ราชกิจจาฯ ประกาศแล้ว ผ่อนคลาย 'สวมหน้ากากฯ โดยความสมัครใจ' มีผลทันที


โดยในประกาศ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 46) ได้ผ่อนคลายข้อปฏิบัติในการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากทั่วราชอาณาจักร สรุปดังนี้
.
"การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าให้เป็นการปฏิบัติโดยความสมัครใจ" โดยขอให้ประชาชนพิจารณาประโยชน์ตามข้อมูลที่ฝ่ายสาธารณสุข รายงานว่า การสวมหน้ากากอย่างถูกวิธีเป็นประโยชน์ด้านสุขอนามัยในการป้องกันการแพร่เชื้อและการรับเชื้อ ทั้งเชื้อโรคโควิดและโรคติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจอื่นๆ รวมทั้งยังสามารถลดความเสี่ยงอื่นที่อาจกระทบต่อสุขภาพ
.
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีข้อแนะนำว่า ให้ประชาชนทั่วไปสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่น ในสถานที่หรือในพื้นที่แออัด มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ไม่สามารถเว้นระยะห่างได้ หรืออากาศระบายถ่ายเทไม่ดี
.
บุคคลที่ควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

- ผู้เข้าข่ายที่เมื่อติดเชื้อโควิด-19 จะมีอาการรุนแรงหรือความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิต (กลุ่ม 608)

- ผูัที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ

- กรณีเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 หรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากเชื้อโควิด-19 จำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีตลอดเวลาเมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่นเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่โรค
.
นอกจากนี้ ประกาศฉบับดังกล่าว ยังผ่อนคลายให้เคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวได้ทั่วประเทศ
.
ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม เปิดให้บริการจำหน่ายและบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้
.
สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกันสามารถเปิดได้ ภายใต้กฎหมาย กฎหรือระเบียบที่กำหนดฯ และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค คำแนะนำของทางราชการ
#workpointTODAY

Cr. facebook.com/workpointTODAY

 

Comments

THANNAM TAEKWONDO SPORT

เรารวบรวมข่าวสาร วงการกีฬาเทควันโด และการกีฬาต่อสู้ MArtial Art ทุกประเภท รวบรวม การแข่งขันในประเภทกีฬาต่าง ระบบการจัดการ สมัครแข่งขันออนไลน์ ในทุกกีฬา.