตติกัญญารัตน์
The Asian Taekwondo      ด.ช. พงศพชร รื่นภาควุฒิ
Taekwondo AREA GYM.      ด.ช. ธนดล กระต่ายเพชร
BC. Taekwondo Club      ด.ช. คณธัช ทองกล่ำ
X.TEAM GYM      ด.ช. ธนกฤต ศิริเบ็ญนรัต
ชมรมเทควันโดหนองแค      ด.ช. กนก สิงห์ทอง
 
 
   
 
 
   
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 48 กก.ขึ้นไป
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(SanamChai)      ด.ช. ณธายุ สอนศรี
Junior Taekwondo Academy      ด.ช. เอกวี สิทธวีร์
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(SanamChai)      ด.ช. พีรธัช ชัยโทนุย
 
 
   
ประเภท ยุวชน หญิง | 11-12
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 28 กก.
SPEED GYM      ด.ญ. กรชนก แซ่ลิ้ม
KK.TAEKWONDO      ด.ญ. เมธาวี ศิลปกันตัง
 
 
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 28 กก. ไม่เกิน 31 กก.
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(SanamChai)      ด.ญ. สุจารี สระเสริม
ChampTKD      ด.ญ. ทิพย์ภากรณ์ อุทยาพนาลี
The Best Fighter TKD      ด.ญ. ฟ้าใส หิรัญโรจน์
The Winner@ศูนย์กีฬาบางบอน      ด.ญ. วรวลัญช์ ภัทติวงค์
   
 
 
   
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 31 กก. ไม่เกิน 34 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 34 กก. ไม่เกิน 37 กก.
SPS TAEKWONDO      ด.ญ. อาทิตยา สุมารัตน์
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(SanamChai)      ด.ญ. สาริศา คำสอนโพธิ์
NATTAKORN GYM      ด.ญ. ธนกร ศาสตร์ส่องวิทย์
 
 
   
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 37 กก. ไม่เกิน 40 กก.
Super Kick Gym      ด.ญ. นูรีน ธรรมธวัช
The Asian Taekwondo      ด.ญ. ปรามิตา บุญโปร่ง
 
 
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 40 กก. ไม่เกิน 44 กก.
ร.ร.ทบอ.เพชราวุธวิทยาฯ      ด.ญ. ธัญชิดา อดุลสุทธิกุล
ALL STAR      ด.ญ. ทอฝัน ขรณี
BC. Taekwondo Club      ด.ญ. ณัฐวรา ชัยวงศ์
Taekwondo AREA GYM.      ด.ญ. กัญญารัตน์ แกมรัมย์
   
 
 
   
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 44 กก. ไม่เกิน 48 กก.
SPS TAEKWONDO      ด.ญ. ภัทรมน คงเรือง
ALL STAR      ด.ญ. ยุวรัตน์ มังคุด
ดนัย เทควันโด ยิม      ด.ญ. ภัทรวดี พวกคง
The Winner@ศูนย์กีฬาบางบอน      ด.ญ. ปภาวี หินวิเศษ
ชมรมเทควันโดจังหวัดพัทลุง      ด.ญ. เดือนอำไพ อ่อนคง
ALL STAR      ด.ญ. ชนกนันท์ ฝากไธสง
 
 
   
 
 
   
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 48 กก.ขึ้นไป
ALL STAR      ด.ญ. กชรัตน์ พุ่มเกิด
MJ JUNIOR TAEKWONDO      ด.ญ. คิทอะกี้ วาเลนไทน์ ไชยปัญหา
THE EMPEROR      ด.ญ. กุลณัฐดา อุ่นเจริญ
ALL STAR      ด.ญ. ผกายพลอย พันธ์ศิลป์
TAEKWONDO S.ONE จันทบุรี      ด.ญ. อนันตญา ทวีศรี
DMG TAEKWONDO      ด.ญ. ปพิชญา คำประโคน
 
 
   
 
 
   
ประเภท ยุวชน ชาย | 13-14
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 33 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 33 กก. ไม่เกิน 37 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 37 กก. ไม่เกิน 41 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 41bกก. ไม่เกิน 45 กก.
The Best Fighter TKD      ด.ช. บุญวัตร หิรัญโรจน์
The Rock เทควันโด      ด.ช. จีรพงษ์ คูณคง
 
 
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 45 กก. ไม่เกิน 49 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 49 กก. ไม่เกิน 53 กก.
ChampTKD      ด.ช. เอกวัชร ปรีกมล
TU JUNIOR      ด.ช. ฐานพัฒน์ สุรพันธ์
ChampTKD      ด.ช. ธีรวุฒิ สาระ
 
 
   
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 53 กก. ไม่เกิน 57 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 57 กก. ไม่เกิน 61 กก.
SAMPRAN TAEKWONDO      เด็กชายชนัญชัย เริ่มพงษ์
รุ่น I | น้ำหนักเกิน 61 กก.ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน หญิง | 13-14
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 29 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 29 กก. ไม่เกิน 33 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 33 กก. ไม่เกิน 37 กก.
Junior Taekwondo Academy      ด.ญ. พรรวินท์ อร่ามกนก
ดนัย เทควันโด ยิม      ด.ญ. พลอยลานนา กันจันวงศ์
 
