คู่สาย สนาม A POOMSAE ไม่มีคู่เตะ

การแข่งขันเทควันโดกีฬานักเรียนนักศึกษาและเยาวชนจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2562

แก้ไขแมทการแข่งขันที่นี่ครับ
   

สถานที่จัดการแข่งขัน โรงยิมส์พลศึกษา โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล | กระบี่
แข่งขันวันที่ 4/8/2562
กำหนดหมดเขต รับสมัคร 2019-08-02
สถานที่ติดต่อทางไปรษณีย์ ชมรมเทควันโดจังหวัดกระบี่ 17/1 ซ.หลานไทย ถ.อุตรกิจ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
เบอร์โทร 0955399165
Url pun25054403
ใบสมัครเพื่อดาวน์โหลด
(โหลดไปแล้ว 267 ครั้ง )
ดาวน์โหลดเอกสาร
มีคนสนใจเปิดดูแล้ว 5087

ระเบียบและข้อบังคับ การแข่งขันเทควันโดนักเรียน นักศึกษาและเยาวชน จังหวัดกระบี่ ประจำปี 2562 วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ โรงยิมส์พลศึกษา โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อ.เมือง จ. กระบี่ คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขันประเภทต่อสู้ (เคียวรูกิ) - ต้องสมัครเข้าแข่งขันในนามของ สถาบันการศึกษาที่นักเรียน นักศึกษาสังกัดอยู่ - นักกีฬา 1 คน มีสิทธิเข้าแข่งขันเพียง 1 รุ่นเท่านั้น - เป็นผู้ยอมรับและปฎิบัติตามระเบียบข้อบังคับของการแข่งขัน คณะกรรมการจัดการแข่งขันด้วยความ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา - คณะกรรมการจัดการแข่งขันมีสิทธิปฎิเสธใบสมัครของนักกีฬาบางคนหรือทั้งทีมได้ ในกรณีส่งหลักฐานการสมัครอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง หลักฐานการรับสมัครประเภทต่อสู้ (เคียวรูกิ) - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และพร้อมแสดงตัวจริงในวันชั่งน้ำหนัก (กรณียังไม่มีบัตรประจำตัว ประชาชนให้ใช้สำเนาสูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมแสดงตัวจริงในวันชั่งน้ำหนักเช่นกัน) -ในใบสมัครต้องมี ลายเซ็นรับรองของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพร้อมประทับตรา โรงเรียน -สำเนาคุณวุฒิสอบเลื่อนขั้นสาย ครั้งสุดท้าย จำนวน 1 ใบ -หากตรวจพบเอกสารหลักฐานเป็นเท็จ คุณวุฒิและอายุจะตัดสิทธิในการเข้าแข่งขันและจะแจ้งไปยัง สถานศึกษาและสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกระบี่ เพื่อลงโทษต่อไป อุปกรณ์การแข่งขันเทควันโด -ใช้ชุดแข่งขันสีขาวตามแบบการแข่งขันสากลเท่านั้น -นักกีฬาต้องสวมเครื่องป้องกันศีรษะและป้องกันลำตัวตามขนาดที่กำหนดไว้ในกติกาสากล -สวมเครื่องป้องกันแขนและขาทั้ง 2 ข้าง นักกีฬาทั้งชาย/หญิงจะต้องสวมเครื่องป้องกันอวัยวะเพศ รวมทั้งถุงมือ และนักกีฬาต้องใส่ฟันยางทุกครั้งรวมถึงอุปกรณ์ทั้งหมดตลอดทำการแข่งขัน -การแข่งขันทุกรุ่นใช้เกราะธรรมดา - นักกีฬาอายุ 11-12 ปี ( Class A ) , 13-14 ปี( Class A ), 15 – 17 ปี( Class A คัดเลือกเป็นตัวแทน นักกีฬาจังหวัดกระบี่) และ คาเด็ท (ยุวชนชาย – หญิง ) ใช้เกราะไฟฟ้า KP&Pและ เครื่องป้องกันศรีษะไฟฟ้า ฝ่ายจัดการแข่งขันเตรียมไว้ให้ นักกีฬาเตรียมถุงเท้า มาเองไม่มีให้ยืม ****หมายเหตุทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันไม่มีอุปกรณ์ใดๆให้ยืมนักกีฬาจะต้องนำอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันมาด้วยตัวเอง**** กติกาการแข่งขันเคียวรูกิ -ใช้กติกาการแข่งขันสากลของสหพันธ์เทควันโดโลกฉบับปัจจุบัน (กติกาใหม่) -สนามแข่งขันขนาด 10 x 10 เมตร จำนวน 1 สนาม -ใช้วิธีการแข่งขันแบบแพ้คัดออก -กำหนดเวลาการแข่งขันรอบแรกถึงรอบชิงชนะเลิศ - ยุวชน รุ่นอายุ 5-6 ปี, 7-8 ปี, 9-10 ปี 3 ยกๆ ละ 1 นาที พัก 20 วินาที -ยุวชน รุ่นอายุ 11-12 ปี, 13-14 ปี 3 ยกๆ ละ 1.30 นาที พัก 30 วินาที -เยาวชน รุ่นอายุ 15-17 ปี 3 ยกๆ ละ 1.30 นาที พัก 30 วินาที (***หากมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสมจะแจ้งให้ทราบในวันประชุมผู้จัดการทีม***) -ไม่มีการชิงตำแหน่งที่ 3 โดยให้มีตำแหน่งที่ 3 ร่วมกัน 2 คน -ให้นักกีฬารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 15 นาที -ฝ่ายจัดการแข่งขันฯจะทำการขานชื่อนักกีฬาผู้ที่จะเข้าการแข่งขัน 3 ครั้งในช่วงเวลา 3 นาทีก่อนถึงกำหนดการแข่งขันขันในคู่นั้นๆหากผู้เข้าแข่งขันไม่มาปรากฏตัวในบริเวณสนามแข่งขันหลังจากเลยกำหนดการแข่งขันไปแล้ว 1 นาทีถือว่าผู้นั้นถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน A= ไม่จำกัดสาย , B = ไม่เกินสายเขียว , C = ไม่เกินสายเหลือง - ผู้ฝึกสอนนำนักกีฬาพร้อมบัตรประจำตัวนักกีฬามารายงานตัวเพื่อรับการตรวจอุปกรณ์การแข่งขันที่โต๊ะ กรรมการตรวจอุปกรณ์การแข่งขันก่อนการแข่งขัน 15 นาที - ผู้ฝึกสอนนำนักกีฬามารอการแข่งขันในบริเวณที่ฝ่ายจัดการแข่งขันจัดเตรียมไว้ - เจ้าหน้าที่นำนักกีฬาและผู้ฝึกสอนลงสนามนักกีฬาพร้อมบัตรประจำตัวนักกีฬารายงานตัวกับหัวหน้ากรรมการ ที่ควบคุมการแข่งขันประจำสนามกรรมการเก็บบัตรประจำตัวนักกีฬาไว้ - เสร็จสิ้นการแข่งขัน เจ้าหน้าที่นำนักกีฬาและผู้ฝึกสอนออกจากสนามนักกีฬารับบัตรประจำตัวคืน การประท้วง -คณะกรรมการผู้ชี้ขาดการประท้วงประกอบด้วย -คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงทางคุณสมบัตินักกีฬา -คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเทคนิคการแข่งขัน การประท้วงให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ -การยื่นประท้วงให้เป็นไปตามหลักเทควันโดสากลโดยให้ผู้ควบคุมทีมนักกีฬาที่เสียผลประโยชน์ เป็นผู้ประท้วงโดยกระทำเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งมีข้อความชัดเจน โดยใช้แบบฟอร์มของ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน -การประท้วงเกี่ยวกับเทคนิคการแข่งขัน ให้ยื่นต่อประธานคณะกรรมการการพิจารณาประท้วงทางเทคนิคภายใต้ เงื่อนไขและเวลาที่กำหนดไว้ -การประท้วงคุณสมบัติของนักกีฬา ให้ยื่นต่อประธานคณะกรรมการพิจารณาการ ประท้วงทาง คุณสมบัติของนักกีฬา ภายใต้เงื่อนไขเวลาที่กำหนดไว้ -การยื่นประท้วงทุกครั้งต้องจ่ายเงินประกันการประท้วง 2,000 บาท อย่างช้าไม่เกิน 10 นาที หลังการแข่งขันคู่ที่การประท้วงสิ้นสุดผู้ยื่นประท้วงจะได้รับเงินคืนเมื่อการประท้วงมีผลชนะมิฉะนั้นให้ริบเงินประกันเป็นรายได้ของการจัดการแข่งขัน -คำตัดสินของคณะกรรมการดังกล่าวให้ถือเป็นที่สิ้นสุด หากคู่กรณีฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำตัดสิน นั้นให้ถือว่าปฏิบัติมิชอบด้วยเจตนารมย์ของการส่งเสริมกีฬาให้ประธานคณะกรรมการจัดการ แข่งขันพิจารณาลงโทษตามความเหมาะสม การลงโทษ -ในกรณีที่คณะกรรมการตัดสินให้คู่กรณีทำการแข่งขันต่อไปหากแต่ผู้ใดไม่ยอมทำการแข่งขันให้คณะกรรมการ ตัดสิทธิ์ในการแข่งขันผู้นั้นออก - นักกีฬาผู้ใดไม่ลงแข่งขันตามเวลาที่กำหนดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรจะถูกลงโทษตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน - ผลการแข่งขันที่เป็นอย่างไรมาก่อนให้คงไปตามเดิม หากการแข่งขันพบว่ามีการละเมิดระเบียบข้อบังคับให้ถือว่าฝ่ายคู่แข่งขันเป็นผู้ชนะหากได้รับรางวัลหรือตำแหน่งในการแข่งขันให้ถือว่าเป็นโมฆะ -หากนักกีฬาหรือผู้ฝึกสอนรวมทั้งกองเชียร์ทีมใดกระทำตนไม่เหมาะสมกับระเบียบปฏิบัติอันดีของ การแข่งขันกีฬาเทควันโดและได้มีการตักเตือนแล้วทางฝ่ายจัดการแข่งขันฯจะเชิญออกจากสนามแข่งขัน และทำเรื่องเสนอให้ทางสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกระบี่ โรงเรียนต้นสังกัด ลงโทษต่อไป ประเภทยุวชน ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 5-6 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2556-2557) ไม่จำกัดฝีมือ 1.รุ่น A น้ำหนักไม่เกิน 18 กก. 2.รุ่น B น้ำหนักเกิน 18 แต่ไม่เกิน 20 กก. 3.รุ่น C น้ำหนักเกิน 20 แต่ไม่เกิน 22 กก. 4.รุ่น D น้ำหนักเกิน 22 แต่ไม่เกิน 24 กก. 5.รุ่น E น้ำหนักเกิน 24 กก.ขึ้นไป ประเภทยุวชน ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 7-8 ปี (พ.ศ.2554 - 2555) (A, B,C) 1.รุ่น A น้ำหนักไม่เกิน 20 กก. 2.รุ่น B น้ำหนักเกิน 20 แต่ไม่เกิน 22 กก. 3.รุ่น C น้ำหนักเกิน 22 แต่ไม่เกิน 24 กก. 4.รุ่น D น้ำหนักเกิน 24 แต่ไม่เกิน 27 กก. 5.รุ่น E น้ำหนักเกิน 27 แต่ไม่เกิน 30 กก. 6.รุ่น F น้ำหนักเกิน 30 แต่ไม่เกิน 34 กก. 7.รุ่น G น้ำหนักเกิน 34 แต่ไม่เกิน 38 กก. 8.รุ่น H น้ำหนักเกิน 38 กก.ขึ้นไป ประเภทยุวชน ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 9-10 ปี (พ.ศ.2552 - 2553) (A, B,C) 1.รุ่น A น้ำหนักเไม่เกิน 23 กก. 2.รุ่น B น้ำหนักเกิน 23 แต่ไม่เกิน 25 กก. 3.รุ่น C น้ำหนักเกิน 25 แต่ไม่เกิน 27 กก. 4.รุ่น D น้ำหนักเกิน 27 แต่ไม่เกิน 29 กก. 5.รุ่น E น้ำหนักเกิน 29 แต่ไม่เกิน 32 กก. 6.รุ่น F น้ำหนักเกิน 32 แต่ไม่เกิน 36 กก. 7.รุ่น G น้ำหนักเกิน 36 แต่ไม่เกิน 40 กก. 8.รุ่น H น้ำหนักเกิน 40 กก.ขึ้นไป ประเภทยุวชน ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 11-12 ปี (พ.ศ.2550 - 2551) (A, B,C) 1.รุ่น A น้ำหนักไม่เกิน 30 กก. 2.รุ่น B น้ำหนักเกิน 30 แต่ไม่เกิน 33 กก. 3.รุ่น C น้ำหนักเกิน 33 แต่ไม่เกิน 36 กก. 4.รุ่น D น้ำหนักเกิน 36 แต่ไม่เกิน 39 กก. 5.รุ่น E น้ำหนักเกิน 39 แต่ไม่เกิน 43 กก. 6.รุ่น F น้ำหนักเกิน 43 แต่ไม่เกิน 47 กก. 7.รุ่น G น้ำหนักเกิน 47 แต่ไม่เกิน 51 กก. 8.รุ่น H น้ำหนักเกิน 51 กก.ขึ้นไป ประเภทยุวชน ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 13-14 ปี (พ.ศ.2548 - 2549) (A, B,C) 1.รุ่น A น้ำหนักไม่เกิน 33 กก. 2.รุ่น B น้ำหนักเกิน 33 แต่ไม่เกิน 37 กก. 3.รุ่น C น้ำหนักเกิน 37 แต่ไม่เกิน 41 กก. 4.รุ่น D น้ำหนักเกิน 41 แต่ไม่เกิน 45 กก. 5.รุ่น E น้ำหนักเกิน 45 แต่ไม่เกิน 49 กก. 6.รุ่น F น้ำหนักเกิน 49 แต่ไม่เกิน 53 กก. 7.รุ่น G น้ำหนักเกิน 53 แต่ไม่เกิน 57 กก. 8.รุ่น H น้ำหนักเกิน 57 แต่ไม่เกิน 61 กก. 9.รุ่น I น้ำหนักเกิน 61 แต่ไม่เกิน 65 กก. 10.รุ่น J น้ำหนักเกิน 65 กก.