ต่อสู้ (Kyorugi)

CLASS C

ประเภท พิเศษ ชาย | 3-4
รุ่น A | น้ำหนัก ไม่เกิน 12 ก.ก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 12 กก. ไม่เกิน 15 ก.ก
RDC Lampang      ด.ช. วรภัทร จันทร์ปัน
STJ สุพรรณรัตน์      ด.ช. อิสริยกาญจน์ แสงสุวรรณ์
Baile      ด.ช. จิรณัฐ ยอดอุโมงค์
 
 
   
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 15 กก. ไม่เกิน 18 กก.
RDC Lampang      ด.ช. ธนกฤต เจริญวาณิชกุล
บ้านขันหอม เทควันโด      ด.ช. ด.ช ภคิน จีระเสมานนท์
RDC Lampang      ด.ช. ชัชวีร์ วิชัยขัทคะ
 
 
   
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 18 กก. ขึ้นไป
บ้านขันหอม เทควันโด      ด.ช. สิทธา บุญพระธรรม
AKIHIRO CNX      ด.ช. วชิรวิทย์ พรมกัลป์
Care-Young Taekwondo Lp      ด.ช. พบธรรม จันติ๊บแจ่ม
 
 
   
ประเภท พิเศษ หญิง | 3-4
รุ่น A | น้ำหนัก ไม่เกิน 12 ก.ก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 12 กก. ไม่เกิน 15 ก.ก
UTTARADIT TAEKWONDO GYM      ด.ญ. อุรัสยา บุญยัง
STC      ด.ญ. มณีกานต์ วรชัยวิชิต
 
 
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 15 กก. ไม่เกิน 18 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 18 กก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 6
รุ่น A | น้ำหนัก ไม่เกิน 15 ก.ก.
Cavalry Team      ด.ช. ณเดชน์ เมตตารักษ์
CTR chiang mai taekwondo rimping      ด.ช. ศุภวิชฒ์ เมืองไกล
Suntzu Taekwondo      ด.ช. กรภัทร สุขจันทร์
RDC Lampang      ด.ช. นิชคุณ การเพ็ชร
   
 
 
   
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 15 กก. ไม่เกิน 18 ก.ก
PHOENIX TAEKWONDO      ด.ช. ฮาริส อาฮะหมัด
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ      ด.ช. ณัฐกิตติ์ จันทร์แจ่ม
H.M.A Lamphun      ด.ช. จิตติพัฒน์ ไพรศรี
DR.KHANITTHA      ด.ช. จิรายุ ทองสาย
CRMA พัชร      ด.ช. อชิตะ กาวิชา
STJ สุพรรณรัตน์      ด.ช. ภควัฒน วรรณาการ
Baile      ด.ช. กฤตภาส นันตะสุคนธ์
   
 
 
   
 
 
   
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 18 กก. ไม่เกิน 20 ก.ก
Baile      ด.ช. ธนกฤต เกียรติโภคะ
DR.KHANITTHA      ด.ช. กฤษกร คำฝั้น
ccrเชียงราย      ด.ช. กฤตบดี สามอินต๊ะ
สโมสรบ้านบัวทอง      ด.ช. รชต อารมย์สุขโข
STC      ด.ช. จิรภัทร ธนกรโชติ
PNT Chiang Rai      ด.ช. นพรุจ ลือชัย
PHOENIX TAEKWONDO      ด.ช. อัครวัฒน์ กันธวงษา
บ้านขันหอม เทควันโด      ด.ช. รภัทรศักดิ์ สันติวีรากรณ์
RDC Lampang      ด.ช. สุภเวช สุดวรรค์
Baile      ด.ช. ภูดิส น้อยหารี
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 20 กก. ไม่เกิน 23 ก.ก
GTM & SPIRIT & ประกาศิต      ด.ช. นนทพัทธ์ สามหมื่นคำ
STC      ด.ช. Jonathan Nugroho
สโมสรบ้านบัวทอง      ด.ช. กันตพัฒน์ แยบสูงเนิน
Suntzu Taekwondo      ด.ช. ปราณ ยูรประถม
The Champion Chiang mai      ด.ช. สิรวิชญ์ ชนะ
RDC Lampang      ด.ช. ธามม์ อินทิยศ
STC      ด.ช. สิทธินนท์ สุริยะโสพัส
   
 
 
   
 
 
   
