รับสมัครเข้าร่วมอบรม Kyourugi Referee Refresher Course 2016


กำหนดการรับสมัคร

รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 18 มีนาคม 2559  โดยการมาส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ (ไม่รับเอกสารทางอีเมล์ และแฟ็กซ์)  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม วันที่ 21 มีนาคม 2559 ทางเวปไซค์ www.taekwondothai.com  ในกรณีที่ส่งเอกสารไม่ครบ สมาคม ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาให้เข้าร่วมการอบรม

 

 

รายละเอียดโครงการ

 

ใบสมัคร

Comments