ต่อสู้ (Kyorugi)

CLASS C

ประเภท พิเศษ ชาย | 3-4
รุ่น A | น้ำหนัก ไม่เกิน 15 ก.ก.
BST. Thailand      ด.ช. ปัณณทัต ชูบุญศรี
SK Gym นครศรีฯ      ด.ช. ณัฐภาส จันแดง
PHOENIX GYM PHUKET      ด.ช. ภาคิน เลิศสหกุล
SK Gym นครศรีฯ      ด.ช. พัชรพล พิลา
BST. Thailand      ด.ช. อกิลอับดุลมาญิด ดือเระ
 
 
 
 
   
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 15 กก. ไม่เกิน 18 ก.ก
Spider TKD Phuket      ด.ช. Jack McCreadie
D&D THUNGSONG TAEKWONDO      ด.ช. ชินภูธิป สังข์ชุม
KEEN GYM PHUKET      ด.ช. รัชชานนท์ จุลทอง
WINNER      ด.ช. ณฤชล คงกุล
   
 
 
   
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 18 กก. ขึ้นไป
ประเภท พิเศษ หญิง | 3-4
รุ่น A | น้ำหนัก ไม่เกิน 15 ก.ก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 15 กก. ไม่เกิน 18 ก.ก
ชัยบุรี เทควันโด สุราษฎร์ธานี      ด.ญ.รีนรดา สนิท
อิธศรา เทควันโด(หาดใหญ่)      ด.ญ. มนัชญา วงศ์ชนะ
KEEN GYM PHUKET      ด.ญ. ณัฐชา เซ่งปุ่น
ชัยบุรี เทควันโด สุราษฎร์ธานี      ด.ญ.พัณณ์ชิตา แต่งตั้ง
   
 
 
   
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 18 กก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 6
รุ่น A | น้ำหนัก ไม่เกิน 18 ก.ก.
D&D THUNGSONG TAEKWONDO      ด.ช. กฤติณภัทร บัวชุม
KRIT FIGHT CLUB      ด.ช. กฤตยชญ์ รุ่งแสง
อิธศรา เทควันโด(หาดใหญ่)      ด.ช. ปุณณวิช จันทมโณ
TAPEE TKD TEAM      ด.ช. อดิศร สัจจะสิริรักษ์
ชมรมเทควันโดจังหวัดตรัง(TTC TRANG)      ด.ช. ชยังกรู จังศิริวัฒนา
ไทยเทควันโด เวียงสระ      ด.ช. ภาม ล้อชัยเวช
KRIT FIGHT CLUB      ด.ช. สิทธินนท์ รุ่งแสง
DK TAEKWONDO TRANG      ด.ช. ปวริศ สุดตรง
PHOENIX GYM PHUKET      ด.ช. พีมพัต จีนหนู
ชมรมเทควันโดจังหวัดภูเก็ต      ด.ช. จิรกร บุญญติศักดิ์
TAPEE TKD TEAM      ด.ช. ภานุวัฒน์ นาคปลัด
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 18 กก. ไม่เกิน 20 ก.ก
ชมรมเทควันโดจังหวัดภูเก็ต      ด.ช. สิปปกร พัฒนภักดี
อิธศรา เทควันโด(หาดใหญ่)      ด.ช. นิธาน ศรีสุวรรณ
BST. Thailand      ด.ช. มูฮำมัดลุตฟี หะยีมะสาและ
KRIT FIGHT CLUB      ด.ช. ธนกฤต สบายใจ
CHAROEN TAEKWONDO      ด.ช. อภิวิชญ์ เอ่งฉ้วน
D&D THUNGSONG TAEKWONDO      ด.ช. กิตติภูมิ ถิ่นสะท้อน
KEEN GYM PHUKET      ด.ช. อมรเทพ เซ่งปุ่น
BST. Thailand      ด.ช. พงษ์สิริ เบญจปัญญางวศ์
   
 
 
   
   
 
 
