ต่อสู้ (Kyorugi)

CLASS C

ประเภท ยุวชน ชาย | 6
รุ่น A | ไม่เกิน 18 กิโลกรัม
ปากน้ำ      ด.ช. พิชชานันท์ พรรณมาตย์
WST Taekwondo      ด.ช. คมศักดิ์ บุญเอื้อ
Master Kick Taekeondo      ด.ช. พงศ์ภรณ์ ลีเพชรรัตน์
 
 
   
รุ่น B | 18 – 20 กิโลกรัม
PESUSO MARTAIL ARTS ACADEMY      ด.ช. ลี จูเนียร์ ซาห์ลาน
SPECIAL TKD.      ด.ช. กฤติธี บุญยัง
สพด.วัดชัยมงคล      ด.ช. ธนวิชญ์ บุญมา
 
 
   
รุ่น C | 20 – 23 กิโลกรัม
สพด.วัดชัยมงคล      ด.ช. สุทธิเดช สุขแสงใส
WST Taekwondo      ด.ช. คุนานนท์ แว่นแก้ว
สพด.วัดชัยมงคล      ด.ช. สิทธิโชค ไชยสิทธิ์
 
 
   
รุ่น D | 23 – 26 กิโลกรัม
WST Taekwondo      ด.ช. มิชแกน โอนัวราห์
สพด.วัดชัยมงคล      ด.ช. Pannavit Sukrung
 
 
รุ่น E | 26 – 29 กิโลกรัม
PESUSO MARTAIL ARTS ACADEMY      ด.ช. NIELS VANLERBERGHE
MTR.      ด.ช. ปัณณวิชญ์ แสงประเวช
WST Taekwondo      ด.ช. จิรภัทร วัฒนสุวกุล
 
 
   
รุ่น F | 29 – 32 กิโลกรัม
รุ่น G | 32 กิโลกรัม ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน หญิง | 6
รุ่น A | ไม่เกิน 18 กิโลกรัม
MTR.      ด.ญ. รัญชนา โตสุพรรณ์
WST Taekwondo      ด.ญ. คุณัญญา แว่นแก้ว
SPECIAL TKD.      ด.ญ. กิตติวรา แซ่ลี้ (3-4ปี) น้ำหนัก 21.1
สพด.วัดชัยมงคล      ด.ญ. ธนพร อ่วมสิน
   
 
 
   
รุ่น B | 18 – 20 กิโลกรัม
สพด.วัดชัยมงคล      ด.ญ. จัสมิน เฟิร์นนาเดซดิพาซ
SPECIAL TKD.      ด.ญ. ณภัทรลภา ทองแพง
สพด.วัดชัยมงคล      ด.ญ. เนตรนภา สกุลราช
 
 
   
รุ่น C | 20 – 23 กิโลกรัม
JARAN IMPERIAL WORLD SAMRONG      ด.ญ. ริกะ ฮากิวะระ
สพด.วัดชัยมงคล      ด.ญ. ณัติณชา มุถุนาวงศ์
สพด.วัดชัยมงคล      ด.ญ. สุจิตรา อินทร์ประดับ
WST Taekwondo      ด.ญ. รัตนรัตน์ เพ็งทา
   
 
 
   
รุ่น D | 23 – 26 กิโลกรัม
รุ่น E | 26 – 29 กิโลกรัม
รุ่น F | 29 – 32 กิโลกรัม
รุ่น G | 32 กิโลกรัม ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 7-8
รุ่น A | ไม่เกิน 20 กิโลกรัม
PESUSO MARTAIL ARTS ACADEMY      ด.ช. ALAN DURHAM
JARAN IMPERIAL WORLD SAMRONG      ด.ช. ปัณณธร บุญมณีรัตนกุล
MTR.      ด.ช. จิระพนธ์ ฉัตรสุวรรณ์
 
 
   
รุ่น B | 20 – 22 กิโลกรัม
PESUSO MARTAIL ARTS ACADEMY      ด.ช. คณิศร แซมเพ็ชร
MTR.      ด.ช. กรกันต์ เทพศิลปวิสุทธิ์
สพด.วัดชัยมงคล      ด.ช. นวพล เลี่ยมทอง
Master Kick Taekeondo      ด.ช. ธนชาติ เอี่ยมวัน
PESUSO MARTAIL ARTS ACADEMY      ด.ช. ภูวกร จิรพุทธิวัต
 
 
 
 
   
รุ่น C | 22 – 25 กิโลกรัม
รุ่น D | 25 – 28 กิโลกรัม
MTR.      ด.ช. ปิยพัชร์ เรืองพรหม
MTR.      ด.ช. กรัณย์ เร่งประเสริฐ
 
 
รุ่น E | 28 – 31 กิโลกรัม
WST Taekwondo      ด.ช. มนตราการ ยานะวงศ์
ลูกประดู่      ด.ช. วีรศักดิ์ เอี้ยวแซ
 