ขึ้นไป ประเภทเยาวชน ชาย อายุไม่เกิน 15-17 ปี (พ.ศ.2545 - 2547) (A, B, C) Class A คัดเลือกตัวแทนจังหวัด 1.รุ่น A น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. 2.รุ่น B น้ำหนักเกิน 45 แต่ไม่เกิน 48 กก. 3.รุ่น C น้ำหนักเกิน 48 แต่ไม่เกิน 51 กก. 4.รุ่น D น้ำหนักเกิน 51 แต่ไม่เกิน 55 กก. 5.รุ่น E น้ำหนักเกิน 55 แต่ไม่เกิน 59 กก. 6.รุ่น F น้ำหนักเกิน 59 แต่ไม่เกิน 63 กก. 7.รุ่น G น้ำหนักเกิน 63 แต่ไม่เกิน 68 กก. 8.รุ่น H น้ำหนักเกิน 68 แต่ไม่เกิน 73 กก. 9.รุ่น I น้ำหนักเกิน 73 แต่ไม่เกิน 78 กก. 10.รุ่น J น้ำหนักเกิน 78 กก.ขึ้นไป ประเภทเยาวชน หญิง อายุไม่เกิน 15-17 ปี (พ.ศ.2545 - 2547) (A, B, C) Class A คัดเลือกตัวแทนจังหวัด 1.รุ่น A น้ำหนักไม่เกิน 42 กก. 2.รุ่น B น้ำหนักเกิน 42 แต่ไม่เกิน 44 กก. 3.รุ่น C น้ำหนักเกิน 44 แต่ไม่เกิน 46 กก. 4.รุ่น D น้ำหนักเกิน 46 แต่ไม่เกิน 49 กก. 5.รุ่น E น้ำหนักเกิน 49 แต่ไม่เกิน 52 กก. 6.รุ่น F น้ำหนักเกิน 52 แต่ไม่เกิน 55 กก. 7.รุ่น G น้ำหนักเกิน 55 แต่ไม่เกิน 59 กก. 8.รุ่น H น้ำหนักเกิน 59 แต่ไม่เกิน 63 กก. 9.รุ่น I น้ำหนักเกิน 63 แต่ไม่เกิน 68 กก. 10.รุ่น J น้ำหนักเกิน 68 กก.ขึ้นไป รุ่นคาเด็ท( ยุวชนชาย) อายุ 11-13 ปี (2549 – 2551) เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาจังหวัดกระบี่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รุ่นที่ 1 ชาย น้ำหนักไม่เกิน 33 กก. รุ่นที่ 2 ชาย น้ำหนัก 33 กก. ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 37 กก. รุ่นที่ 3 ชาย น้ำหนัก 37 กก. ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 41 กก. รุ่นที่ 4 ชาย น้ำหนัก 41 กก. ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 45 กก. รุ่นที่ 5 ชาย น้ำหนัก 45 กก. ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 49 กก. รุ่นที่ 6 ชาย น้ำหนัก 49 กก. ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 53 กก. รุ่นคาเด็ท (ยุวชนหญิง) อายุ 11-13 ปี (2549 – 2551) เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาจังหวัดกระบี่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รุ่นที่ 1 หญิง น้ำหนักไม่เกิน 29 กก. รุ่นที่ 2 หญิง น้ำหนัก 29 กก. ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 33 กก. รุ่นที่ 3 หญิง น้ำหนัก 33 กก. ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 37 กก. รุ่นที่ 4 หญิง น้ำหนัก 37 กก. ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 41 กก. รุ่นที่ 5 หญิง น้ำหนัก 41 กก. ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 44 กก. รุ่นที่ 6 หญิง น้ำหนัก 44 กก. ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 47 กก. • หมายเหตุ - ขอให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด เพื่อพัฒนานักกีฬาจังหวัดกระบี่ของเราให้มี การพัฒนาทักษะที่สูงขึ้นสามารถเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ - กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00 น - การชั่งน้ำหนักกำหนดในวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 15.00-17.00 น.