ต่อสู้ (Kyorugi)

CLASS C

ประเภท พิเศษ ชาย | 3-4
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 16 กิโลกรัม
ประเภท พิเศษ หญิง | 3-4
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 16 กิโลกรัม
ประเภท ยุวชน ชาย | 6
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 16 กิโลกรัม
รุ่น B | น้ำหนัก 16 - 18 กิโลกรัม
รุ่น C | น้ำหนัก 18 - 20 กิโลกรัม
รุ่น D | น้ำหนัก 20 - 22 กิโลกรัม
รุ่น E | น้ำหนัก 22 - 24 กิโลกรัม
รุ่น F | น้ำหนัก 24 กิโลกรัมขึ้นไป
ประเภท ยุวชน หญิง | 6
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 16 กิโลกรัม
รุ่น B | น้ำหนัก 16 - 18 กิโลกรัม
รุ่น C | น้ำหนัก 18 - 20 กิโลกรัม
โรงเรียนวัดสวนดอกเชียงใหม่เทควันโด      ด.ญ. นริศา เกิดหลำ
รุ่น D | น้ำหนัก 20 - 22 กิโลกรัม
รุ่น E | น้ำหนัก 22 - 24 กิโลกรัม
รุ่น F | น้ำหนัก 24 กิโลกรัมขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 7-8
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 18 กิโลกรัม
รุ่น B | น้ำหนัก 18 - 21 กิโลกรัม
รุ่น C | น้ำหนัก 21 - 24 กิโลกรัม
รุ่น D | น้ำหนัก 24 - 27 กิโลกรัม
รุ่น E | น้ำหนัก 27 - 30 กิโลกรัม
รุ่น F | น้ำหนัก 30 กิโลกรัมขึ้นไป
ประเภท ยุวชน หญิง | 7-8
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 18 กิโลกรัม
รุ่น B | น้ำหนัก 18 - 21 กิโลกรัม
รุ่น C | น้ำหนัก 21 - 24 กิโลกรัม
รุ่น D | น้ำหนัก 24 - 27 กิโลกรัม
รุ่น E | น้ำหนัก 27 - 30 กิโลกรัม
รุ่น F | น้ำหนัก 30 กิโลกรัมขึ้นไป
IPECM TKD      ด.ญ. กฤตพร ภูเขา
ประเภท ยุวชน ชาย | 9-10
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 22 กิโลกรัม
รุ่น B | น้ำหนัก 22 - 25 กิโลกรัม
รุ่น C | น้ำหนัก 25 - 28 กิโลกรัม
รุ่น D | น้ำหนัก 28 - 31 กิโลกรัม
รุ่น E | น้ำหนัก 31 - 34 กิโลกรัม
รุ่น F | น้ำหนัก 34 - 37 กิโลกรัม
รุ่น G | น้ำหนัก 37 กิโลกรัมขึ้นไป
ประเภท ยุวชน หญิง | 9-10
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 22 กิโลกรัม
รุ่น B | น้ำหนัก 22 - 25 กิโลกรัม
รุ่น C | น้ำหนัก 25 - 28 กิโลกรัม
IPECM TKD      ด.ญ. รวิปรียา ฤทธิ์กล้า
รุ่น D | น้ำหนัก 28 - 31 กิโลกรัม
โรงเรียนวัดสวนดอกเชียงใหม่เทควันโด      ด.ญ. กมลชนก ใสสะอาด
รุ่น E | น้ำหนัก 31 - 34 กิโลกรัม
รุ่น F | น้ำหนัก 34 - 37 กิโลกรัม
รุ่น G | น้ำหนัก 37 กิโลกรัมขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 11-12
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม
รุ่น B | น้ำหนัก 30 - 33 กิโลกรัม
รุ่น C | น้ำหนัก 33 - 36 กิโลกรัม
รุ่น D | น้ำหนัก 36 - 39 กิโลกรัม
รุ่น E | น้ำหนัก 39 - 42 กิโลกรัม
IPECM TKD      ด.ช. ศุภสัณห์ เสมอใจ
รุ่น F | น้ำหนัก 42 - 46 กิโลกรัม
รุ่น G | น้ำหนัก 46 กิโลกรัมขึ้นไป