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 23 กก. ไม่เกิน 26 ก.ก.
AKIHIRO CNX      ด.ช. วงค์พัทธ์ ปานเพชร
CRMA พัชร      ด.ช. ธีร์ธนัฐ นันทะเสน
DR.KHANITTHA      ด.ช. ปัณณวิชญ์ ฐิรศรีโรจน์
 
 
   
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 26 กก.ขึ้นไป
AKIHIRO CNX      ด.ช. สุทธิพจน์ สุทธินันท์ไชย
STC      ด.ช. ณโม วัฒนพันธ์พิทักษ์
a.s.p & เกาะคา เทวันโด      ด.ช. ภาคิน สอนเสือ
RDC Lampang      ด.ช. เอื้ออังกูร หิรัญกุลสมบูรณ์
   
 
 
   
ประเภท ยุวชน หญิง | 6
รุ่น A | น้ำหนัก ไม่เกิน 15 ก.ก.
ccrเชียงราย      ด.ญ. กัญพัชญ์ จินะศรี
STC      ด.ญ. เอญาวดี มาเงีย
CTR chiang mai taekwondo rimping      ด.ญ. ฐิติพร ปิงคะยอม
 
 
   
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 15 กก. ไม่เกิน 18 ก.ก
Care-Young Taekwondo Lp      ด.ญ. สุวพักตร์ สร้อยเสพ
STC      ด.ญ. สรัญญา แซ่เอี้ยว
a.s.p & เกาะคา เทวันโด      ด.ญ. อัฐภิญญา เทียมเมฆา
Cavalry Team      ด.ญ. เบญญาภา สวัสดิ์พึ่ง
F.T.F GYM      ด.ญ. ณัฐนันท์ มากงาม
STJ สุพรรณรัตน์      ด.ญ. นัฐกมล ศิริวงค์
 
 
   
 
 
   
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 18 กก. ไม่เกิน 20 ก.ก
CHOI's TAEKWONDO      ด.ญ. ORNAKAMANEE JEAMTHERANART
ccrเชียงราย      ด.ญ. ปุณิกา นันต๊ะรัตน์
ccrเชียงราย      ด.ญ. ณัฐนรี ฟูคำ
DR.KHANITTHA      ด.ญ. ธัญญาสิริ วงค์งาม
โรงเรียนวัดสวนดอก      ด.ญ. นริศรา เกิดหลำ
 
 
 
 
   
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 20 กก. ไม่เกิน 23 ก.ก
STC      ด.ญ. ธัญญลักษณ์ อัจฉริยกุลชัย
PNT Chiang Rai      ด.ญ. ปวิชญา จันทร์ประเสริฐ
DR.KHANITTHA      ด.ญ. พรนภัทร รักษากิจ
Baile      ด.ญ. ศิรภัสสร ปันธิแก้ว
   
 
 
   
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 23 กก. ไม่เกิน 26 ก.ก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 26 กก.ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 7-8
รุ่น A | น้ำหนัก ไม่เกิน 20 กก.
H.M.A Lamphun      ด.ช. ฉัตรนันทรัชม์ พิศวงปราการ
น่าน      ด.ช. สุกฤษฎิ์ โฆษิตปภาดา
DR.KHANITTHA      ด.ช. สุริยะพงษ์ อดิเรกธรรมทร
AKIHIRO CNX      ด.ช. สิรวิชญ์ จงวิทยาดี
ccrเชียงราย      ด.ช. ราชินทร์ ใหญ่ยศ
GTM & SPIRIT & ประกาศิต      ด.ช. อติศักดิ์ ผัดวัน
สโมสรบ้านบัวทอง      ด.ช. ธนภัทร ทองประเสริฐ
UTTARADIT TAEKWONDO GYM      ด.ช. กานต์บุญ เขียวคำ
H.M.A Lamphun      ด.ช. พัทธนันท์ ยี่นาง
บ้านขันหอม เทควันโด      ด.ช. จิระเดช น้อยปวง
น่าน      ด.ช. กรฤต สุวรรณ์
DR.KHANITTHA      ด.ช. ภานุพงค์ ปลิดตา
RDC Lampang      ด.ช. ปัณณวิชญ์ ตั๋นทุละ
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 20 กก. ไม่เกิน 22 กก.
The First step tkd      ด.ช. กณวรรธน์ วิญญรัตน์
DR.KHANITTHA      ด.ช. พศุตม์ ชัยวิทย์นนท์
PNT Chiang Rai      ด.ช. อนรรฆวี ปัญญาบุญ
Suntzu Taekwondo      ด.ช. พีรวัส วิญญา
F.T.F GYM      ด.ช. ณัฐวัฒน์ มากงาม
RDC Lampang      ด.ช. ภัทรดนัย อิงชัยภูมิ
 