   
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 20 กก. ไม่เกิน 23 ก.ก
BST. Thailand      ด.ช. ณรัฐนันทน์ จินาพันธ์ุ
DK TAEKWONDO TRANG      ด.ช. วชิรกร หมั่นดี
KRIT FIGHT CLUB      ด.ช. นภวัฒน์ คำทิพท์
BST. Thailand      ด.ช. สิรวิชญ์ นาคา
D&D THUNGSONG TAEKWONDO      ด.ช. ธนกร ผันแปรจิตร
SJP& RDC เทควันโดนครศรีธรรมราช      ด.ช. ปภังกร เพชรเรือนทอง
BST. Thailand      ด.ช. อรงณ์กร บุญธรรม
   
 
 
   
 
 
   
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 23 กก. ไม่เกิน 26 ก.ก
BST. Thailand      ด.ช. กันต์ธีร์ เดชะปิยะมิตร
D&D THUNGSONG TAEKWONDO      ด.ช. ธันยวีร์ หมวดทิพย์
สตูลเทควันโด      ด.ช. อัครเดช พรหมเดชะ
 
 
   
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 26 กก.ขึ้นไป
D&D THUNGSONG TAEKWONDO      ด.ช. ธนกร รัตนบุรี
THE MOST taekwondo @HATYAI      ด.ช. ภูวเดช ขุนชำนาญ
BST. Thailand      ด.ช. ณัฏฐพล บุญเสน
D&D THUNGSONG TAEKWONDO      ด.ช. กิตเตชิษฐ์ ฤทธิชัย
SK Gym นครศรีฯ      ด.ช. ธนภัทร นุ่มทอง
DRAGON GYM PHUKET      ด.ช. เดชปภัช ชูโชติ
 
 
   
 
 
   
ประเภท ยุวชน หญิง | 6
รุ่น A | น้ำหนัก ไม่เกิน 18 ก.ก.
CHAROEN TAEKWONDO      ด.ญ. กิรณา พฤกษ์วังขาว
ชมรมเทควันโดจังหวัดภูเก็ต      ด.ญ. ไพลิน คงช่วย
SK Gym นครศรีฯ      ด.ญ. พิไลภรณ์ พิลา
D&D THUNGSONG TAEKWONDO      ด.ญ. กรกนก สถาวร
ชัยบุรี เทควันโด สุราษฎร์ธานี      ด.ญ.สิรินทิพย์ เพ็งเคียน
PHOENIX GYM PHUKET      ด.ญ. ช่ออัญชัญ รัตนพิทยาภรณ์
 
 
   
 
 
   
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 18 กก. ไม่เกิน 20 ก.ก
CHANON TKD หาดใหญ่      ด.ญ. กวีพร วงศ์ชนะ
ไทยเทควันโด เวียงสระ      ด.ญ. ฐิตา สวาหลัง
KRIT FIGHT CLUB      ด.ญ. ชัญญา พรหมเกิด
BST. Thailand      ด.ญ. กุลปาลี รัตนบุรี
SK Gym นครศรีฯ      ด.ญ. จิวแอนนา ฮอฟสตาด
DRAGON GYM PHUKET      ด.ญ. เขมินทรา วรรธกานนท์
TAPEE TKD TEAM      ด.ญ. ธนัชชา วราภรณ์
   
 
 
   
 
 
   
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 20 กก. ไม่เกิน 23 ก.ก
อิธศรา เทควันโด(หาดใหญ่)      ด.ญ. รุ่งวิภา ทันประจำสินธุ์
KRIT FIGHT CLUB      ด.ญ. วรรณิต ดำชะอม
 
 
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 23 กก. ไม่เกิน 26 ก.ก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 26 กก.ขึ้นไป
CHANON TKD พัทุลง      ด.ญ. กันตยา สงทวี
SK Gym นครศรีฯ      ด.ญ. กัญญาวีร์ กลิ่นพงศ์
 
