ต่อสู้ (Kyorugi)

CLASS C

ประเภท พิเศษ ชาย | 3-4
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน16 กก.
SATOเทควันโด      ด.ช. นิรามิส เวชการ
PASINEE-JITTRIN TAEKWONDO สายไหม      ด.ช. ณัฐชนนท์ ปานทุ่ม
 
 
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 16กก.ไม่เกิน 18 กก.
PREMIER TAEKWONDO      ด.ช. กันตินันท์ พานดอกไม้
PASINEE-JITTRIN TAEKWONDO สายไหม      ด.ช. ปกรณ์ ยังมั้น
 
 
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 18กก.ไม่เกิน 20 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 20กก.ไม่เกิน23 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 23กก.ไม่เกิน 26 กก.
โซลชุมทางตลิ่งชัน      ด.ช. ภูธเนศ พรพันธ์บุญปลูก
SATOเทควันโด      ด.ช. กฤษดา ร่มโพธิ์ทอง
 
 
รุ่น F | น้ำหนัก26 กก. ขึ้นไป
ประเภท พิเศษ หญิง | 3-4
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน16 กก.
PREMIER TAEKWONDO      ด.ญ. ภัทรธิดา โกสุม
The Winner@ศูนย์กีฬาบางบอน      ด.ญ. ไปรยา เติมจิตรอารีย์
NATTAKORN GYM      ด.ญ. ไอยวริญ สุมะนัสชัย
 
 
   
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 16กก.ไม่เกิน 18 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 18กก.ไม่เกิน 20 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 20กก.ไม่เกิน23 กก.
PASINEE-JITTRIN TAEKWONDO สายไหม      ด.ญ. ญภา ธนประเวศน์
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 23กก.ไม่เกิน 26 กก.
รุ่น F | น้ำหนัก26 กก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 6
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 16 กก.
NATTAKORN GYM      ด.ช. โปษัณ อัครชัยเจริญกุล
ทวีศิลป์บรมราชชนนี      ด.ช. นาวา จองเฉลิมชัย
NATTAKORN GYM      ด.ช. จิรพัทน์ ศาสตร์ส่องวิทย์
 
 
   
รุ่น B | น้ำหนักเกิน16 กก.ไม่เกิน18 กก.
TreeHouse Taekwondo      ด.ช. ปัณณทัต สุภเลิศ
WANGDEK SCHOOL      ด.ช. รัชพล ไพรศาล
ทวีศิลป์บรมราชชนนี      ด.ช. มีชาญ ลิมทวีสมเกรียรติ
TAECHEW TKD      ด.ช. นรภัทร ขามพลา
DEW GYM      ด.ช. ชลัช ศรีสุชาติ
PASINEE-JITTRIN TAEKWONDO สายไหม      ด.ช. กฤตภาส จูเจริญ
TreeHouse Taekwondo      ด.ช. จิรายุ สกุลหงษ์
The Winner@ศูนย์กีฬาบางบอน      ด.ช. รัฐนันท์ เติมจิตรอารีย์
st.taekwondo      ด.ช. ปรมินทร์ อารีย์วิจิตรวงษ์
 
 
   
 
 
   
 
 
   
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 18กก.ไม่เกิน20 กก.
DEW GYM      ด.ช. อภิพล โฆษานภามาศ
NANTEERA GYM      ด.ช. ศิริมงคล มงคลภัทรสุข
WANGDEK SCHOOL      ด.ช. ชาญวิทย์ มีศิริ
ทวีศิลป์บรมราชชนนี      ด.ช. วัชรากร รุ่งโรจน์
TAECHEW TKD      ด.ช. พศวัต. ไทยอุดม
DEW GYM      ด.ช. ธนพันธุ์ แสงสุข
PASINEE-JITTRIN TAEKWONDO สายไหม      ด.ช. จอมทัพ ชุ่มหมื่นไวย
สโมสรบ้านบัวทอง      ด.ช. รชต อารมย์สุขโข
st.taekwondo      ด.ช. ชนะชล สัมฤทธิ์
ชมรมเทควันโดหน่วยป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก      ด.ช. ศักยพล อินแพง
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 20 กก.ไม่เกิน 23 กก.
โรงเรียน โสมาภาพัฒนา      ด.ช. กฤษณะเทพ โสมาภา
PASINEE-JITTRIN TAEKWONDO สายไหม      ด.ช. สุพศิน กมุทะรัตน์
WANGDEK SCHOOL      ด.ช. วชิรวิชญ์ เรขะโชค
st.taekwondo      ด.ช. ณัฐนนท์ กอนเกิด
ทวีศิลป์บรมราชชนนี      ด.ช. มัณฑนากรณ์ ศรีสนอง
Petchsiam Tkd      ด.ช. อัศณินฬ์ เสตถี
NATTAKORN GYM      ด.ช. พัชรวุฒิ ถาวรพรกวิน
TAECHEW TKD      ด.ช. พีรณัฐ อัศนีวุฒิกร
TreeHouse Taekwondo      ด.ช. กวินภพ แซ่ก๊วย
DEW GYM      ด.ช. ทศรัสมิ์ ทวีทุน
สโมสรบ้านบัวทอง      ด.ช. กันตพัฒน์ แยบสูงเนิน
คนรักเมืองมีน      ด.ช. กิติภูมิ พรไพศาลวิจิต
The Winner@ศูนย์กีฬาบางบอน      ด.ช. ชิษณุพงศ์ สมสุข
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 23 กก.ไม่เกิน 26 กก.
ทวีศิลป์บรมราชชนนี      ด.ช. จีรพงศ์ จินงี่
PASINEE-JITTRIN TAEKWONDO สายไหม      ด.ช. ชัชพศุตม์ เชาวลิต
 