 
   
 
 
   
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 22 กก. ไม่เกิน 24 กก.
STC      JIHOON HYOUNG
Suntzu Taekwondo      ด.ช. พลอริญชย์ พันธุ์สุภา
AKIHIRO CNX      ด.ช. นิธิ อุณจักร
CRMA พัชร      ด.ช. ทันตธนชน สุวรรณการ
Smart Taekwondo Chiangmai      ด.ช. ภคิน รัตนคำแปง
P-MAD (Phayao Martial Arts Dojo)      ด.ช. จักริน นิลสวิท
SRD Taekwondo      ด.ช. ศุภวิชญ์ เกลี้ยงกลม
STC      ด.ช. ซามูเอล มาเงีย
Cavalry Team      ด.ช. ณัฐธัญ ชัยเนตร
ไทย โคเรีย เทควันโด      ด.ช. สิรดนัย สิงห์แรง
Smart Taekwondo Chiangmai      ด.ช. วรินทร รตนประภา
Suntzu Taekwondo      ด.ช. ติณณภพ ชัยยา
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 24 กก. ไม่เกิน 27 กก.
STJ สุพรรณรัตน์      ด.ช. มงคลศิริ ศิริวงค์
AKIHIRO CNX      ด.ช. สิทธินันท์ สุทธินันท์ไชย
GTM & SPIRIT & ประกาศิต      ด.ช. พัสกร ต้นนาค
RDC Lampang      ด.ช. ทรานุวัฒน์ ศรีวิชัยวงค์
a.s.p & เกาะคา เทวันโด      ด.ช. อัฟฟาน เที่ยงสุข
H.M.A Lamphun      ด.ช. ศุกลวัฒน์ มัฏฐานธง
Care-Young Taekwondo Lp      ด.ช. บวรชัย แก้วอาดิษฐ์
F.T.F GYM      ด.ช. อาชวิน ปิ่นทอง
DR.KHANITTHA      ด.ช. ณัฐกฤษฏ์ ตั้งปิยสวัสดิ์
lionfighter      ด.ช. ปราชญา วิจิตรรังรอง
STJ สุพรรณรัตน์      ด.ช. จารุภัทร. เตปินยะ
RDC Lampang      ด.ช. เพชรภูมินทร์ สิงห์คำพุด
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 27 กก. ไม่เกิน 30 กก.
UTTARADIT TAEKWONDO GYM      ด.ช. กษิดิ์ภัทร์ เตียเอี่ยมดี
a.s.p & เกาะคา เทวันโด      ด.ช. สุพศิน นำไพศาล
SRD Taekwondo      ด.ช. ถิรวัสส์ โพธิ์วงศ์
 
 
   
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 30 กก. ไม่เกิน 34 กก.
GTM & SPIRIT & ประกาศิต      ด.ช.พีรวิทย์ จิ๋วทา
Smart Taekwondo Chiangmai      ด.ช. ธราเทพ โกสลากร
CRMA พัชร      ด.ช. เพชรรัตน์ สุมัชยา
SRD Taekwondo      ด.ช. ฤทธิคุณ กอบกู้เงินทอง
GTM & SPIRIT & ประกาศิต      ด.ช. วรภพ อิทธิวัฒนะ
STJ สุพรรณรัตน์      ด.ช. ธนวัฒน์ โปธา
 
 
   
 
 