เท่านั้น ไม่มีการชั่งในช่วงเวลาเช้าวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2562 - เริ่มแข่งขันเวลา 09.00 น. - พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. - กรณีไม่มีคู่แข่งขันจะมีการจัดคู่พิเศษให้ ตามคำยินยอมของผู้ฝึกสอน - นักกีฬาทุกคนส่งแข่งขันในนามโรงเรียนที่ตนเองสังกัดอยู่เท่านั้น การแข่งขันเทควันโด กีฬานักเรียน นักศึกษาและเยาวชน ประจำปี 2562 ณ โรงยิมส์พลศึกษา โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อ. เมือง จ.กระบี่ เลขที่ ............ ถนน ........................................................... ตำบล / แขวง ............................ อำเภอ / เขต ..................... จังหวัด .............................. รหัสไปรษณีย์ ........................ หมายเลขโทรศัพท์ ............................................................. วันที่ ............... เดือน ................................. พ.ศ. 2562 เรียน คณะกรรมการจัดการแข่งขันเทควันโด กีฬานักเรียน นักศึกษาและเยาวชน จังหวัดกระบี่ ประจำปี 2562 ข้าพเจ้า ..................................................................... ตำแหน่ง ............................................ สถานศึกษา ............................................................................... ............. ขอส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเทควันโด กีฬานักเรียนนักศึกษาและเยาวชนจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2562 โดยจะดูแลให้นักกีฬา และเจ้าหน้าที่ประจำทีม ตลอดจนผู้ติดตามนักกีฬาให้ปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขันและประพฤติตนด้วยความมีน้ำใจนักกีฬาโดยเคร่งครัด ในกรณีที่นักกีฬาเกิดการบาดเจ็บ หรือได้รับอันตรายจากการแข่งขันครั้งนี้ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้นจากคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเทควันโด กีฬานักเรียน นักศึกษาและเยาวชน จังหวัดกระบี่ ประจำปี 2562 ซึ่งนักกีฬาตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ทราบข้อความนี้แล้ว และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อท้ายบัญชีเรียบร้อยแล้ว ใบสมัครบุคคล การแข่งขันเทควันโด กีฬานักเรียนนักศึกษาและเยาวชนจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2562 วันที่ 4 สิงหาคม 2562 วันที่ .......... เดือน ........................... พ.ศ. 2562 ข้าพเจ้า .......................................................... เกิดวันที่ .......... เดือน.......................... พ.ศ. ............ อายุ ......... ปี อยู่บ้านเลขที่ ............. หมู่............... ซอย ........................ ถนน ...........................................ตำบล / แขวง ........................................ อำเภอ / เขต .......................................... จังหวัด .............................. ได้อ่านและเข้าใจในระเบียบการแข่งขัน โดยยินดีปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของการจัดการแข่งขันทุกประการ ซึ่งข้าพเจ้า ขอสมัครเข้าร่วมแข่งขันเทควันโด กีฬานักเรียนนักศึกษาและเยาวชน จังหวัดกระบี่ ประจำปี 2562 ในสังกัดทีม(สถานศึกษา)................................................................................................ ประเภทต่อสู้ ( Kyorugi ) ระดับ C มือใหม่พิเศษ B มือใหม่ A ไม่จำกัดมือ คัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาจังหวัดกระบี่ คำรับรองของผู้ปกครอง ข้าพเจ้า ............................................................................................เป็นผู้ปกครองโดยชอบธรรมของ ( ด.ช. / ด.ญ. / นาย / นางสาว ) .................................................................เป็นผู้อนุญาตให้ บุตร /หลาน ในปกครอง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทควันโด กีฬานักเรียนนักศึกษาและเยาวชน จังหวัดกระบี่ ประจำปี 2562 หากเกิดบาดเจ็บ หรือได้รับอันตรายจากการแข่งขันฯ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้นจากคณะกรรมการจัดการแข่งขันและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขันกีฬาเทควันโด กีฬานักเรียนนักศึกษาและเยาวชน จังหวัดกระบี่ ประจำปี 2562 เอกสารหมายเลข 03 ใบสรุปรายชื่อนักกีฬาเคียวรูกิ ชื่อทีมโรงเรียน................................................................................................................................. ชื่อหัวหน้าสถานศึกษา(หรือผู้ได้รับมอบหมาย)............................................................................โทร........................ No. ชื่อ -สกุล ทีมย่อย เพศ อายุ รุ่น น้ำหนัก ประเภท A , B , C 0 ด.ช. ยก ตัวอย่าง A ชาย 7 – 8 B 21-24 มือใหม่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ตรวจทานเรียบร้อย ................................................ (ลงชื่อ ) (.......................................................) ตำแหน่ง...................................................................... .............. / ................/ ................. ประทับตราโรงเรียน กำหนดการแข่งเทควันโดกีฬานักเรียน นักศึกษาและเยาวชนจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2562 โรงยิมส์พลศึกษา โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จ.กระบี่ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2562 วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2562 - 12.00 น. ประชุมผู้จัดการทีม - 15.00-17.00 น. นักกีฬาชั่งน้ำหนัก (นักกีฬาเตรียมบัตรประชาชนมาด้วย) หมายเหตุ - นักกีฬาจะไม่มีชั่งน้ำหนักตอนเช้า ในวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2562 - 08.30 น. ประชุมผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน - 08.45 น. จับคู่นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ (คู่พิเศษ) - 09.00 น. เริ่มทำการแข่งขัน - 11.00 น. พิธีเปิดการแข่งขัน - 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน - 13.00 – 15.00 น แข่งขันช่วงบ่าย - 15.00 – 16.00 น. มอบเหรียญรางวัล ถ้วยรางวัลแก่ทีมชนะเลิศ พิธีปิดการแข่งขัน

Comments

THANNAM TAEKWONDO SPORT

เรารวบรวมข่าวสาร วงการกีฬาเทควันโด และการกีฬาต่อสู้ MArtial Art ทุกประเภท รวบรวม การแข่งขันในประเภทกีฬาต่าง ระบบการจัดการ สมัครแข่งขันออนไลน์ ในทุกกีฬา.

NEWS UPDATE