 
รุ่น F | น้ำหนัก 26 กก.ขึ้นไป
โรงเรียนอนุบาลทานตะวัน      ด.ช. ณิธินันท์ มหรัตนวิโรจน์
TAECHEW TKD      ด.ช. พสิษฐ์ ตั้งประจักษ์ภักดี
PASINEE-JITTRIN TAEKWONDO สายไหม      ด.ช. ธนภัทร จงสกุล
คนรักเมืองมีน      ด.ช. มนัสวิน ทัศบุตร
   
 
 
   
ประเภท ยุวชน หญิง | 6
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 16 กก.
ทวีศิลป์บรมราชชนนี      ด.ญ. รสสุคนร์ อินทรชนบท
SATOเทควันโด      ด.ญ. เพียงฟ้า โรจนุตมะ
The Winner@ศูนย์กีฬาบางบอน      ด.ญ. ปริณดา แสวงสุข
 
 
   
รุ่น B | น้ำหนักเกิน16 กก.ไม่เกิน18 กก.
พรสวรรค์ รุ่งเรือง      ด.ญ. เมญาดา ทรัพย์นิธิ
NATTAKORN GYM      ด.ญ. ณิชชนันทร์ วิสุทธิ์อัมพร
คนรักเมืองมีน      ด.ญ. คัมภิรดา ชินสาย
The Winner@ศูนย์กีฬาบางบอน      ด.ญ. ณัฐชา ปานเคลือบ
NATTAKORN GYM      ด.ญ. ไอศิกา สุมะนัสชัย
 
 
 
 
   
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 18กก.ไม่เกิน20 กก.
NANTEERA GYM      ด.ญ. กวิตา จินตนารักถิ่น
PREMIER TAEKWONDO      ด.ญ. เพชรน้ำหนึ่ง อึ้งสกุล
TAECHEW TKD      ด.ญ. มนภัทร. ราวียา
PASINEE-JITTRIN TAEKWONDO สายไหม      ด.ญ. ศิศิรา อุปลา
   
 
 
   
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 20 กก.ไม่เกิน 23 กก.
NANTEERA GYM      ด.ญ. พิชชาภา สูญจันทร์
DEW GYM      ด.ญ. มิ่งขวัญ สอนสุวรรณ
ทวีศิลป์บรมราชชนนี      ด.ญ. ชนม์ชนก กะหมายสม
NATTAKORN GYM      ด.ญ. อารยา เห็งขุนทด
   
 
 
   
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 23 กก.ไม่เกิน 26 กก.
รุ่น F | น้ำหนัก 26 กก.ขึ้นไป
MWS-ศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน      ด.ญ. จันทิมา โคตจันทึก
NATTAKORN GYM      ด.ญ. วริษา เทพเรือง
TreeHouse Taekwondo      ด.ญ. Jirapinya Mary Thunnipat DORE
 
 
   
ประเภท ยุวชน ชาย | 7-8
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 18 กก.
สโมสรบ้านบัวทอง      ด.ช. กฤตเมธ หลุ่งเป้า
TreeHouse Taekwondo      ด.ช. ปภังกร โพธิ์งาม
The Winner@ศูนย์กีฬาบางบอน      ด.ญ. เขมจิรา สาระบุญ
TAECHEW TKD      ด.ช. รัชกฤช ศิลปี
   
 
 
   
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 18กก.ไม่เกิน 20กก.
PREMIER TAEKWONDO      ด.ช. ชิณท์ณภัทร พานดอกไม้
TAECHEW TKD      ด.ช. อนุวัฒน์ อนุกูล
NATTAKORN GYM      ด.ช. กฤต สาครสินธุ์
PREMIER TAEKWONDO      ด.ช. ฐากร ดลสุข
สโมสรบ้านบัวทอง      ด.ช. ธนภัทร ทองประเสริฐ
PREMIER TAEKWONDO      ด.ช. วรนิพิฐ เจริญสุข
TAECHEW TKD      ด.ช. ธนทร จักษุกิจ
   