   
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 34 กก.ขึ้นไป
RDC Lampang      ด.ช. วิธานัฐพล แซ่โต๋ว
lionfighter      ด.ช. ชยานนทกรณ์ กันธิยะ
Suntzu Taekwondo      ด.ช. สุทนต์ณวัฒน์ แตงสุด
ccrเชียงราย      ด.ช. ก้องภพ เธียรปัญญา
DR.KHANITTHA      ด.ช. เศรษฐพิชญ์ หมื่นเรือคำ
UTTARADIT TAEKWONDO GYM      ด.ช. คู่บุญ ภาณุวัฒนภาคิน
Care-Young Taekwondo Lp      ด.ช. ภัทรพล กันทะวงศ์
Suntzu Taekwondo      ด.ช. กฤตนัย เป็งราชรอง
lionfighter      ด.ช. ณิธิศ จีรศักดิ์
RDC Lampang      ด.ช. ธนัท พิมพ์สิน
Baile      ด.ช. ณัฐภัทร. วงฟั้น
Suntzu Taekwondo      ด.ช. อัศม์เดช สิริจิระพงศ์
ประเภท ยุวชน หญิง | 7-8
รุ่น A | น้ำหนัก ไม่เกิน 20 กก.
Care-Young Taekwondo Lp      ด.ญ. มิรา สวามิส
GTM & SPIRIT & ประกาศิต      ด.ญ. ปฐมาวดี มะนิลทิพย์
สโมสรบ้านบัวทอง      ด.ญ. ธารนลิน ทราทิน
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ      ด.ญ. กันภิรมย์ กองฤทธฺ์
Care-Young Taekwondo Lp      ด.ญ. พาขวัญ จันติ๊บแจ่ม
lionfighter      ด.ญ. ณาราชา ธรรมนาถสันติ
 
 
   
 
 
   
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 20 กก. ไม่เกิน 22 กก.
GTM & SPIRIT & ประกาศิต      ด.ญ. พิมพ์วลัญช์ สินชัยวงศ
UTTARADIT TAEKWONDO GYM      ด.ญ. เกศราภรณ์ ผาทอง
PNT Chiang Rai      ด.ญ. ศิริกรณ์กมล บัวนวล
H.M.A Lamphun      ด.ญ. ปณาลี มีอ่วม
Baile      ด.ญ. พรศิมัญตรา ทาปาลี
 
 
 
 
   
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 22 กก. ไม่เกิน 24 กก.
น่าน      ด.ญ. ธนิษฐา เต็งไตรรัตน์
สโมสรบ้านบัวทอง      ด.ญ. ณดี เสวกจินดา
The Champion Chiang mai      ด.ญ. ณิชา ไพรบูลย์ อดัมส์
STJ สุพรรณรัตน์      ด.ญ. กานต์พิชชา คล้ายหริ่ม
RDC Lampang      ด.ญ. สริดา สิทธิหาญ
RDCสายธารทิพย์      ด.ญ. กานต์พิชชา ขันธ์รังสิมันตุ์
 
 
   
 
 
   
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 24 กก. ไม่เกิน 27 กก.
AKIHIRO CNX      ด.ญ. อรกัญญาณัฐ อาษากิจ
ccrเชียงราย      ด.ญ. สุวิภา แย้มแขไข
SRD Taekwondo      ด.ญ. พิชญณัณฐ์ เสาเมืองมูล
CRMA พัชร      ด.ญ. นันท์นลิน วงค์ษา
H.M.A Lamphun      ด.ญ. ปวีณ์ธิดา หาญมานพ
Care-Young Taekwondo Lp      ด.ญ. ธัญวรัตน์ หล้าสุรินทร์
RDCสายธารทิพย์      ด.ญ. ธนัญชนก นราธิตระกูล
   
 
 
   
 
 
   
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 27 กก. ไม่เกิน 30 กก.
ccrเชียงราย      ด.ญ. นวพร ก๋าใจ
DR.KHANITTHA      ด.ญ. พัชรีพร หมั่นดี
SRD Taekwondo      ด.ญ. จารุพิชญา แจงชู
STC      ด.ญ. ณัฐกฤตา สืบอ้าย
ccrเชียงราย      ด.ญ. พัทธนันท์ คำดี
 
 
 
 
   
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 30 กก. ไม่เกิน 34 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 34 กก.ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 9-10
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 22 กก.
DR.KHANITTHA      ด.ช. พงศธร ฟักแฟง
ccrเชียงราย      ด.ช. กิตติรัตน์ มณีรัตน์
Care-Young Taekwondo Lp      ด.ช. ภูสิทธิ์ ตัดลักษ์
RDC Lampang      ด.ช. พิสิษฐ์ จันทะเสน
   
 
 
   
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 22 กก. ไม่เกิน 25 กก.
RDC Lampang      ด.ช. กลวัชร จันทร์ขอด
The Champion Chiang mai      ด.ช. บุญญรัตน์ เมธะปัญญา
DR.KHANITTHA      ด.ช. ธนดล ภู่นา
AKIHIRO CNX      ด.ช. ธีธัช เขียนประสิทธิ์
RDCสายธารทิพย์      ด.ช. ธีรกิต บุญมาประเสริฐ
Care-Young Taekwondo Lp      ด.ช. พงษ์ธรรม เกษมวงศ์
The First step tkd      ด.ช. รัชชานนท์. ประหวั่น
RDC Lampang      ด.ช. วรัท บุญหล่อ
The Champion Chiang mai      ด.ช. ศิรวิทย์ สันเสนาะ
 
