LEGEND TAEKWONDO CHAMPIONSHIPS 2024 PRESENTED BY BLUPORT HUA HIN X THE LEGEND ARENA

แก้ไขแมทการแข่งขันที่นี่ครับ
   

สถานที่จัดการแข่งขัน Bluport Hua Hin | ประจวบคีรีขันธ
แข่งขันวันที่ 5/10/2567
กำหนดหมดเขต รับสมัคร 2024-10-03 24:00 น.
เบอร์โทร ศูนย์กีฬา The Legend Arena Hua Hin 0639010451
มีคนสนใจเปิดดูแล้ว 13673

กำหนดการแข่งขัน

3 - 10 - 2024

16.00 - 19.00 น.             ชั่งน้ำหนัก

5 - 10 - 2024

07.00 - 08.00 น.             ชั่งน้ำหนัก

08.00 - 08.30 น.             จัดคู่พิเศษ สำหรับนักกีฬาที่ไม่มีคู่แข่งขัน

08.30 - 09.00 น.             ประชุมผู้ฝึกสอน, ผู้จัดการทีม

09.00 - 12.00 น.             เริ่มทำการแข่งขัน

12.00 - 13.00 น.             พัก

13.00 น. เป็นต้นไป          แข่งขันรอบบ่ายจนจบการแข่งขัน

                        มอบถ้วยคะแนนรวม, นักกีฬายอดเยี่ยม

 

รุ่นที่ใช้แข่งขันแบ่งออกเป็น มือเก่า-มือใหม่ ดังต่อไปนี้

Class A             มีคุณวุฒิตั้งแต่เหลือง ถึงสายดำ

Class B             มีคุณวุฒิตั้งแต่สายเหลืองถึง สายฟ้า เตะศรีษะได้  แต่ห้ามหมุนเตะศรีษะ

Class C              ห้ามเตะศรีษะ

Class  D            คลาสโรงเรียน เรียนอาทิตย์ละ  1 ครั้ง  (ห้ามเตะศรีษะ)

หมายเหตุ  *** ในรุ่น มือใหม่พิเศษ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ฝึกสอน ***

 

ประเภท พุมเซ่  ที่กำหนดให้มีการแข่งขันตามรุ่น

            ประเภท พุมเซ่ เดี่ยว   (เดี่ยวชาย , เดี่ยวหญิง)

             ประเภทคู่    (คู่ผสม,คู่ชาย,คู่หญิง)

             ประเภททีม 3  คน (ไม่แยกชาย-หญิง)

รุ่นอายุ / ระดับสาย

ขาว

เหลือง

เขียว

ฟ้า

น้ำตาล

แดง

ดำแดง, ดำ

ไม่เกิน 6 ปี

6 Blocks

Pattern 1

Pattern 3

Pattern 5

Pattern 7

Pattern 8

Koryo

7 – 8 ปี

6 Blocks

Pattern 1

Pattern 3

Pattern 5

Pattern 7

Pattern 8

Koryo

9 – 10 ปี

6 Blocks

Pattern 1

Pattern 3

Pattern 5

Pattern 7

Pattern 8

Koryo, Keumgang

11 – 12 ปี

6 Blocks

Pattern 1

Pattern 3

Pattern 5

Pattern 7

Pattern 8

Koryo, Keumgang

13 – 14 ปี

6 Blocks

Pattern 1

Pattern 3

Pattern 5

Pattern 7

Pattern 8

Koryo, Keumgang

15 – 17 ปี

6 Blocks

Pattern 1

Pattern 3

Pattern 5

Pattern 7

Pattern 8

Taebaek, Pyongwon

18 – 30 ปี

6 Blocks

Pattern 1

Pattern 3

Pattern 5

Pattern 7

Pattern 8

Taebaek, Pyongwon

30 – 40 ปี

6 Blocks

Pattern 1

Pattern 3

Pattern 5

Pattern 7

Pattern 8

Taebaek, Pyongwon

40 ปีขึ้นไป

6 Blocks

Pattern 1

Pattern 3

Pattern 5

Pattern 7

Pattern 8

Taebaek, Pyongwon

หากทางคณะกรรมการพบว่านักกีฬาคนใดทุจริตไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางคณะกรรมการจะตัดสิทธิ์ในการแข่งขันทันที  และมีผลรวมไปถึงการพิจารณาถ้วยรางวัลคะแนนรวม และโล่รางวัลผู้ฝึกสอนด้วยเช่นกัน

เพื่อให้เกิดความสะดวกในเรื่องของเวลา ทางฝ่ายจัดจะเพิ่มสนามแข่ง
ตามจำนวนนักกีฬาเฉลี่ย 100 คน/สนาม ประเภทเคียรูกิยุวชนจะเริ่มแข่งในภาคเช้า

มือใหม่พิเศษ (ห้ามเตะหัว)  Class C   เฉพาะระดับสายขาว-เหลือง 1
มือใหม่พิเศษ Class C แข่งชิงทองรอบเดียว (อาจมีบางสายแข่ง 2 รอบ)

การประท้วงให้เป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้

การยื่นเรื่องประท้วง ให้ผู้ควบคุมทีมของนักกีฬาที่เสียผลประโยชน์ เป็นผู้ยื่นเรื่อง
ประท้วง โดยทำเป็นลายลักษณ์อักษร มีข้อความชัดเจน ประกอบด้วยหลักฐาน โดยใช้

แบบฟอร์มของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน พร้อมเงินประกันการประท้วง 2,000.-บาท
การประท้วงคุณสมบัติและด้านเทคนิคการแข่งขัน ให้ยื่นต่อประธานคณะกรรมการ

รับพิจารณาการประท้วง ภายใต้เงื่อนไขและเวลาที่กำหนด

การยื่นเรื่องประท้วงทุกครั้ง ต้องจ่ายเงินประกันประท้วง 2,000 บาท อย่างช้าไม่เกิน 10  นาที หลังการแข่งขัน

คำตัดสินของคณะกรรมการฯ ดังกล่าว ให้ถือเป็นเด็ดขาด  หากคู่กรณีฝ่าฝืนไม่ปฏิบัตตามคำตัดสินนั้น ปฏิบัติมิชอบด้วยเจตนารมณ์ของการส่งเสริมกีฬา ให้ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันพิจารณาลงโทษ

อุปกรณ์การแข่งขัน
แต่ละทีมต้องนำมาเองเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว มีขนาดพอดี เหมาะสมกับนักกีฬาของท่าน

Comments

THANNAM TAEKWONDO SPORT

เรารวบรวมข่าวสาร วงการกีฬาเทควันโด และการกีฬาต่อสู้ MArtial Art ทุกประเภท รวบรวม การแข่งขันในประเภทกีฬาต่าง ระบบการจัดการ สมัครแข่งขันออนไลน์ ในทุกกีฬา.