LEAGUE 1

Name Team COACH All SCORE TEAM
 RDC - The Champion นายศรัณย์ สายธารทิพย์
126
 RDC Lampang ภูมิพัฒน์ รักษาล้ำ
113
 DR.KHANITTHA ดร.ขนิษฐา ชุมเพ็ญ
107
  CRMA พัชระ พุฒิพงษ์ ทองตัน
103
 GTM เมฆ ใจนันตา
99
 H.M.A Lamphun นายชัยรัตน์ แซ่เจ้า
98
 SMART TKD CM นายพงศ์พนา เมืองสุวรรณ
92
 เยาวลักษณ์เทควันโด อธิปไตย ไชยวงศ์
64
 LION FIGHTER ACADEMY นายเสกทรัพย์ คำมงคล
61
 ชมรมเทควันโด สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ น.ส อภิญญา นันตาเครือ
53
 CARE YOUNG TKD ทวิชัย ไฝ่แจ้คำมูล
39
 ์NAN CNT ชนาธิป เหมือนโพธิ์
38
 CaVaLRy TeaM นายวัชรกรณ์ ไชยพรหม
33
 ยุทธภูมิเทควันโด ยุทธภูมิ เปี่ยมศิริ
28
 บ้านขันหอม เทควันโด ฉัตรชัย ยะปะนัน
25
 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน จิรวัฒน์ กองเงิน
26
 THAI-KOREA TAEKWONDO ณัฐจักร ณ เชียงใหม่
24
 ส.เรืองทาน700ปี ปฏิมา จรุงวัฒนา
23
 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ ฯ ว่าที่ร้อยเอกรุ่ง จันเดียว
22
 PHOENIX TAEKWONDO พิมผกา บุญชื่น
16
 STJ TAEKWONDO เบญญาภา
16
 STR TAEKWONDO สุภกิจ เรือนคำ(แก๊ป)
14
 ชมรมเทควันโดโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ครูตูน
14
 UTTARADIT TAEKWONDO GYM นางสาวศิริพร บวบสด
14
 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 นายคมกริช พลหาญ
11
 SRD Taekwondo นาย อัครภัทร กรกิจชุติภัทร
10
 KIZEN TAEKWONDO GYM PHAYAO นายอัศวพงษ์ ไข่แก้ว
9
 a.s.p เทควันโด วีระศักดิ์ พัตรพิบูล
9
 วิถีเพชร นายณรงค์ ทองเพชร
8
 Chanyo Tarkwondo Gym จินตนา จันทร์โย
7
 Hunter Club ชยพล สุธรรม
6
 มหาวิทยลัยเชียงใหม่ คณะสังคมศาสตร์ นางสาวอภิญญา นันตาเครือ
5
 P-MAD ศุภชัย สุกุลทา
5
 rdc.สันติวิทยา ยรรยง สุริยะเจริญ
5
 Y.M.C.A wittawat
1
  SMART TKD พงศ์พนา เมืองสุวรรณ
0
 Tae Club Fighter เจษฎา จันทร์แหง
0
 The Champion Chiang Mai ชยพัทธ์ เลาหะเพ็ญแสง
0
 Care-Young Tkd Lp. ทวิชัย ไฝ่แจ้คำมูล
0
 Care-young Tkd Lp ทวิชัย ไฝ่แจ้คำมูล
0
 ทดสอบ001 001
0
 ชมรมเทควันโดสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา อังคณาพร ทิพย์กาวี
0