ประเภท ยุวชน หญิง | 11-12
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม
รุ่น B | น้ำหนัก 30 - 33 กิโลกรัม
รุ่น C | น้ำหนัก 33 - 36 กิโลกรัม
รุ่น D | น้ำหนัก 36 - 39 กิโลกรัม
รุ่น E | น้ำหนัก 39 - 42 กิโลกรัม
รุ่น F | น้ำหนัก 42 - 46 กิโลกรัม
รุ่น G | น้ำหนัก 46 กิโลกรัมขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 13-14
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 34 กิโลกรัม
รุ่น B | น้ำหนัก 34 - 37 กิโลกรัม
รุ่น C | น้ำหนัก 37 - 40 กิโลกรัม
รุ่น D | น้ำหนัก 40 - 43 กิโลกรัม
รุ่น E | น้ำหนัก 43 - 46 กิโลกรัม
รุ่น F | น้ำหนัก 46 - 49 กิโลกรัม
รุ่น G | น้ำหนัก 49 - 52 กิโลกรัม
รุ่น H | น้ำหนัก 52 - 55 กิโลกรัม
รุ่น I | น้ำหนัก 55 กิโลกรัมขึ้นไป
ประเภท ยุวชน หญิง | 13-14
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 34 กิโลกรัม
รุ่น B | น้ำหนัก 34 - 37 กิโลกรัม
รุ่น C | น้ำหนัก 37 - 40 กิโลกรัม
รุ่น D | น้ำหนัก 40 - 43 กิโลกรัม
รุ่น E | น้ำหนัก 43 - 46 กิโลกรัม
รุ่น F | น้ำหนัก 46 - 49 กิโลกรัม
รุ่น G | น้ำหนัก 49 - 52 กิโลกรัม
รุ่น H | น้ำหนัก 52 - 55 กิโลกรัม
รุ่น I | น้ำหนัก 55 กิโลกรัมขึ้นไป
ประเภท เยาวชน ชาย | 15-17
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 45 กิโลกรัม
รุ่น B | น้ำหนัก 45 - 48 กิโลกรัม
รุ่น C | น้ำหนัก 48 - 51 กิโลกรัม
รุ่น D | น้ำหนัก 51 - 55 กิโลกรัม
รุ่น E | น้ำหนัก 55 - 59 กิโลกรัม
รุ่น F | น้ำหนัก 59 - 63 กิโลกรัม
รุ่น G | น้ำหนัก 63 - 68 กิโลกรัม
รุ่น H | น้ำหนัก 68 - 73 กิโลกรัม
รุ่น I | น้ำหนัก 73 - 78 กิโลกรัม
รุ่น J | น้ำหนัก 78 กิโลกรัมขึ้นไป
ประเภท เยาวชน หญิง | 15-17
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 42 กิโลกรัม
รุ่น B | น้ำหนัก 42 - 44 กิโลกรัม
รุ่น C | น้ำหนัก 44 - 46 กิโลกรัม
รุ่น D | น้ำหนัก 46 - 49 กิโลกรัม
รุ่น E | น้ำหนัก 49 - 52 กิโลกรัม
รุ่น F | น้ำหนัก 52 - 55 กิโลกรัม
รุ่น G | น้ำหนัก 55 - 59 กิโลกรัม
รุ่น H | น้ำหนัก 59 - 63 กิโลกรัม
รุ่น I | น้ำหนัก 63 - 68 กิโลกรัม
รุ่น J | น้ำหนัก 68 กิโลกรัมขึ้นไป
ประเภท ประชาชน ชาย |
รุ่น A | ไม่เกิน 45 กิโลกรัม
รุ่น B | น้ำหนัก 45 - 48 กิโลกรัม
รุ่น C | น้ำหนัก 48 - 51 กิโลกรัม
รุ่น D | น้ำหนัก 51 - 55 กิโลกรัม
รุ่น E | น้ำหนัก 55 - 59 กิโลกรัม
รุ่น F | น้ำหนัก 59 - 63 กิโลกรัม
รุ่น G | น้ำหนัก 63 - 68 กิโลกรัม
รุ่น H | น้ำหนัก 68 - 73 กิโลกรัม
ประเภท ประชาชน หญิง |
รุ่น A | ไม่เกิน 42 กิโลกรัม
รุ่น B | น้ำหนัก 42 - 44 กิโลกรัม
รุ่น C | น้ำหนัก 44 - 46 กิโลกรัม
รุ่น D | น้ำหนัก 46 - 48 กิโลกรัม
รุ่น E | น้ำหนัก 48 - 52 กิโลกรัม
รุ่น F | น้ำหนัก 52 - 55 กิโลกรัม
รุ่น G | น้ำหนัก 55 - 59 กิโลกรัม
รุ่น H | น้ำหนัก 59 - 63 กิโลกรัม