 
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 37 กก. ไม่เกิน 41 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 41 กก. ไม่เกิน 44 กก.
ทีมสุขสวัสดิ์ 26 เทควันโด      ด.ญ. มนัสนันท์. กอสนาน
ดนัย เทควันโด ยิม      ด.ญ. พรรณวดี โมฬารักษ์
SAMPRAN TAEKWONDO      ด.ญ. นรินทร์ทิพย์ พงษ์อุดมปัญญา
 
 
   
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 44 กก. ไม่เกิน 47 กก.
ดนัย เทควันโด ยิม      ด.ญ. มนลดา แก้วแหวน
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 47 กก. ไม่เกิน 51
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 51 กก. ไม่เกิน 55 กก.
ดนัย เทควันโด ยิม      ด.ญ. นันท์นภัส สุมานันท์
TAEKWONDO S.ONE จันทบุรี      ด.ญ. ชนิกานต์ สิทธิวิภัทร
ดนัย เทควันโด ยิม      ด.ญ. นิชาภา เรืองโรจน์
 
 
   
รุ่น I | น้ำหนักเกิน 55 กก.ขึ้นไป
CHOI's TAEKWONDO      ด.ญ. NAHATAI POUNGKOT
ศูนย์เยาวชนไทย ญี่ปุ่น ดินแดง      ด.ญ. บัญฑิตา พุทมา
ดนัย เทควันโด ยิม      ด.ญ. กนกอร หัตถกิจ
 
 
   
ประเภท เยาวชน ชาย | 15-17
รุ่น ฟินเวท | น้ำหนักไม่เกิน 45 กก.
รุ่นฟลายเวท | น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.
รุ่น แบนตั้มเวท | น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.
รุ่นเฟเธอร์เวท | น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก.
The Rock เทควันโด      นาย รณกร ฉิมโพธิ์กลาง
JP Taekwondo Academy      นาย วัชรินทร์ นรมาตร
 
 
รุ่น ไลท์เวท | น้ำหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก.
รุ่น เวลเธอร์เวท | น้ำหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.
24TKD      นาย พชร เขียวแก้ว
S.A.T.Taekwondo      นาย นพภาณุ จงไกรรัตนกุล
 
 
รุ่น ไลท์มิดเดิลเวท | น้ำหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.
รุ่น มิดเดิลเวท | น้ำหนักเกิน 68 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก.
The Best Fighter TKD      นาย ศุภวิชญ์ เกิดวัฒนา
Taekwondo AREA GYM.      นาย วกุล ลักษณกุลชัย
 
 
รุ่น ไลท์เฮฟวี่เวท | น้ำหนักเกิน 73 กก. ขึ้นไป
S.A.T.Taekwondo      นาย ปาฏิหาริย์ นีระสิงห์
Taekwondo AREA GYM.      นาย ฐิติวัฒน์ เมฆสวัสดิ์
 
 
ประเภท เยาวชน หญิง | 15-17
รุ่น ฟินเวท | น้ำหนักไม่เกิน 42 กก.
รุ่น ฟลายเวท | น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 44 กก.
รุ่น แบนตั้มเวท | น้ำหนักเกิน 44 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.
รุ่น เฟเธอร์เวท | น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
รุ่น ไลท์เวท | น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.
S.A.T.Taekwondo      นางสาว เพ็ญศิริกุล ทวีชัยวุฒิกุล
รุ่น เวลเธอร์เวท | น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก.
รุ่น ไลท์มิดเดิลเวท | น้ำหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก.
SPEED GYM      นางสาว ธิดารัตน์ คล้ายบุญมี
TAWEESILP ROMPO      นางสาว อภิญญา เสมขำ
 
 
รุ่น มิดเดิลเวท | น้ำหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.
รุ่น ไลท์เฮฟวี่เวท | น้ำหนักเกิน 63
ศูนย์เยาวชนไทย ญี่ปุ่น ดินแดง      นางสาว ณัฐชนก รักสระนิคม
ประเภท ประชาชน ชาย |
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 54 กก.
รุ่น B | น้ำหนัก 54 - 58 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 58 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 68 กก. แต่ไม่เกิน 80
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 80 กก. ขึ้นไป
ประเภท ประชาชน หญิง |
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 46 กก.
รุ่น B | น้ำหนัก 46 – 49 กก.
รุ่น C | น้ำหนัก 49 – 57 กก.
รุ่น D | น้ำหนัก 57 – 67 กก.
ศูนย์เยาวชนไทย ญี่ปุ่น ดินแดง      นางสาว ภัทริยา สาลิกา
รุ่น E | น้ำหนัก 67 กก. ขึ้นไป