 
ประเภท ยุวชน ชาย | 7-8
รุ่น A | น้ำหนัก ไม่เกิน 20 กก.
CHAROEN TAEKWONDO      ด.ช. ณัฐเศรษฐ กุมทอง
ชมรมเทควันโดจังหวัดภูเก็ต      ด.ช. ปุณณ์ ศานติสมบัติเกษม
C.R.W เทควันโด      ด.ช. อัฟนัน มะเซ็ง
CHANON TKD พัทุลง      ด.ช. ธราเทพ จีนชาวนา
ชมรมเทควันโดจังหวัดตรัง(TTC TRANG)      ด.ช. ศุภสิน พังค่า
BST. Thailand      ด.ช. บีเยศ กลิ่นดี
CHAROEN TAEKWONDO      ด.ช. ศรวิษฐ์ ทับไทร
ชมรมเทควันโดจังหวัดตรัง(93ย่านตาขาว)      ด.ช. รัฐปรมัตถ์ โล่สถาพรพิพิธ
SK Gym นครศรีฯ      ด.ช. ปาณัสม์ ราวงษ์
SJP& RDC เทควันโดนครศรีธรรมราช      ด.ช. อรรถพล ช่วยคุ้ม
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 20 กก. ไม่เกิน 23 กก.
BST. Thailand      ด.ช. อะห์หมัดอารีฟ ซับรี ดือเระ
SJP& RDC เทควันโดนครศรีธรรมราช      ด.ช. คณุตม์ พัฒนสงคราม
ชมรมเทควันโดจังหวัดตรัง(TTC TRANG)      ด.ช. ภูวเดช สุวรรณคีรี
The best taekwondo phuket      ด.ช. ดีแลน นามวงศ์
CHAROEN TAEKWONDO      ด.ช. อธิษฐ์ เอ่งฉ้วน
PHOENIX GYM PHUKET      ด.ช. ชัยธวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์
BST. Thailand      ด.ช. ชวกรรม์ พันธนิตย์
สตูลเทควันโด      ด.ช. กฤษณะ มากมี
SJP& RDC เทควันโดนครศรีธรรมราช      ด.ช. กิตตินันท์ สุวรรณ
 
 
   
 
 
   
 
 
   
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 23 กก. ไม่เกิน 26 กก.
CHANON TKD หาดใหญ่      ด.ช. กมล วงศ์ชนะ
KRIT FIGHT CLUB      ด.ช. ธีทัต ธุวะสิน
BST. Thailand      ด.ช. ธนาพัฒน์ ซ้ายหุย
TAPEE TKD TEAM      ด.ช. วิทย์สรัช รามรงค์
   
 
 
   
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 26 กก. ไม่เกิน 30 กก.
KRIT FIGHT CLUB      ด.ช. ปัณณทัต ภูมิไชยา
DK TAEKWONDO TRANG      ด.ช. ศิริชัย มะลิปิโข
WINNER      ด.ช. ภาคิน วุฒิประเวศน์
CHANON TKD พัทุลง      ด.ช. ณัฐพัฒน์ หิรัญกาญจน์
The Kick Taekwondo Krabi      ด.ช. สุริยัน กุลเลท
DK TAEKWONDO TRANG      ด.ช. พัทธ์ชนก รักษศรี
KRIT FIGHT CLUB      ด.ช. ติณณ์ ดำชะอม
BST. Thailand      ด.ช. ปัณวรรธน์ สุขโข
สตูลเทควันโด      ด.ช. นันท์ทิวัส เหมนะห์
 
 
   
 
 
   
 
 
   
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 30 กก. ไม่เกิน 34 กก.
SJP& RDC เทควันโดนครศรีธรรมราช      ด.ช. ธีระยุทธ ญาติรักษ์
KRIT FIGHT CLUB      ด.ช. อรรถกร เผือกสุวรรณ
PHOENIX GYM PHUKET      ด.ช. ณฐกร เฟื่องฟู
เทควันโดบ้านตาขุนยิมส์      ด.ช. ธนากร รักใหม่
BST. Thailand      ด.ช. ภูริวัฒน์ พันภู
 
 
 
 
   
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 34 กก. ไม่เกิน 38 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 38 กก.ขึ้นไป
BST. Thailand      ด.ช. นีซาล หลีอรัญ
SK Gym นครศรีฯ      ด.ช. ปัณณทัต ผลอ่อน
 
 
ประเภท ยุวชน หญิง | 7-8
รุ่น A | น้ำหนัก ไม่เกิน 20 กก.
BST. Thailand      ด.ช. พจชรนนท์ ชีแก้ว
C.R.W เทควันโด      ด.ญ. นาญา เจริญฤทธ์
ชมรมเทควันโดจังหวัดตรัง(TTC TRANG)      ด.ญ. นรีญดา ไกรทอง
Spider TKD Phuket      ด.ญ. กฤษมาพร สายวงศ์ใย
ไทยเทควันโด เวียงสระ      ด.ญ. สิริภัทร พละศึก
BST. Thailand      ด.ญ. บุญอนงค์ มหาโสม
ชมรมเทควันโดจังหวัดภูเก็ต      ด.ญ. นวพร สุขเกษม
BST. Thailand      ด.ญ. ทองไพรำ พันธุ์สนิท
   
 
 
   
   
 
 
   
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 20 กก. ไม่เกิน 23 กก.
SJP& RDC เทควันโดนครศรีธรรมราช      ด.ญ. ณัฐณิชา กะตากูล
WINNER      ด.ญ. รุ่งตะวัน คงกุล
ชมรมเทควันโดจังหวัดตรัง(TTC TRANG)      ด.ญ. ลภัสรดา ลำดับพงศ์
ไทยเทควันโด เวียงสระ      ด.ญ. กัญญาวีร์ คงอุป
CHAROEN TAEKWONDO      ด.ญ. นันท์นภัส ลูกเมือง
BST. Thailand      ด.ญ. กรวรรณ ชูเมือง
 
 
   
 
 
   
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 23 กก. ไม่เกิน 26 กก.
BST. Thailand      ด.ญ. ณัฐภัทร คงบ้านควน
SUJAI GYM      ด.ญ. ยวิษฐา ศรีรัตน์
CHANON TKD พัทุลง      ด.ญ. ปุณิกา ฤทธิเรือง
BST. Thailand      ด.ญ. อลิสา อุ่นวิมล
DK TAEKWONDO TRANG      ด.ญ. สุดาทิพย์ เรืองคริ้ง
KEEN GYM PHUKET      ด.ญ. ณัฏฐา เซ่งปุ่น
 
 
   
 
 
   
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 26 กก. ไม่เกิน 30 กก.
BST. Thailand      ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ศุภธรรมกุล
TAPEE TKD TEAM      ด.ญ. ธัญรดี อินทร์เทพ
 
 
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 30 กก. ไม่เกิน 34 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 34 กก. ไม่เกิน 38 กก.
KRIT FIGHT CLUB      ด.ญ. ปวิตรา บุญมา
BST. Thailand      ด.ญ. เบญจสิริ เบญจปัญญาวงศ์
 
 
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 38 กก.ขึ้นไป
SUJAI GYM      ด.ญ. พิชญนันทน์ เศรษฐรักษา
KRIT FIGHT CLUB      ด.ญ. ณัฐหทัย อินทร์ทรัพย์
 
 
ประเภท ยุวชน ชาย | 9-10
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 26 กก. ไม่เกิน 29 กก.
D&D THUNGSONG TAEKWONDO      ด.ช. ณัฐปคัลภ์ ศรีระษา
BST. Thailand      ด.ช. ธีร์ธวัช ชูน้อย
SJP& RDC เทควันโดนครศรีธรรมราช      ด.ช. ณัฐพงศ์ เพชรเรือนทอง
 
 
   
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 24 กก.
BST. Thailand      ด.ช. ธนาธิป เล็กเกาะทวด
ไทยเทควันโด เวียงสระ      ด.ช. นาธาน
DK TAEKWONDO TRANG      ด.ช. อาร์ปัน จันทะวงค์
ชมรมเทควันโดจังหวัดตรัง(93ย่านตาขาว)      ด.ช. ชวกร แก่งเซี้ยว
BST. Thailand      ด.ช. ชนาภัทร คงฆะ
SJP& RDC เทควันโดนครศรีธรรมราช      ด.ช. พีรวิชญ์ ไกรลาศ
 