 
 
   
 
 
   
รุ่น C | น้ำหนักเกิน20 กก.ไม่เกิน 22 กก.
WANGDEK SCHOOL      ด.ช. พรพรหม ทองเมืองหลวง
พรสวรรค์ รุ่งเรือง      ด.ช. ชยพล ปานสุข
Petchsiam Tkd      ด.ช. ศิริโชค แซ่ลี้
NATTAKORN GYM      ด.ช. เมธาพัฒน์ วิสุทธิ์อัมพร
TAECHEW TKD      ด.ช. ธันวา มงคลธนาผล
PASINEE-JITTRIN TAEKWONDO สายไหม      ด.ช. กันตพัฒน์ ผาคำ
SATOเทควันโด      ด.ช. สุรชัย พูลสวัสดิ์
คนรักเมืองมีน      ด.ช. ศุภากร แก้วศรีนาก
TreeHouse Taekwondo      ด.ช. ณัฐพัชร์ ธาราณัติ
The Winner@ศูนย์กีฬาบางบอน      ด.ช. ธีรโชติ กระจาดทอง
NATTAKORN GYM      ด.ช. พีรวิชญ์ สุทธิโพธิ์
Petchsiam Tkd      ด.ช. ธนพัฒน์ สังข์น้อย
รุ่น D | น้ำหนักเกิน22 กก.ไม่เกิน24 กก.
โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล      ด.ช. ภาคภูมิ รัตนธราดล
WANGDEK SCHOOL      ด.ช. ธนโชติ ยอดสิงห์
TreeHouse Taekwondo      ด.ช. ตรัยพัทธ์ เลิศบุษยานุกูล
PREMIER TAEKWONDO      ด.ช. พุฒิพงศ์ เพ็ชรวารีวิทย์
Petchsiam Tkd      ด.ช. พัสกร ลี้ชัยศิริมงคล
TAECHEW TKD      ด.ช. ทินภัทร พงษ์จันทร์
โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล      ด.ช. มงคล เลิศสุนทรพจน์
NATTAKORN GYM      ด.ช. ธาวิน ขรีดาโอ๊ะ
TAECHEW TKD      ด.ช. กฤตยชญ์ ประภาอภิรัตน์
INTER TAEKWONDO ACADEMY      ด.ช. ศุภศิษย์ เดชะไกศยะ
DEW GYM      ด.ช. วรพงษ แซ่ก้วย
TreeHouse Taekwondo      ด.ช. ศุภฤกษ์ หทัยเดชะดุษฎี
PREMIER TAEKWONDO      ด.ช. ศิวกร หนูวรรณะ
โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล      ด.ช. ภัทรพล เปรมศักดิ์สกุล
   
 
 
   
   
 
 
   
   
 
 
   
 
 
รุ่น E | น้ำหนักเกิน24 กก.ไม่เกิน 27กก.
TreeHouse Taekwondo      ด.ช. ธีระพัทธ์ กิจพิทยาฤทธิ์
DEW GYM      ด.ช. ไกรวิชญ์ แก้วณรงค์
โรงเรียนเสรีศึกษา      ด.ช. นันทิพัฒน์ เพชรวาว
Petchsiam Tkd      ด.ช. อนุชา ทองศรี
TAECHEW TKD      ด.ช. รณกร บัวทิพย์
TreeHouse Taekwondo      ด.ช. Jaroon Gregory Thunnipat DORE
PASINEE-JITTRIN TAEKWONDO สายไหม      ด.ช. ติณณภพ นิตยอภัย
สโมสรบ้านบัวทอง      ด.ช. ธนภัทร บรรเลงศัพย์
โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล      ด.ช. ศรัณยพงศ์ ทองปาน
ชมรมเทควันโดหน่วยป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก      ด.ช. อัศม์เดช ปลั่งศรีสกุล
TreeHouse Taekwondo      ด.ช. กฤตภาส เตชนิมิตวัช
รุ่น F | น้ำหนักเกิน27กก.ไม่เกิน 30กก.
NATTAKORN GYM      ด.ช. ชวัลวรรธ ชาญนำสิน
PASINEE-JITTRIN TAEKWONDO สายไหม      ด.ช. ภวินท์ ณรงค์ฤทธิ์
SATOเทควันโด      ด.ช. ณัฐกิตติ์ มะลอวรรณ
โซลชุมทางตลิ่งชัน      ด.ช. จิรพิภัทร แก้วเกิดเถื่อน
Petchsiam Tkd      ด.ช. รัชกฤต วุฒิชาศิริ
 
 
 
 
   