 
   
 
 
   
 
 
   
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 25 กก. ไม่เกิน 28 กก.
H.M.A Lamphun      ด.ช. ปัณณวิชญ์ จินะละ
CTR chiang mai taekwondo rimping      ด.ช. ธนกร สุริยะวงศ์
CRMA พัชร      ด.ช. พลภัทร วงค์ษา
Suntzu Taekwondo      ด.ช. วีระพงษ์ เตโช
   
 
 
   
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 28 กก. ไม่เกิน 31 กก.
AKIHIRO CNX      ด.ช. ราชพฤกษ์ อินชื่น
ccrเชียงราย      ด.ช. ชัชพล ทรายทา
GTM & SPIRIT & ประกาศิต      ด.ช. ปิยังกูร ปิกวงค์
RDCสายธารทิพย์      ด.ช. วรพัฒน์ฺ ภูมิสมบัติ
H.M.A Lamphun      ด.ช. ธิติพัทธ์ ไพรศรี
Suntzu Taekwondo      ด.ช. ชินดนัย อุดมกัน
RDC Lampang      ด.ช. พัฒนกฤษฎ์ ตาวันสี
   
 
 
   
 
 
   
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 31 กก. ไม่เกิน 34 กก.
น่าน      ด.ช. วัฒนชัย เทพคำ
UTTARADIT TAEKWONDO GYM      ด.ช. ขันติ สิงหา
Suntzu Taekwondo      ด.ช. สิขเรศ สนมฉ่ำ
 
 
   
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 34 กก. ไม่เกิน 37 กก.
AKIHIRO CNX      ด.ช. ภูมิพิสุทธิ์ ศิริจันทร์ชื่น
DR.KHANITTHA      ด.ช. นภัทร เรือนแก้ว
บ้านขันหอม เทควันโด      ด.ช. ณัฐชานนท์ สันติวีรากรณ์
 
 
   
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 37 กก. ไม่เกิน 41 กก.
DR.KHANITTHA      ด.ช. จิรภัทร กิติสิทธิ์
ศรีอินทราทิตย์เทควันโด-ศรีสัชนาลัย      ด.ช. ธนพนธ์ แสงงิ้ว
RDCสายธารทิพย์      ด.ช. ณพธนณัฐ เทวพงศ์พันธ์
CRMA พัชร      ด.ช. ภานุวัฒน์ ไฝเครือ
DR.KHANITTHA      ด.ช. ก้องภพ บุญตันสา
 
 
 
 
   
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 41 กก.ขึ้นไป
RDC Lampang      ด.ช. สุนิติ เกิดม่วง
AKIHIRO CNX      ด.ช. ธนกรันฑ์ คุณเขต
GTM & SPIRIT & ประกาศิต      ด.ช. ชนก รินฤทธิ์
RDCสายธารทิพย์      ด.ช. เอลวิส มิค๊อตติ
PNT Chiang Rai      ด.ช. กฤษณะ ปาโปท์
ไทย โคเรีย เทควันโด      ด.ช. ศุภวิชญ์ นายหนุ่ม
Care-Young Taekwondo Lp      ด.ช. ธีรเมธ ภูมิธรรม
F.T.F GYM      ด.ช. ติณณภพ วงศ์ชัยพานิชย์
น่าน      ด.ช. กิตติคุณ ชอบขุนทด
RDCสายธารทิพย์      ด.ช. พศิน แสนมงคล
RDC Lampang      ด.ช. ธีรภัทร พิมพ์ตะครอง
ประเภท ยุวชน หญิง | 9-10
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 22 กก.
GTM & SPIRIT & ประกาศิต      ด.ญ. ธัณย์ชนิตา เพชรอุดมธนันต์
GTM & SPIRIT & ประกาศิต      ด.ญ. ซอมพอ นุ่มมีศรี
 
 
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 22 กก. ไม่เกิน 25 กก.
GTM & SPIRIT & ประกาศิต      ด.ญ. ณัฐริกา ศรีวิไชย
DR.KHANITTHA      ด.ญ. พัฒน์นรี สุขทรัพย์
GTM & SPIRIT & ประกาศิต      ด.ญ. ญาณชาดา สิงห์ใจ
Baile      ด.ญ. ชริศรา วงค์แสนสี
   