 
รุ่น F | 31 – 34 กิโลกรัม
WST Taekwondo      ด.ช. วงศกร ขันคำ
A.E.C. NONGPRUE TEAM      ด.ช. พุทธคุณ มุสิกบุญเลิศ
 
 
รุ่น G | 34 – 37 กิโลกรัม
รุ่น H | 37 กิโลกรัม ขึ้นไป
MTR.      ด.ช. สรวิชญ์ แสงประเวช
Master Kick Taekeondo      ด.ช. พงศ์พัศ ลีเพชรรัตน์
WST Taekwondo      ด.ช. กนก ไวเดชา
สพด.วัดชัยมงคล      ด.ช. Mohamed Islam
   
 
 
   
ประเภท ยุวชน หญิง | 7-8
รุ่น A | ไม่เกิน 20 กิโลกรัม
รุ่น B | 20 – 22 กิโลกรัม
WST Taekwondo      ด.ญ. ภคมล ขันคำ
A.E.C. NONGPRUE TEAM      ด.ญ. กนกวรรณ สงวนจันทร์
 
 
รุ่น C | 22 – 25 กิโลกรัม
PESUSO MARTAIL ARTS ACADEMY      ด.ญ. PAULA VANLERBERGHE
WST Taekwondo      ด.ญ. สุพิชญา แจ่มจรูญ
A.E.C. NONGPRUE TEAM      ด.ญ. นัทธนันท์ แถวถึก
 
 
   
รุ่น D | 25 – 28 กิโลกรัม
SPECIAL TKD.      ด.ญ. กัญญาณัฐ กัลยาประสิทธิ์
MTR.      ด.ญ. รวิ พฤกษ์พนารัตน์
 
 
รุ่น E | 28 – 31 กิโลกรัม
สพด.วัดชัยมงคล      ด.ญ. ชุติมา มีแสง
ปากน้ำ      ด.ญ. ณัฏฐณิชา คำนวนนิคมเขต
 
 
รุ่น F | 31 – 34 กิโลกรัม
รุ่น G | 34 – 37 กิโลกรัม
รุ่น H | 37 กิโลกรัม ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 9-10
รุ่น A | ไม่เกิน 24 กิโลกรัม
รุ่น B | 24 – 27 กิโลกรัม
WST Taekwondo      ด.ช. ธีรเดช เถาแตง
ปากน้ำ      ด.ช. ณพธีร์ ยืนชีวิต
 
 
รุ่น C | 27 – 30 กิโลกรัม
รุ่น D | 30 – 33 กิโลกรัม
รุ่น E | 33 – 36 กิโลกรัม
PESUSO MARTAIL ARTS ACADEMY      ด.ช. ROBERT VANLERBERGHE
A.E.C. NONGPRUE TEAM      ด.ช. รณกร สงวนจันทร์
 
 
รุ่น F | 36 – 39 กิโลกรัม
รุ่น G | 39 – 42 กิโลกรัม
WST Taekwondo      ด.ช. ณฐกร ขันคำ
ลูกประดู่      ด.ช. คเชณญ์ภพ นิยมจันทร์
 
 
รุ่น H | 42 กิโลกรัมขึ้นไป
ประเภท ยุวชน หญิง | 9-10
รุ่น A | ไม่เกิน 24 กิโลกรัม
WST Taekwondo      ด.ญ. ณัฐณิชา แนบเนียน
ลูกประดู่      ด.ญ. คัคคนางค์ อยู่บัว
 
 
รุ่น B | 24 – 27 กิโลกรัม
ปากน้ำ      ด.ญ. ชุติกาญจน์ ปาวี
PESUSO MARTAIL ARTS ACADEMY      ด.ญ. ปภาวรินท์ เวชษี
MTR.      ด.ญ. ปรรณยวีณ์ พงษ์กระสินธุ์
 
 
   
รุ่น C | 27 – 30 กิโลกรัม
รุ่น D | 30 – 33 กิโลกรัม
ปากน้ำ      ด.ญ. ชุตินันท์ จันทร์ทอง
ลูกประดู่      ด.ญ. คัคคนานค์ อยู่บัว
 
 
รุ่น E | 33 – 36 กิโลกรัม
รุ่น F | 36 – 39 กิโลกรัม
รุ่น G | 39 – 42 กิโลกรัม
รุ่น H | 42 กิโลกรัมขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 11-12
รุ่น A | ไม่เกิน 28 กิโลกรัม
รุ่น B | 28 – 31 กิโลกรัม
รุ่น C | 31 – 34 กิโลกรัม
รุ่น D | 34 – 37 กิโลกรัม
PESUSO MARTAIL ARTS ACADEMY      ด.ช. อัครัช กลอยเดช
MTR.      ด.ช. ปิยพัทธ์ ตะพานนาค
ลูกประดู่      ด.ช. บวรนันท์ ชันรัมย์
PESUSO MARTAIL ARTS ACADEMY      ด.ช. เกรียงไกร ฮาบามแขม
   