 
   
 
 
   
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 24 กก. ไม่เกิน 26 กก.
ไทยเทควันโด เวียงสระ      ด.ช. ธนภักษ์ บุญฤทฮิ์
TAPEE TKD TEAM      ด.ช. โพชฌงค์ แก่นแก้ว
BST. Thailand      ด.ช. มูฮัมหมัดอาดีล ซัฟวาน ดือเระ
 
 
   
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 29 กก. ไม่เกิน 32 กก.
WINNER      ด.ช. รอมมาฎอน เพิ่มเขตรกิจ
SJP& RDC เทควันโดนครศรีธรรมราช      ด.ช. ธนะมงคล แสงผึ้ง
อริยะ      ด.ช. ศุภกฤต เพชรวิเชียร
สตูลเทควันโด      ด.ช. พายุพัด โกวิทพิทยาการ
BST. Thailand      ด.ช. บุญณภัส จันทร์มณี
 
 
 
 
   
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 32 กก. ไม่เกิน 35 กก.
BST. Thailand      ด.ช. นฤดม วงค์วัชระบุตร
CHAROEN TAEKWONDO      ด.ช. ภาคิน พฤกษ์วังขาว
BST. Thailand      ด.ช. ศิววงศ์ อารีชล
 
 
   
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 35 กก. ไม่เกิน 39 กก.
KRABI.TKD.GYM      ด.ช. อภิวิชญ์ เอ่งฉ้วน
PHOENIX GYM PHUKET      ด.ช. ธนกร กิจสุวรรณ์
SJP& RDC เทควันโดนครศรีธรรมราช      ด.ช. ธีรดลย์ ไชยหาญ
 
 
   
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 39 กก. ไม่เกิน 42 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 42 กก.ขึ้นไป
WINNER      ด.ช. ณัฐชนน ไกรนรา
The Kick Taekwondo Krabi      ด.ช. เจษฎา วะจิดี
SJP& RDC เทควันโดนครศรีธรรมราช      ด.ช. พงศกร พันธ์เมฆากุล
TAPEE TKD TEAM      ด.ช. พสิษฐ์ หมานมา
BST. Thailand      ด.ช. อรุช อินสุวรรณโณ
 
 
 
 
   
ประเภท ยุวชน หญิง | 9-10
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 24 กก.
KRIT FIGHT CLUB      ด.ญ.ชยิศา บุญมา
ชมรมเทควันโดจังหวัดภูเก็ต      ด.ญ. ปริม ศานติสมบัติเกษม
สตูลเทควันโด      ด.ญ. สุกัญญา แก้วประดิษฐ์
SJP& RDC เทควันโดนครศรีธรรมราช      ด.ญ. รวิวรรณ ช่วยคุ้ม
   
 
 
   
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 24 กก. ไม่เกิน 26 กก.
Spider TKD Phuket      ด.ญ. เพ็ญพิชา อินทชัย
KRIT FIGHT CLUB      ด.ญ. ศศิธร บุญขำ
BST. Thailand      ด.ญ. เจนสุดา. พรมสืบ
 
 
   
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 26 กก. ไม่เกิน 29 กก.
อิธศรา เทควันโด(หาดใหญ่)      ด.ญ. กชกร ทันประจำสินธุ์
CHAROEN TAEKWONDO      ด.ญ. ณัฏฐณิชา ลูกเมือง
BST. Thailand      ด.ญ. สุวภัทร แก้วกลาง
DRAGON GYM PHUKET      ด.ญ. มนชยา แซ่เกา
   
 
 
   
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 29 กก. ไม่เกิน 32 กก.
The Kick Taekwondo Krabi      ด.ญ. ภวิกา แก้วกาญจน์วัฒนา
DK TAEKWONDO TRANG      ด.ญ. กชพร โชติกมาศ
 
