ยอแซฟพิจิตร

Name Category Clip Medal
ภาณุกฤษฏิ์ สายราม MALE 13-14 year - Yellow Belt 2
ภาณุกฤษฏิ์ สายราม MALE 13-14 year - Green Belt 2
ภาณุกฤษฏิ์ สายราม MALE 13-14 year - Blue Belt 1
ภาณุกฤษฏิ์ สายราม MALE 13-14 year - Blue Belt 2
ธชรัฐ บัวอุไร MALE 11-12 year - Yellow Belt 2
ธชรัฐ บัวอุไร MALE 11-12 year - Green Belt 2
ธชรัฐ บัวอุไร MALE 11-12 year - Blue Belt 1
วชิระ มงคลประเสริฐ MALE 9-10 year - Yellow Belt 1