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 30กก.ไม่เกิน 34 กก.
โรงเรียนอนุบาลทานตะวัน      ด.ช. ศักย์ฐศรณ์ ชัยสงคราม
Petchsiam Tkd      ด.ช. ณัฐวรรธน์ อำนาจคงพลัง
โรงเรียนเสรีศึกษา      ด.ช. ปพนสรรค์ โพธิพุก
NATTAKORN GYM      ด.ช. กิตติศักดิ์ ควรชม
MWS-ศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน      ด.ช. วรฐ วงษ์สำเริงชัย
โรงเรียนอัมพรไพศาล      ด.ช. อภิวิชญ์ ศรีระบาย
Petchsiam Tkd      ด.ช. ภูริชญา กนกสิงห์
โรงเรียนอนุบาลทานตะวัน      ด.ช. ธนาภรณ์ ฉันชัยพัฒนา
   
 
 
   
   
 
 
   
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 34 กก.ขึ้นไป
Petchsiam Tkd      ด.ช. รัชพล ปิ่นจ้อย
ทวีศิลป์บรมราชชนนี      ด.ช. ชยานันท์ กะหมายสม
Petchsiam Tkd      ด.ช. ภัทรกวี จันทร์ขจร
โรงเรียน โสมาภาพัฒนา      ด.ช. ณัฐพัชร์ คงภูรินาถ
PASINEE-JITTRIN TAEKWONDO สายไหม      ด.ช. ตุลย์จักร์ ชัชเมธานนท์
SATOเทควันโด      ด.ช. ปาณัท สกุนินนท์
Petchsiam Tkd      ด.ช. ภูมิพัฒน์ พุทธนรากุล
โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล      ด.ช. กิตติเกษม ศิริธรรม
TreeHouse Taekwondo      ด.ช. ปฎิภาณ สื่อเฉย
The Winner@ศูนย์กีฬาบางบอน      ด.ช. ปณชัย สุระเสียง
INTER TAEKWONDO ACADEMY      ด.ช. อัครวิทย์ อัครจรัลญา
Petchsiam Tkd      ด.ช. ด.ช.ธนวรรถน์ ตันประเสริฐ
ประเภท ยุวชน หญิง | 7-8
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 18 กก.
โรงเรียน โสมาภาพัฒนา      ด.ญ. วรพิชชา วรศิลป์ชัย
TreeHouse Taekwondo      ด.ญ. ปุญญิศา เชิดศักดิ์เกษม
 
 
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 18กก.ไม่เกิน 20กก.
SATOเทควันโด      ด.ญ. ธัญนันท์ ชั้นเจริญ
PASINEE-JITTRIN TAEKWONDO สายไหม      ด.ญ. ธัญทิพย์ จิตสว่าง
สโมสรบ้านบัวทอง      ด.ญ. ธารนลิน ทราทิน
st.taekwondo      ด.ญ. ปัญชลิกา ตัณฑพาณิช
ชมรมเทควันโดหน่วยป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก      ด.ญ. มนัสชยา เกตุแก้ว
 
 
 
 
   
รุ่น C | น้ำหนักเกิน20 กก.ไม่เกิน 22 กก.
TreeHouse Taekwondo      ด.ญ. นิชชาภัทร สงวนพันธุ์
WANGDEK SCHOOL      ด.ญ. พิมพ์ลภัส โพธิ์พืช
TAECHEW TKD      ด.ญ. กัญญ์วรา เชาว์เชิงกล้า
TreeHouse Taekwondo      ด.ญ. อชิรญา ฉายางาม
ชมรมเทควันโดหน่วยป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก      ด.ญ. อัญญกุล ปลั่งศรีสกุล
 
 
 
 
   
รุ่น D | น้ำหนักเกิน22 กก.ไม่เกิน24 กก.
พรสวรรค์ รุ่งเรือง      ด.ญ. ชลณิกานต์ โภคาธร
Petchsiam Tkd      ด.ญ. สานันท์ษิตา เกษมมณีวงศ์
TAECHEW TKD      ด.ญ. วริสา นรานรนันท์
สโมสรบ้านบัวทอง      ด.ญ. พิชญาฎา แสงดี
MWS-ศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน      ด.ญ. กรณ์ภัสสรณ์ เนาวิรัตน์
SATOเทควันโด      ด.ญ. ชนนิกานต์ ขุนเดช
 
 
   
 
 
   
รุ่น E | น้ำหนักเกิน24 กก.ไม่เกิน 27กก.
DEW GYM      ด.ญ. วรินธร แทนบุญช่วย
CHALAWUN TAEKWONDO      ด.ญ. วริศรา อุชุโกศลการ
PREMIER TAEKWONDO      ด.ญ. วรรณวนัช ปลอดโปร่ง
Petchsiam Tkd      ด.ญ. พัชญ์ชิสา แย้มมา
โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล      ด.ญ. ฐิตาภา เสรีวิริยะกุล
 