 
 
   
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 25 กก. ไม่เกิน 28 กก.
PNT Chiang Rai      ด.ญ. ศิริวัชราภร บัวนวล
Baile      ด.ญ. กนกวรรณ วิมาลัย
 
 
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 28 กก. ไม่เกิน 31 กก.
UTTARADIT TAEKWONDO GYM      ด.ญ. ชนันท์กานต์ เขียวคำ
DR.KHANITTHA      ด.ญ. วรพิชชา คงแก้ว
 
 
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 31 กก. ไม่เกิน 34 กก.
GTM & SPIRIT & ประกาศิต      ด.ญ. ณิชาภัทร ผัดวัน
RDCสายธารทิพย์      ด.ญ. กฤตวรรณ วงค์ร้อย
F.T.F GYM      ด.ญ. ญาณิกา ทิมขลิบ
CRMA พัชร      ด.ญ. ณัฐฐาริกา ปาลี
Baile      ด.ญ. กัลยากร ภานุวัฒน์พงศ์ธร
 
 
 
 
   
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 34 กก. ไม่เกิน 37 กก.
STC      ด.ญ. อรนิดา แซ่ลี้
Suntzu Taekwondo      ด.ญ. อนัญญา สิริจิระพงศ์
 
 
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 37 กก. ไม่เกิน 41 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 41 กก.ขึ้นไป
Suntzu Taekwondo      ด.ญ. จิดาภา ตั้งวิวัฒน์จินดา
ประเภท ยุวชน ชาย | 11-12
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 30 กก.
น่าน      ด.ช. กรมิษฐ์ สุวรรณ์
Smart Taekwondo Chiangmai      ด.ช. พนา อินต๊ะ
RDCสายธารทิพย์      ด.ช. วิภู วงค์ร้อย
a.s.p & เกาะคา เทวันโด      ด.ช. สุรเชษฐ์ ชูไว
   
 
 
   
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 30 กก. ไม่เกิน 33 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 33 กก. ไม่เกิน 36 กก.
Cavalry Team      ด.ช. ตุลยวัตร กังวาลเลิศ
Baile      Pete suwapiten liliequist morpan
 
 
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 36 กก. ไม่เกิน 39 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 39 กก. ไม่เกิน 42 กก.
STJ สุพรรณรัตน์      ด.ช. ณัฐภัทร. เตปินยะ
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 42 กก. ไม่เกิน 46 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 46 กก. ไม่เกิน 50 กก.
น่าน      ด.ช. ชลพรรษ เลียงสุนทรสิทธิ์
GTM & SPIRIT & ประกาศิต      ด.ช. ภาณุพงศ์ หยู
The First step tkd      ด.ช. ปุณณภพ. จูงใจ
STJ สุพรรณรัตน์      ด.ช. ปุณณกานต์ ทานุอินทร์
   
 
 
   
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 50 กก.ขึ้นไป
DR.KHANITTHA      ด.ช. ต้นน้ำ วนาเกษมสุข
บ้านขันหอม เทควันโด      ด.ช. กฤตนัย ใจคำ
lionfighter      ด.ช. ชนาเมธ นารายณ์
CRMA พัชร      ด.ช. ธนกร เทือกศิริ
   
 
 
   
ประเภท ยุวชน หญิง | 11-12
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 30 กก.
P-MAD (Phayao Martial Arts Dojo)      ด.ญ. ณัฐวิภา รวมสุข
DR.KHANITTHA      ด.ญ. ถลัชนันท์ แก้วโพธิ์
Baile      ด.ญ. อาภาศิริ สมระมิงค์
 
 
   
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 30 กก. ไม่เกิน 33 กก.
DR.KHANITTHA      ด.ญ. วิไลลักษณ์ ละมูล
lionfighter      ด.ญ. จันทมณี จันทร์ใจวงค์
RDC Lampang      ด.ญ. กมลพรรณ ศรีสว่าง
 
 
   
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 33 กก. ไม่เกิน 36 กก.
ccrเชียงราย      ด.ญ. หัทยานันท์ อัมพันธ์
PNT Chiang Rai      ด.ญ. อาทิมา บุญมา
CRMA พัชร      ด.ญ. ธนิสรา วันแก้ว
 
 
   
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 36 กก. ไม่เกิน 39 กก.
ccrเชียงราย      ด.ญ. จิรัชญา กรุณา
ccrเชียงราย      ด.ญ. จาริยาภรณ์ สามอินต๊ะ
SRD Taekwondo      ด.ญ. กีรตยา มณีมอญ
T.A.F.Phrae      ด.ญ. ณัฏฐวิตรา สุขใจ
   
 
 
   
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 39 กก. ไม่เกิน 42 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 42 กก. ไม่เกิน 46 กก.
GTM & SPIRIT & ประกาศิต      ด.ญ. พิชญาภัค คงพันธุ์
UTTARADIT TAEKWONDO GYM      ด.ญ. จุฬานันท์ ทะปัญญา
SRD Taekwondo      ด.ญ. สิริญา รมหิรัญ
 
 
   
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 46 กก. ไม่เกิน 50 กก.
P-MAD (Phayao Martial Arts Dojo)      ด.ญ. กัลยกร เปรมชู
a.s.p & เกาะคา เทวันโด      ด.ญ. กนกพิชญ์ นาสุธรรม
Suntzu Taekwondo      ด.ญ. อัญชสา สิริจิระพงศ์
 
 
   
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 50 กก.ขึ้นไป
ccrเชียงราย      ด.ญ. ชนกนันท์ กังหัน
ประเภท ยุวชน ชาย | 13-14
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 33 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 33 กก. ไม่เกิน 35 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 35 กก. ไม่เกิน 39 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 39กก. ไม่เกิน 43 กก.
GTM & SPIRIT & ประกาศิต      ด.ช. พัชรพล บุณยปรัตยุษ
P-MAD (Phayao Martial Arts Dojo)      ด.ช. กวิน เวียงคำ
lionfighter      ด.ช. ณัฐวัฒน์ ทาหน่อทอง
CRMA พัชร      ด.ช. ณดล ทะลือชัย
   
 
 
   
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 43 กก. ไม่เกิน 47กก.
SRD Taekwondo      ด.ช. ตุลยวัฒน์ กล้าผจญ
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 47 กก. ไม่เกิน 51กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 51กก. ไม่เกิน 55 กก.
STC      ด.ช. กิตติศักดิ์ ไกรโนนทอง
PNT Chiang Rai      ด.ช. สิปปวิชญ์ บุญมิ่ง
 
 
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 55 กก. ไม่เกิน 59 กก.
รุ่น I | น้ำหนักเกิน 59 กก. ไม่เกิน 63 กก.
รุ่น J | น้ำหนักเกิน 63 กก.ขึ้นไป
ccrเชียงราย      ด.ช. ศิริชัย รอดความทุกข์
RDCสายธารทิพย์      ด.ช. เอริค มิค๊อตติ
STC      ด.ช. อนุชา แซ่ลี้
lionfighter      ด.ช. ปรมัติ จินดามงคล
   
 
 
   
ประเภท ยุวชน หญิง | 13-14
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 33 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 33 กก. ไม่เกิน 35 กก.
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ      ด.ญ. นวรัตน์ ใจสม
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 35 กก. ไม่เกิน 39 กก.
UTTARADIT TAEKWONDO GYM      ด.ญ. นลินภัสร์ โชติมงคลสิทธิ์
The First step tkd      ด.ญ. สมัชญา. อินต๊ะแก้ว
RDCสายธารทิพย์      ด.ญ. อธิชา ดิษฐฮวด
 
 
   
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 39กก. ไม่เกิน 43 กก.
GTM & SPIRIT & ประกาศิต      ด.ญ. น้ำมิ้น นุ่มมีศรี
ร.ร.เฉลิมพระเกรียติ 48 พรรษา      ด.ญ. หลิน ชุมภูกาวิน
RDC Lampang      ด.ญ. ปรางทิพย์ นันทิสี
 
 
   
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 43 กก. ไม่เกิน 47กก.
CRMA พัชร      ด.ญ. กุลธิดา มโนวรรณ์
RDC Lampang      ด.ญ. ภัทรศยา เรือนมูลสาย
STJ สุพรรณรัตน์      ด.ญ. ปฎิวรดา นิพัธนันธ์
 
 
   
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 47 กก. ไม่เกิน 51กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 51กก. ไม่เกิน 55 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 55 กก. ไม่เกิน 59 กก.
รุ่น I | น้ำหนักเกิน 59 กก. ไม่เกิน 63 กก.
รุ่น J | น้ำหนักเกิน 63 กก.ขึ้นไป
ประเภท เยาวชน ชาย | 15-17
รุ่นฟินเวท | น้ำหนักไม่เกิน 45 กก.
รุ่นฟลายเวท | น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.
GTM & SPIRIT & ประกาศิต      นาย กุลพงศ์ เตชะภมรกุล
CRMA พัชร      นาย ธนกฤต สารมะณี
lionfighter      นาย เอดวิน กันธัง
 