 
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 32 กก. ไม่เกิน 35 กก.
BST. Thailand      ด.ญ. กัญญาณัฐ นาคา
CHANON TKD พัทุลง      ด.ญ. จอมขวัญ คำแก้ว
BST. Thailand      ด.ญ. กมลชนก ประเดิมดี
 
 
   
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 35 กก. ไม่เกิน 39 กก.
CHANON TKD พัทุลง      ด.ญ. ณัฐกาญจน์ ชูเกลี้ยง
KRIT FIGHT CLUB      ด.ญ. จิรนภา คำทิพย์
 
 
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 39 กก. ไม่เกิน 42 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 42 กก.ขึ้นไป
ชัยบุรี เทควันโด สุราษฎร์ธานี      ด.ญ. อักษณา วรดิถี
CHAROEN TAEKWONDO      ด.ญ. อมรรัตน์ ขนานใต้
 
 
ประเภท ยุวชน ชาย | 11-12
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 28 กก.
BST. Thailand      ด.ช. สุรภัทร์ ทองมาลา
BST. Thailand      ด.ช. นนทิยุต บรรจงช่วย
 
 
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 28 กก. ไม่เกิน 31 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 31 กก. ไม่เกิน 34 กก.
SJP& RDC เทควันโดนครศรีธรรมราช      ด.ช. รัตตพล กรดกางกั้น
ชมรมเทควันโดจังหวัดตรัง(93ย่านตาขาว)      ด.ช. นวพล ผุดผ่อง
SJP& RDC เทควันโดนครศรีธรรมราช      ด.ช. ธนพร ไกรลาศ
 
 
   
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 34 กก. ไม่เกิน 37 กก.
BST. Thailand      ด.ช. ทองภัทร์ ทองมาลา
CHANON TKD พัทุลง      ด.ช. หัฎฐกริช คำแก้ว
CHAROEN TAEKWONDO      ด.ช. เศรษฐวุฒิ ทับไทร
 
 
   
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 37 กก. ไม่เกิน 40 กก.
KRIT FIGHT CLUB      ด.ช. ทรงพล เพชรทอง
CHAROEN TAEKWONDO      ด.ช. วรัญญู ไหมสีทอง
 
 
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 40 กก. ไม่เกิน 44 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 44 กก. ไม่เกิน 48 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 48 กก.ขึ้นไป
KRIT FIGHT CLUB      ด.ช. พศวิชญ์ จารุรัตน์
CHAROEN TAEKWONDO      ด.ช. ณัฐวัตร กุมทอง
PHOENIX GYM PHUKET      ด.ช. ฐปนรรฆ์ ศิวะคุณากร
สตูลเทควันโด      ด.ช. จิยายุ จินดาวัฒน์
   
 
 
   
ประเภท ยุวชน หญิง | 11-12
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 28 กก.
SUJAI GYM      ด.ญ. ชนัญชิตา เศรษฐรักษา
DK TAEKWONDO TRANG      ด.ญ. ธนัชพร ครุฑมาศ
 
 
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 28 กก. ไม่เกิน 31 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 31 กก. ไม่เกิน 34 กก.
SJP& RDC เทควันโดนครศรีธรรมราช      ด.ญ. เอกอนงค์ รัญจวนจิต
SJP& RDC เทควันโดนครศรีธรรมราช      ด.ญ. นาตาชา ตุมอญ
 
 
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 34 กก. ไม่เกิน 37 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 37 กก. ไม่เกิน 40 กก.
ไทยเทควันโด เวียงสระ      ด.ญ. จินตภัทร์ บุญฤทธิ์
SJP& RDC เทควันโดนครศรีธรรมราช      ด.ญ. ณิชานันท์ อุทัยเศษฐวัฒน์
 
 
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 40 กก. ไม่เกิน 44 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 44 กก. ไม่เกิน 48 กก.
อิธศรา เทควันโด(หาดใหญ่)      ด.ญ. ชนกานต์ มณีโชติ
BST. Thailand      ด.ญ. ธนัชชา จันทร์ทิพย์
อริยะเทควันโด      ด.ญ. เจตสุภา ช่วยบำรุง
 