 
 
 
   
รุ่น F | น้ำหนักเกิน27กก.ไม่เกิน 30กก.
พรสวรรค์ รุ่งเรือง      ด.ญ. วิมลสิริ ลาเอ็ฟ
TAECHEW TKD      ด.ญ. เกล้าฤมล มุ่งอ้อมกลาง
 
 
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 30กก.ไม่เกิน 34 กก.
TAECHEW TKD      ด.ญ. เกล้าฤดี มุ่งอ้อมกลาง
DEW GYM      ด.ญ. ณิศชามณฑ์ ไพศาลธนันชัย
TreeHouse Taekwondo      ด.ญ. นันท์นภัส อภิพัฒน์วรโชติ
 
 
   
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 34 กก.ขึ้นไป
The Winner@ศูนย์กีฬาบางบอน      ด.ญ. ฐิติกานต์ อรรฐีโสต
พรสวรรค์ รุ่งเรือง      ด.ญ. บงกชชมพู โสภะ
PREMIER TAEKWONDO      ด.ญ. กนกอร ห้วยหงษ์ทอง
TAECHEW TKD      ด.ญ. วิภาดา พุทธภิญโญ
โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล      ด.ญ. บุญธิชา ปุนประวัติ
The Winner@ศูนย์กีฬาบางบอน      ด.ญ. กัลยาณี สังขารี
 
 
   
 
 
   
ประเภท ยุวชน ชาย | 9-10
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 22กก.
DEW GYM      ด.ช. สงกรานต์ ศรีรุ่งเรือง
พรสวรรค์ รุ่งเรือง      ด.ช. สุรัติกร วัฒนา
PREMIER TAEKWONDO      ด.ช. ณัชพล เอี่ยมเอื้อยุทธ์
โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล      ด.ช. กัลปพฤกษ์ ศรีศุภโชค
   
 
 
   
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 22กก.ไม่เกิน 25กก.
DEW GYM      ด.ช. นรากร เอกศุภมาศ
โรงเรียนเสรีศึกษา      ด.ช. กรวุฒิ สายโต
Petchsiam Tkd      ด.ช. จักรวัฒน์ แก้วพฤกษ์
MWS-ศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน      ด.ช. ธีรเมธ แสงแก้ว
The Winner@ศูนย์กีฬาบางบอน      ด.ช. วสุ สุยังกุล
st.taekwondo      ด.ช. ศักดินนท์ ฤทธิ์มหา
 
 
   
 
 
   
รุ่น C | น้ำหนักเกิน25 กก.ไม่เกิน 28กก.
โรงเรียนเสรีศึกษา      ด.ช. ฐิติโชติ สองเมืองหนู
ทวีศิลป์บรมราชชนนี      ด.ช. วุฒิกร ภู่สะอาด
Petchsiam Tkd      ด.ช. วิริธพล บุญมา
NATTAKORN GYM      ด.ช. กชกร หลักคงคา
โรงเรียนเสรีศึกษา      ด.ช. อภิชัย สอนชัย
MWS-ศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน      ด.ช. ภคพงษ์ ก้อนทอง
NATTAKORN GYM      ด.ช. ฆงภภพ ชาญนำสิน
The Winner@ศูนย์กีฬาบางบอน      ด.ช. ศิรวิทย์ จงกิจวรกุล
โรงเรียนเสรีศึกษา      ด.ช. ภัทรภูมิ เที่ยนเงิน
 
 
   
 
 
   
 
 
   
รุ่น D | น้ำหนักเกิน28 กก.ไม่เกิน31กก.
จามจุรียิม      ด.ช. วรภัทร เพาะแป้น
โรงเรียนเสรีศึกษา      ด.ช. ศิระวีร์ ศรีบุรินทร์สกุล
SATOเทควันโด      ด.ช. ปฎิณญา ศิริคุณ
โรงเรียนเสรีศึกษา      ด.ช. ณรงค์ศักดิ์ กองตา
โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล      ด.ช. ปภาวิน จดเกาะ
The Winner@ศูนย์กีฬาบางบอน      ด.ช. พิเชฐไชย สาระบุญ
เสรีศึกษา      ด.ช. อิทธิพันธ์. จันทนป
   
 
 
   
 
 
   
