TOURNAMENT

ชื่อแมการแข่งขัน จังหวัด วันที่แข่ง
     
เพิ่มแมทแข่งขัน

ALL TOURNAMENT


ชื่อแมการแข่งขัน จังหวัด วันที่แข่ง
LOPBURI JUJITSU OPEN 2024 Ranking U14 / U16 / U18 Rookie ลพบุรี 17/2/2566
RSUJJ JUJITSU OPEN 2024 กรุงเทพมหานคร 20/1/2567
RSUJJ JUJITSU OPEN 2023 กรุงเทพมหานคร 16/9/2566
กีฬานักเรียนชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ กรุงเทพมหานคร 29/7/2566
RSU Ju-jitsu Championship 2023 ปทุมธาน 1/7/2566
The Rookie Central 2023 ปทุมธาน 1/7/2566
การแข่งขันกีฬายูยิตสูชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14/2566 (มือใหม่) กรุงเทพมหานคร 7/4/2566
การแข่งขันกีฬายูยิตสูชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14/2566 กรุงเทพมหานคร 8/6/2566
Legend Jujitsu Championships 2022 Ranking / Beginner ประจวบคีรีขันธ 8/10/2565
ยูยิตสูชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 กรุงเทพมหานคร 17/9/2565
RSU Ju-jitsu Championship 2022 กรุงเทพมหานคร 27/8/2565
การแข่งขันกีฬายูยิตสูมือใหม่ 2565 ปทุมธาน 9/7/2565
88th Thammasat Ju-jitsu Championship 2022 กรุงเทพมหานคร 8/4/2565
การแข่งขันกีฬายูยิตสูประเภท Tachi Waza ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12/2564 ประจวบคีรีขันธ 3/12/2564
การแข่งขันกีฬายูยิตสูชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12/2564 ประจวบคีรีขันธ 3/12/2564
JUJITSU WINTER CHAMPIONSHIP CHIANG MAI THAILAND 2020 เชียงใหม 11/12/2563
Terminal 21 korat Taekwondo & Jujitsu open 2020 นครราชสีมา 13/12/2563
ESPLANADE JUJITSU OPEN ชิงแชมป์ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร 15/2/2563
Taekwondo&Jujitsu Championship 2019 นครราชสีมา 14/9/2562
การแข่งขันกีฬานักเรียนชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ประเภท ยูยิตสูครั้งที่ ๔๘ ประจำปี ๒๕๖๒ กรุงเทพมหานคร 0/0/0
Jujitsu Chiangmai Thailand Ranking JJAT เชียงใหม 14/9/2562
PALLADIUM JU-JITSU CHAMPIONSHIP 2019 กรุงเทพมหานคร 22/6/2562
The Explace Ju-Jitsu Championship 2019 กรุงเทพมหานคร 20/7/2562
TAEKWONDO - JIU JITSU IPECM LANNA MARTIAL ARTS OPEN # 2 เชียงใหม 4/5/2562
การแข่งขันกีฬายูยิตสูชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที10/2562 กรุงเทพมหานคร 30/3/2562
THE SENSE JU-JITSU CHAMPIONSHIP 2018 กรุงเทพมหานคร 7/10/2561
JU-JITS TERMINAL 21 KORAT นครราชสีมา 23/10/2561
การแข่งขันเทควันโด-ยูยิตสู IPECM OPEN 2018 เชียงใหม 3/3/2561
PLEARNARY JUJITSU CHAMPIONSHIP กรุงเทพมหานคร 23/9/2560
JU-JITSTERMINAL 21 KORAT นครศรีธรรมราช 26/8/2560

 

เพิ่มแมทแข่งขัน