กำลังพลเทควันโด

Name Category Clip Medal
ปัณณธร กุฎอินทร์ MALE 6 year - Green Belt 1
รัชพล ศรีรักษา MALE 7-8 year - Red Belt 1
ฉงหยาง หลี่ FEMALE 6 year - Yellow Belt 1
ธัญทิพย์ วงศ์วิเชียร FEMALE 7-8 year - Green Belt 1
ธัญทิพย์ วงศ์วิเชียร FEMALE 7-8 year - Blue Belt 1
ภีมพัฒน์ วงศ์วิเชียร MALE 6 year - White Belt
ภีมพัฒน์ วงศ์วิเชียร MALE 6 year - Yellow Belt 1
พิชามญธุ์ เทพทอง FEMALE 9-10 year - Brown Belt 1
พิชามญธุ์ เทพทอง FEMALE 9-10 year - Red Belt 1
พิพัฒน์พงศ์ ถาวรวัชรกุล MALE 9-10 year - Green Belt 1
ชัยวิวัฒน์ สนิทสตรี MALE 7-8 year - White Belt
HANNA YAMADA FEMALE 9-10 year - White Belt
เกียรติ์กวิน ศรีชัยชนะ MALE 9-10 year - White Belt
เกียรติ์กวิน ศรีชัยชนะ MALE 9-10 year - Yellow Belt 1
ธนภัทร ไทยเกิด MALE 9-10 year - Brown Belt 1
ธนภัทร ไทยเกิด MALE 9-10 year - Red Belt 1