 
 
   
รุ่น E | 37 – 40 กิโลกรัม
รุ่น F | 40 – 43 กิโลกรัม
รุ่น G | 43 – 46 กิโลกรัม
PESUSO MARTAIL ARTS ACADEMY      ด.ช. พลภัทร ทองรอด
รุ่น H | 46 กิโลกรัมขึ้นไป
PESUSO MARTAIL ARTS ACADEMY      ด.ช. Kawintad Uru-ekolan
ประเภท ยุวชน หญิง | 11-12
รุ่น A | ไม่เกิน 28 กิโลกรัม
รุ่น B | 28 – 31 กิโลกรัม
รุ่น C | 31 – 34 กิโลกรัม
รุ่น D | 34 – 37 กิโลกรัม
รุ่น E | 37 – 40 กิโลกรัม
รุ่น F | 40 – 43 กิโลกรัม
รุ่น G | 43 – 46 กิโลกรัม
รุ่น H | 46 กิโลกรัมขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 13-14
รุ่น A | ไม่เกิน 36 กิโลกรัม
รุ่น B | 36 – 39 กิโลกรัม
รุ่น C | 39 – 42 กิโลกรัม
รุ่น D | 42 – 45 กิโลกรัม
รุ่น E | 45 – 48 กิโลกรัม
รุ่น F | 48 – 51 กิโลกรัม
รุ่น G | 51 – 54 กิโลกรัม
รุ่น H | 54 กิโลกรัมขึ้นไป
ประเภท ยุวชน หญิง | 13-14
รุ่น A | ไม่เกิน 34 กิโลกรัม
รุ่น B | 34 – 37 กิโลกรัม
รุ่น C | 37 – 40 กิโลกรัม
WST Taekwondo      ด.ญ. มนัสวี วงษาเสน
รุ่น D | 40 – 43 กิโลกรัม
รุ่น E | 43 – 46 กิโลกรัม
รุ่น F | 46 – 49 กิโลกรัม
รุ่น G | 49 – 52 กิโลกรัม
รุ่น H | 52 กิโลกรัมขึ้นไป
JARAN IMPERIAL WORLD SAMRONG      ด.ญ. นัทกานท์ แต่งเมือง
Master Kick Taekeondo      ด.ญ. มนัสวี แก้ววิลัย
 
 
ประเภท เยาวชน ชาย | 15-17
รุ่น A | ไม่เกิน 45 กิโลกรัม
รุ่น B | 45 – 48 กิโลกรัม
รุ่น C | 48 – 51 กิโลกรัม
รุ่น D | 51 – 55 กิโลกรัม
รุ่น E | 55 – 59 กิโลกรัม
รุ่น F | 59 – 63 กิโลกรัม
รุ่น G | 63 – 68 กิโลกรัม
รุ่น H | 68 กิโลกรัมขึ้นไป
ประเภท เยาวชน หญิง | 15-17
รุ่น A | ไม่เกิน 42 กิโลกรัม
รุ่น B | 42 – 44 กิโลกรัม
รุ่น C | 44 – 46 กิโลกรัม
รุ่น D | 46 – 49 กิโลกรัม
รุ่น E | 49 – 52 กิโลกรัม
รุ่น F | 52 – 55 กิโลกรัม
รุ่น G | 55 – 59 กิโลกรัม
รุ่น H | 59 กิโลกรัมขึ้นไป
PESUSO MARTAIL ARTS ACADEMY      นางสาว นันทชาณา กลอยเดช
ประเภท ประชาชน ชาย |
รุ่น A | ไม่เกิน 54 กิโลกรัม
รุ่น B | 54 – 58 กิโลกรัม
รุ่น C | 58 – 63 กิโลกรัม
รุ่น D | 63 – 68 กิโลกรัม
รุ่น E | 68 – 74 กิโลกรัม
รุ่น F | 74 – 80 กิโลกรัม
รุ่น G | 80 – 87 กิโลกรัม
รุ่น H | 87 กิโลกรัมขึ้นไป
รุ่น A | ไม่เกิน 46 กิโลกรัม
ประเภท ประชาชน หญิง |
รุ่น A | ไม่เกิน 46 กิโลกรัม
รุ่น B | 46 – 49 กิโลกรัม
รุ่น C | 49 – 53 กิโลกรัม
รุ่น D | 53 – 57 กิโลกรัม
รุ่น E | 57 – 62 กิโลกรัม
รุ่น F | 62 – 67 กิโลกรัม
รุ่น G | 67 – 73 กิโลกรัม
รุ่น H | 73 กิโลกรัมขึ้นไป