 
   
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 48 กก.ขึ้นไป
SJP& RDC เทควันโดนครศรีธรรมราช      ด.ญ. ศุทธินี เพชรมุณี
KRIT FIGHT CLUB      ด.ญ. กัญญาณัฐ คำเงิน
Boy Hatyai Taekwondo      ด.ญ. พรพวรรณ สีนาเคน
SJP& RDC เทควันโดนครศรีธรรมราช      ด.ญ. ธิฐิพร ไกรลาศ
   
 
 
   
ประเภท ยุวชน ชาย | 13-14
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 33 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 33 กก. ไม่เกิน 37 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 37 กก. ไม่เกิน 41 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 41bกก. ไม่เกิน 45 กก.
PHOENIX GYM PHUKET      ด.ช. นฤเบศร์ นาคสุข
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 45 กก. ไม่เกิน 49 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 49 กก. ไม่เกิน 53 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 53 กก. ไม่เกิน 57 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 57 กก. ไม่เกิน 61 กก.
รุ่น I | น้ำหนักเกิน 61 กก.ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน หญิง | 13-14
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 29 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 29 กก. ไม่เกิน 33 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 33 กก. ไม่เกิน 37 กก.
SJP& RDC เทควันโดนครศรีธรรมราช      ด.ญ. วิภวานี ชูสุข
C.R.W เทควันโด      ด.ญ. นาดา เจริญฤทธิ์
Spider TKD Phuket      ด.ญ. ยันนะห์ เชื้อชิด
 
 
   
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 37 กก. ไม่เกิน 41 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 41 กก. ไม่เกิน 44 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 44 กก. ไม่เกิน 47 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 47 กก. ไม่เกิน 51
BST. Thailand      ด.ญ. ปณิดา จันทร์ประภา
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 51 กก. ไม่เกิน 55 กก.
รุ่น I | น้ำหนักเกิน 55 กก.ขึ้นไป
ประเภท เยาวชน ชาย | 15-17
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 45 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.
PHOENIX GYM PHUKET      นาย ณทนน ทองเลี่ยมนาค
SUJAI GYM      นาย ธรางกูล ภาคผิวนวล
DRAGON GYM PHUKET      นาย เดโช แซ่เกา
SUJAI GYM      นาย เชาวนนท์ เชาวลิต
   
 
 
   
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.
DRAGON GYM PHUKET      นาย จีรเมธ รอดทอง
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 68 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก.
SUJAI GYM      นาย กษิดิศ วงศ์เมฆ
รุ่น I | น้ำหนักเกิน 73 กก. ขึ้นไป
ประเภท เยาวชน หญิง | 15-17
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 42 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 44 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 44 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.
รุ่น I | น้ำหนักเกิน 63
ประเภท ประชาชน ชาย |
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 54 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 58 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 68 กก. แต่ไม่เกิน 80
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 80 กก. ขึ้นไป
ประเภท ประชาชน หญิง |
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 46 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 67
| 6-8
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 33 กก.
รุ่น B | น้ำหนัก 33-37 กก.
รุ่น C | น้ำหนัก 37-41 กก.
รุ่น D | น้ำหนัก 41-45 กก.
รุ่น E | น้ำหนัก 45-49 กก.
รุ่น F | น้ำหนัก 49-53 กก.
รุ่น G | น้ำหนัก 53-57 กก.
รุ่น H | น้ำหนัก 57-61 กก.
รุ่น I | น้ำหนัก 61 กก. ขึ้นไป
| 6-8
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 29 กก.
รุ่น B | น้ำหนัก 29-33 กก.
รุ่น C | น้ำหนัก 33-37 กก.
รุ่น D | น้ำหนัก 37-41 กก.
รุ่น E | น้ำหนัก 41-44 กก.
รุ่น F | น้ำหนัก 44-47 กก.
รุ่น G | น้ำหนัก 47-51 กก.
รุ่น H | น้ำหนัก 51-55 กก.
รุ่น I | น้ำหนัก 55 กก. ขึ้นไป