ลงทะเบียนต่อสู้ทีม

Warning!

หมดเขตรับสมัครแล้ว กรุณาติดต่อ ครูโอ๊ต 083-6465544 หรือ 087-6772444

รุ่นเยาวชน อายุ 15 – 18 ปี ต่อสู้ทีม 3 คน ทีมหญิง น้ำหนัก 3 คน ไม่เกิน 180 กก.


3893 - น.ส.อนามิกา คงช่วย
3894 - น.ส.ณัฏฐกมล หนูแก้ว
3895 - น.ส.รวิภา ทองทวี
3881 - พัชรชล ขอสวัสดิ์
3882 - อภิสรา รอดมี
3883 - อุษามณี ศรีสว่าง
3896 - อพิญญา บุญกัณฑ์
3897 - ณัฐณิชา สายเมือง
3898 - ภัคจิรา สุวรรณโณ

รุ่นเยาวชน อายุ 15 – 18 ปี ต่อสู้ทีม 3 คน ทีมชาย น้ำหนัก 3 คน ไม่เกิน 180 กก.


3887 - ธนทัต สุทธิเกิด
3888 - ชนุตร์ ขาวผ่อง
3889 - ภูวนาท ประชา
3899 - ปิยวัฒน์ เสาวลักษณาการ
3900 - พงศธร เมฆสงค์
3901 - อภิวัฒน์ จันทร์ทิตย์
3884 - ขจรศักดิ์ ณ นคร
3885 - ธีรพัฒน์ สุคนธเขตร์
3886 - กิตติธัช สิงโตทอง
3890 - นายธนภัทร หนูสิงห์
3891 - นายวศิน ชูรัตน์
3892 - นายธนวัฒน์ สงไข่