GH Bank เทควนัโดชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย


การแข่งขัน GH Bank เทควนัโดชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย
ประจ าปี 2558 รุ่นประชาชนทั่วไป ประเภท เคยีวรูกิ และ พุมเซ่  
ระหว่างวนัที่  9-11 ตุลาคม พ.ศ.  2558 ณ ไอส์แลนด์ฮอล ศูนย์การค้าแฟชั่นไอ

 

ประเภท  ประชาชน ชาย ไม่จ ากัดอายุ

1. รุ่นไม่เกิน 54 กก.  น ้าหนกัไม่เกิน   54  กก. 
2. รุ่นไม่เกิน 58 กก.  น ้าหนกัมากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน  58  กก. 
3. รุ่นไม่เกิน 63 กก.  น ้าหนกัมากกว่า 58  กก. แต่ไม่เกิน  63  กก. 
4. รุ่นไม่เกิน 68 กก.  น ้าหนกัมากกว่า 63  กก. แต่ไม่เกิน  68  กก. 
5. รุ่นไม่เกิน 74 กก.  น ้าหนกัมากกว่า 68  กก. แต่ไม่เกิน  74  กก. 
6. รุ่นไม่เกิน 80 กก.  น ้าหนกัมากกว่า 74  กก. แต่ไม่เกิน  80  กก. 
7. รุ่นไม่เกิน 87 กก.  น ้าหนกัมากกว่า 80  กก. แต่ไม่เกิน  87 กก. 
8. รุ่น 87 กก. ขึ้นไป      น ้าหนกัมากกว่า  87  กก. ขึ้นไป  

 ประเภท  ประชาชน หญิง ไม่จ ากัดอายุ

1. รุ่นไม่เกิน 46 กก.  น ้าหนกัไม่เกิน  46  กก. 
2. รุ่นไม่เกิน 49 กก.  น ้าหนกัมากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน   49  กก. 
3. รุ่นไม่เกิน 53 กก.  น ้าหนกัมากกว่า 49  กก. แต่ไม่เกิน  53  กก. 
4. รุ่นไม่เกิน 57 กก.  น ้าหนกัมากกว่า 53  กก. แต่ไม่เกิน  57  กก. 
5. รุ่นไม่เกิน 62 กก.  น ้าหนกัมากกว่า 57  กก. แต่ไม่เกิน  62  กก. 
6. รุ่นไม่เกิน 67 กก.  น ้าหนกัมากกว่า 62  กก. แต่ไม่เกิน  67  กก. 
7. รุ่นไม่เกิน 73 กก.  น ้าหนกัมากกว่า 67  กก. แต่ไม่เกิน  73 กก. 
8. รุ่น 73 กก. ขึ้นไป      น ้าหนกัมากกว่า 73  กก. ขึ้นไป  

 

**หมายเหตุ** กา หนดการแข่งขันจะแจ้งให้ทราบ ในวนัศุกร์ที่ 2 ตุลาคม  พ.ศ. 2558  ที่  www.taekwondothai.com 

Comments

THANNAM TAEKWONDO SPORT

เรารวบรวมข่าวสาร วงการกีฬาเทควันโด และการกีฬาต่อสู้ MArtial Art ทุกประเภท รวบรวม การแข่งขันในประเภทกีฬาต่าง ระบบการจัดการ สมัครแข่งขันออนไลน์ ในทุกกีฬา.

NEWS UPDATE