การแข่งขัน GH Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี 2563 ประเภทต่อสู้และประเภทพมเซ่


 

สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

ที่ ส.ท.ท.พิเศษ/2563

เรื่องก าหนดการจัดการแข่งขันGH Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจาปี 2563 ประเภทต่อสู้และประเภทพมเซุ่

 

สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย ขอแจ้งกาหนดการจัดการแข่งขันในรายการ GH Bank เท ควัน โดชิงชน ะเลิศแห่งป ระเท ศไท ย ป ระจ าปี 2563 ป ระเภ ท ต่อสู้และป ระเภท พุมเซ่ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

1. GH Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจาปี 2563 ประเภทพุมเซ่จะจัดขึ้น ในระหวางวันที่่20-22 พฤศจิกายน2563 ณ อาคารนันทนาการมหาวิทยาลัยรังสิต

2. GH Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจาปี 2563 ประเภทต่อสู้จะจัดขึ้น ในระหว่างวันที่21-24 ธันวาคม 2563ณ เทอร์มินอลฮอลล์ชั้น 4 ศูนย์การค้าเทอมินอล 21

จังหวัดนครราชสีมา

 

ทั้งนี้กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กบสถานการณ์การแพรั่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโควิด-19

Comments

THANNAM TAEKWONDO SPORT

เรารวบรวมข่าวสาร วงการกีฬาเทควันโด และการกีฬาต่อสู้ MArtial Art ทุกประเภท รวบรวม การแข่งขันในประเภทกีฬาต่าง ระบบการจัดการ สมัครแข่งขันออนไลน์ ในทุกกีฬา.