 
   
รุ่นแบนตั้มเวท | น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.
รุ่นเฟเธอร์เวท | น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก.
รุ่นไลท์เวท | น้ำหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก.
รุ่นเวลเธอร์เวท | น้ำหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.
รุ่นไลท์มิดเดิลเวท | น้ำหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.
รุ่นมิดเดิลเวท | น้ำหนักเกิน 68 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก.
รุ่นไลท์เฮฟวี่เวท | น้ำหนักเกิน 73 กก. แต่ไม่เกิน 78 กก.
GTM & SPIRIT & ประกาศิต      นาย ธนิก ปิ่นทอง
รุ่นเฮฟวี่เวท | น้ำหนักเกิน 78 กก. ขึ้นไป
AKIHIRO CNX      นาย ธนกฤต คุณเขต
ประเภท เยาวชน หญิง | 15-17
รุ่นฟินเวท | น้ำหนักไม่เกิน 42 กก.
STC      นางสาว พีรยา พุคยาภรณ์
รุ่นฟลายเวท | น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 44 กก.
รุ่นแบนตั้มเวท | น้ำหนักเกิน 44 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.
รุ่นเฟเธอร์เวท | น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
รุ่นไลท์เวท | น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.
รุ่นเวลเธอร์เวท | น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก.
SRD Taekwondo      นางสาว ปภาวีร์ นาไทย
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ      นางสาว มาลี ดาวทอง
The Champion Chiang mai      นางสาว เขมิสรา ขัตินำ
ร.ร.เฉลิมพระเกรียติ 48 พรรษา      นางสาว ภิญญาพัชญ์ ขวัญวารี
   
 
 
   
รุ่นไลท์มิดเดิลเวท | น้ำหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก.
รุ่นมิดเดิลเวท | น้ำหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.
The First step tkd      นางสาว ไขนภา โตลำมะ
Smart Taekwondo Chiangmai      นางสาว กุลวดี ชีวินจิตเจริญ
 
 
รุ่นไลท์เฮฟวี่เวท | น้ำหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.
รุ่นเฮฟวี่เวท | น้ำหนักเกิน 68 กก. ขึ้นไป
P.S.C Phare      นางสาว ยศวดี สุริวงศ์
ประเภท ประชาชน ชาย |
รุ่นฟินเวท | น้ำหนักไม่เกิน 54 กก.
H.M.A Lamphun      นาย วรวิทย์ วงษาปัน
.รุ่นฟลายเวท | น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก.
GTM & SPIRIT & ประกาศิต      นาย ณัฐดนัย มหายศนันท์
STJ สุพรรณรัตน์      นาย ธาดา แก้วเนตร
 
 
รุ่นแบนตั้มเวท | น้ำหนักเกิน 58 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.
รุ่นเฟเธอร์เวท | น้ำหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.
STJ สุพรรณรัตน์      นาย จีข่าง. หลี่ซาง
รุ่นไลท์เวท | น้ำหนักเกิน 68 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก.
รุ่นเวลเธอร์เวท | น้ำหนักเกิน 74 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก.
รุ่นมิดเดิลเวท | น้ำหนักเกิน 80 กก. แต่ไม่เกิน 87 กก.
รุ่นเฮฟวี่เวท | น้ำหนักเกิน 87 กก. ขึ้นไป
ประเภท ประชาชน หญิง |
รุ่นฟินเวท | น้ำหนักไม่เกิน 46 กก.
รุ่นฟลายเวท | น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
RDC Lampang      นางสาว พิมพ์พัฒน์ ท้าวคำลือ
รุ่นแบนตั้มเวท | น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก.
รุ่นเฟเธอร์เวท | น้ำหนักเกิน 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.
รุ่นไลท์เวท | น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.
GTM & SPIRIT & ประกาศิต      นางสาว จิรประภา นุแปงถา
รุ่นเวลเธอร์เวท | น้ำหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก.
รุ่นมิดเดิลเวท | น้ำหนักเกิน 67 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก.
รุ่นเฮฟวี่เวท | น้ำหนักเกิน 73 กก. ขึ้นไป