The Explace Ju-Jitsu Championship 2019

แก้ไขแมทการแข่งขันที่นี่ครับ
   

Competition venue ศูนย์การค้า The Explace ถ.กาญจนาภิเษก | กรุงเทพมหานคร
DATE 20 / 7 / 2562
Application deadline 2019-07-18
Contact Address
Contact 0815556156
Docment
(Views 452 )
DOWNLOAD
Open 2765

***มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบการแข่งขันขอให้ดาวน์โหลดใหม่อีกครั้ง***

**Update!!!!

***ประเภท Full Contact เปิดเต็มทุกรุ่นอายุ (แต่ไม่แบ่งคลาส)***

 

************************************************************************

การแข่งขัน THE EXPLACE JU-JITSU CHAMPIONSHIP 2019

วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562

ณ ศูนย์การค้าTHE EXPLACE ถ.กาญจนาภิเษก กทม.

 

ประเภท

Fighting Newaza Nogi แบ่งคลาสมือเก่า-มือใหม่

Fullcontact ไม่มีการแบ่งคลาส

 

** อาจารย์ทุกท่านกรุณาใช้วิจารณญาณในการส่งรุ่นแข่งขันในแต่ละคลาส**

    อายุของนักกีฬา

- ยุวชนอายุไม่เกิน 7 ปี ( ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2555 )

- ยุวชนอายุไม่เกิน 8-9 ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ.2553-2554 )

- ยุวชนอายุไม่เกิน 10 -11 ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ.2551-2552 )

- ยุวชนอายุไม่เกิน 12-13 ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ.2549-2550 )

- เยาวชนอายุไม่เกิน 14-15 ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ.2547-2548 )    - เยาวชนอายุไม่เกิน 16 -17 ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ.2545-2546 )

- ประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป
- ประชาชนอายุ 30 ปี ขึ้นไป
- ประชาชนอายุ 35 ปี ขึ้นไป

Comments