รุ่น E | น้ำหนักเกิน31 กก.ไม่เกิน 34กก.
DEW GYM      ด.ช. ศุภวิน บุญบาง
โรงเรียนเสรีศึกษา      ด.ช. ศิรินำชัย กันทะวัง
พรสวรรค์ รุ่งเรือง      ด.ช. ธนกฤต โกฏค้างพลู
Petchsiam Tkd      ด.ช. ชุติภัทร์ เด่นอริยะกูล
โรงเรียนเสรีศึกษา      ด.ช. พิชญุตม์ เมฆสัน
SATOเทควันโด      ด.ช. อินทัช ปลื้มสุขใจ
MWS-ศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน      ด.ช. กิตติภณ วริวงษ์
โซลชุมทางตลิ่งชัน      ด.ช. กฤษณ์ แก้วเกิดเถื่อน
DEW GYM      ด.ช. อลงกรณ์ ส่องเมืองสุข
โรงเรียนเสรีศึกษา      ด.ช. นิรวิทย์ หลวงขัน
รุ่น F | น้ำหนักเกิน34กก.ไม่เกิน 37กก.
DEW GYM      ด.ช. นิติธร สารักษ์
NATTAKORN GYM      ด.ช. ชยุต จันทนา
st.taekwondo      ด.ช. อภิวิชญ์ ฤทตพรหม
DMG TAEKWONDO      ด.ช. พีรวัส ปาเปี้ยม
   
 
 
   
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 37 กก.ขึ้นไป
DMG TAEKWONDO      ด.ช. ภูริณัฐ ยั่งยืน
โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล      ด.ช. ภูมิใจ มุสิกรัตน์
โรงเรียนอนุบาลทานตะวัน      ด.ช. ธรรชธรรมม์ ซู
โรงเรียนเสรีศึกษา      ด.ช. อภิวัตน์ วันลี
PREMIER TAEKWONDO      ด.ช. กิตติภพ ภิญโญ
TAECHEW TKD      ด.ช. ตรัยคุณ เอี่ยมท้วม
SATOเทควันโด      ด.ช. กฤษติพงษ์ คำนาวา
โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล      ด.ช. จิรภัทร สอนดา
DMG TAEKWONDO      ด.ช. รัชต์ชานนท์ ธีรภัทรนนท์
โรงเรียนเสรีศึกษา      ด.ช. นพเก้า จินะการ
INTER TAEKWONDO ACADEMY      ด.ช. นันทนัช หงษ์โต
ประเภท ยุวชน หญิง | 9-10
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 22กก.
SATOเทควันโด      ด.ญ. อัฐภิญญา สาสกุล
INTER TAEKWONDO ACADEMY      ด.ญ. พิชชาอร ปริญญาวิวัฒน์กุล
 
 
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 22กก.ไม่เกิน 25กก.
MWS-ศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน      ด.ญ. อรวรา เพชรเลื่อน
SATOเทควันโด      ด.ญ. สิริรัตน์ ผลกลาง
The Winner@ศูนย์กีฬาบางบอน      ด.ญ. ชนัญธิดา ภัทติวงค์
ชมรมเทควันโดหน่วยป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก      ด.ญ. ศตพร จำปาทอง
   
 
 
   
รุ่น C | น้ำหนักเกิน25 กก.ไม่เกิน 28กก.
Petchsiam Tkd      ด.ญ. อนุสรา ชิตชูสกุล
The Winner@ศูนย์กีฬาบางบอน      ด.ญ. รัชชนิชา มะโรงรัตน์
 
 
รุ่น D | น้ำหนักเกิน28 กก.ไม่เกิน31กก.
CHALAWUN TAEKWONDO      ด.ญ. กนกวรรณ อยู่ทัพ
TreeHouse Taekwondo      ด.ญ. ริสา วัชราวนิชกุล
ชมรมเทควันโดหน่วยป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก      ด.ญ. ปาริฉัตร รู้วิชา
 
 
   
รุ่น E | น้ำหนักเกิน31 กก.ไม่เกิน 34กก.
NATTAKORN GYM      ด.ญ. โกลัญญา แซ่ตั้ง
SATOเทควันโด      ด.ญ. เมย์ริสา โพธิรัชต์
The Winner@ศูนย์กีฬาบางบอน      ด.ญ. ณัฐวรีย์ พิมพ์ทอง
 
 
   
รุ่น F | น้ำหนักเกิน34กก.ไม่เกิน 37กก.
NANTEERA GYM      ด.ญ. พิชริฎา เกิดไทยดี
PREMIER TAEKWONDO      ด.ญ. กมลชนก แซ่เตียว
NATTAKORN GYM      ด.ญ. นฤมล เมืองแก้ว
NANTEERA GYM      ด.ญ. นันท์หทัย ผุยรอด
   
 
 
   
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 37 กก.ขึ้นไป
WANGDEK SCHOOL      ด.ญ. ปรียลักษณ์ มีสวรรค์
DEW GYM      ด.ญ. ปุณณภา จิตสุภาก
The Winner@ศูนย์กีฬาบางบอน      ด.ญ. อัจฉริยา โชติสุวรรณกุล
เรกิ-ริวเทควันโด      ด.ญ. ธนัชพร ลาป่าน
โรงเรียน โสมาภาพัฒนา      ด.ญ. วรวลัญช์ วรศิลป์ชัย
NANTEERA GYM      ด.ญ. มาพิกา วรยศ
โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล      ด.ญ. จรรยพร ศิริวงศ์
The Winner@ศูนย์กีฬาบางบอน      ด.ญ. เกษณีย์ พึ่งฉ่ำ
   
