ต่อสู้ (Kyorugi)

CLASS C

ประเภท พิเศษ ชาย | 3-4
ประเภท พิเศษ หญิง | 3-4
ประเภท ยุวชน ชาย | 6
ประเภท ยุวชน หญิง | 6
ประเภท ยุวชน ชาย | 7-8
ประเภท ยุวชน หญิง | 7-8
ประเภท ยุวชน ชาย | 9-10
ประเภท ยุวชน หญิง | 9-10
ประเภท ยุวชน ชาย | 11-12
ประเภท ยุวชน หญิง | 11-12
ประเภท ยุวชน ชาย | 13-14
ประเภท ยุวชน หญิง | 13-14
ประเภท เยาวชน ชาย | 15-17
ประเภท เยาวชน หญิง | 15-17
ประเภท ประชาชน ชาย |
ประเภท ประชาชน หญิง |
CADET MALE |
CADET FEMALE |