สำนักนายกรัฐมนตรี ประกาศลดธงครึ่งเสา 30 วัน ข้าราชการไว้ทุกข์ 1 ปีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี


         ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต ได้ขอให้สถานที่ราชการ ลดธงครึ่งเสา 30 วัน และขอให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ไว้ทุกข์ 1 ปี ตั้งแต่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

         เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต รัฐบาลได้รับทราบด้วยความโทมนัสอย่างยิ่ง จึงเห็นสมควรประกาศดังนี้
 


 

        1. สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานรัฐและสถานศึกษา ลดธงครึ่งเสา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

        2. ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไว้ทุกข์ 1 ปี ตั้งแต่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป


        สำหรับประชาชนทั่วไป พิจารณาตามความเหมาะสม
 

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
 
ที่มา และติตจามต่อ ได้ที่ http://hilight.kapook.com/view/143381

Comments