 
 
   
   
 
 
   
ประเภท ยุวชน ชาย | 11-12
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 30กก.
WANGDEK SCHOOL      ด.ช. สหรัฐ หอมกลิ่น
TreeHouse Taekwondo      ด.ช. ธนวิชญ์ ฮี้ตั้ง
 
 
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 30กก.ไม่เกิน 33กก.
Petchsiam Tkd      ด.ช. ชวชล วังศิริไพศาล
TAECHEW TKD      ด.ช. ปิติภัทร ศรีชวนะ
SATOเทควันโด      ด.ช. นาเดีย โชคลาภ
Petchsiam Tkd      ด.ช. กรวิชญ์ สุภาเสพย์
โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล      ด.ช. ธัชกร บุรีรักษ์
Petchsiam Tkd      ด.ช. ภูมิพัฒน์ วงษ์ศิริศักดิ์
 
 
   
 
 
   
รุ่น C | น้ำหนักเกิน33 กก.ไม่เกิน 36กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน36 กก.ไม่เกิน39กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน39 กก.ไม่เกิน 42กก.
ทวีศิลป์บรมราชชนนี      ด.ช. ถีรวัฒน์ ศรีจันทร์ทอง
PREMIER TAEKWONDO      ด.ช. วุฒิภัทร เจริญบูรพา
SATOเทควันโด      ด.ช. กฤษณะ ปานสุวรรณ
 
 
   
รุ่น F | น้ำหนักเกิน42กก.ไม่เกิน 46กก.
จามจุรียิม      ด.ช. อิทธิโชติ อ่อนคำ
CHALAWUN TAEKWONDO      ด.ช. วรโชติ บัวจันทร์
MWS-ศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน      ด.ช. มงคลศิริ ศิลาเหลือง
 
 
   
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 46 กก.ขึ้นไป
The First step TKD      ด.ช. ปุณณภพ จูงใจ
NATTAKORN GYM      ด.ช. วรพล ส่งทานินทร์
Petchsiam Tkd      ด.ช. ชยุตย์ เรืองงาม
TAECHEW TKD      ด.ช. ภัคภัทร เหง้าสุวรรณ์
SATOเทควันโด      ด.ช. นนทกร เมืองมา
st.taekwondo      ด.ช. ยศวัตน์ อภิสิทธิ์ชนธีรา
ชมรมเทควันโดหน่วยป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก      ด.ช. ชวิศ บุญสม
   
 
 
   
 
 
   
ประเภท ยุวชน หญิง | 11-12
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 30กก.
The Winner@ศูนย์กีฬาบางบอน      ด.ญ. วรวลัญช์ ภัทติวงค์
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 30กก.ไม่เกิน 33กก.
ไฟฟ้า by TMB      ด.ญ. รุจจิรา ไชยหงษ์
The Winner@ศูนย์กีฬาบางบอน      ด.ญ. จิดาภา หอมขจร
 
 
รุ่น C | น้ำหนักเกิน33 กก.ไม่เกิน 36กก.
MWS-ศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน      ด.ญ. สิรินทร์ทร แสงทอง
โรงเรียนอัมพรไพศาล      ด.ญ. ธนกร ศาสตร์ส่องวิทย์
โซลชุมทางตลิ่งชัน      ด.ญ. พิชชา อินทุ่ม
 
 
   
รุ่น D | น้ำหนักเกิน36 กก.ไม่เกิน39กก.
ทวีศิลป์บรมราชชนนี      ด.ญ. ณภัทร ระวังชนม์
โซลชุมทางตลิ่งชัน      ด.ญ. ชนิสรา ถาดไธสงค์
 
 
รุ่น E | น้ำหนักเกิน39 กก.ไม่เกิน 42กก.
โซลชุมทางตลิ่งชัน      ด.ญ. ธัญรัตน์ อุปโยธา
The Winner@ศูนย์กีฬาบางบอน      ด.ญ. อชิรญาณ์ กลับวิลา
Petchsiam Tkd      ด.ญ. เทียนธิชา เขมางกูร
 
 
   
รุ่น F | น้ำหนักเกิน42กก.ไม่เกิน 46กก.
TAECHEW TKD      ด.ญ. ทอฝัน ขรณี
โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล      ด.ญ. ปิยเพชร จารุวัฒโนปกรณ์
 
 
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 46 กก.ขึ้นไป
TAECHEW TKD      ด.ญ. ชนกนันท์ ฝากไธสงค์
NANTEERA GYM      ด.ญ. ภภัสสร น้ำสมบุญ
MWS-ศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน      ด.ญ. ปัณฑิตา เจริญวัย
The Winner@ศูนย์กีฬาบางบอน      ด.ญ. ปภาวี หินวิเศษ
   
 
 
   
ประเภท ยุวชน ชาย | 13-14
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 33กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 33กก.ไม่เกิน 35กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน35 กก.ไม่เกิน 39กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน39 กก.ไม่เกิน43กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน43 กก.ไม่เกิน 47กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน47กก.ไม่เกิน 51กก.
WANGDEK SCHOOL      ด.ช. รชต มีสวรรค์
ทวีศิลป์บรมราชชนนี      ด.ช. อินทรัตน์ ภู่สะอาด
TAECHEW TKD      ด.ช. เมธิชัย ทรัพย์สิน
เสรีศึกษา      ด.ช. ฉลองศักดิ์. ทีดินดำ
   
 
 
   
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 51กก.ไม่เกิน 55 กก.
st.taekwondo      ด.ช. รพีภัทร บุญแก้ว
SATOเทควันโด      ด.ช. ธนกฤต โกละกะ
st.taekwondo      ด.ช. เอกภพ แซ่ลิ่ม
 
 
   
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 55 กก.ขึ้นไป
ไฟฟ้า by TMB      ด.ช. กฤตภัค แก้วมหานิล
ไฟฟ้า by TMB      ด.ช. พงศพัฒ ศรีหะมาตร
 
 
ประเภท ยุวชน หญิง | 13-14
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 33กก.
Petchsiam Tkd      ด.ญ. พฤกษา มีมงคล
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 33กก.ไม่เกิน 35กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน35 กก.ไม่เกิน 39กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน39 กก.ไม่เกิน43กก.
โรงเรียนเสรีศึกษา      ด.ญ. วรางคณา ช้างหิน
MWS-ศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน      ด.ญ. ธัมมิกา จันผลช่วง
 
 
รุ่น E | น้ำหนักเกิน43 กก.ไม่เกิน 47กก.
โรงเรียนเสรีศึกษา      ด.ญ. อาทิตยา วันพุธ
MWS-ศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน      ด.ญ. ธนัญญา จันผลช่วง
 
 
รุ่น F | น้ำหนักเกิน47กก.ไม่เกิน 51กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 51กก.ไม่เกิน 55 กก.
โรงเรียนเสรีศึกษา      ด.ญ. ปิยธิดา บุตรหินทอง
TAECHEW TKD      ด.ญ. กชรัตน์ พุ่มเกิด
 
 
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 55 กก.ขึ้นไป
ประเภท เยาวชน ชาย | 15-17
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 45กก.
ไฟฟ้า by TMB      นาย อภิวัฒน์ เอื้อบัณฑิต
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 45กก.ไม่เกิน 48กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน48 กก.ไม่เกิน 51กก.
โรงเรียนเสรีศึกษา      นาย พชร จันทร์ทอง
ชมรมเทควันโดหน่วยป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก      นาย ศุภกร เพ็ชนานาน
 
 
รุ่น D | น้ำหนักเกิน51 กก.ไม่เกิน55กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน55 กก.ไม่เกิน 59กก.
ไฟฟ้า by TMB      นาย ศรายุทธ ทองแร่
รุ่น F | น้ำหนักเกิน59กก.ไม่เกิน 63กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 63กก.ไม่เกิน 68 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 68กก.ไม่เกิน 73 กก.
รุ่น I | น้ำหนักเกิน 73 กก.ขึ้นไป
ประเภท เยาวชน หญิง | 15-17
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 42กก.
ไฟฟ้า by TMB      นางสาว ภาวิณี เลียวบำรุงดี
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 42กก.ไม่เกิน 44กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน44 กก.ไม่เกิน 46กก.
ไฟฟ้า by TMB      นางสาว สริตา สังฤทธิ์
รุ่น D | น้ำหนักเกิน46 กก.ไม่เกิน49กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน49 กก.ไม่เกิน 52กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน52กก.ไม่เกิน 55กก.
ไฟฟ้า by TMB      นางสาว วิภวานี อัญชลีวรพร
โรงเรียน โสมาภาพัฒนา      นางสาว อริสรา ลิ้มประจันทร์
 
 
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 55กก.ไม่เกิน 59 กก.
ไฟฟ้า by TMB      นางสาว ศิริญญา เทียมสิงห์
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 59กก.ไม่เกิน 63 กก.
ไฟฟ้า by TMB      นางสาว ภัทรมน สิงกัน
รุ่น I | น้ำหนักเกิน 63 กก.ขึ้นไป